About jaro

This author has not yet filled in any details.
So far has created 89 blog entries.

Spory o rozsah majetkové podstaty

13. 11. 2019|

Soupis majetkové podstaty vyjevuje (často nepřesnou) představu insolvenčního správce o tom, co do majetkové podstaty patří. Insolvenční soudce Tomáš Jirmásek popisuje čtyři způsoby, jak lze věci ze soupisu majetkové podstaty „vyškrtnout“, a tedy se s nimi vypořádat jinak než obligátním zpeněžením. Článek představuje shrnutí části beckovského komentáře k insolvenčnímu zákonu, který vychází v těchto dnech. […]

Odklony v justiční praxi

13. 11. 2019|

Autoři se zaměřují na příčiny nedostatečného využívání alternativních řešení trestních věcí a legislativní překážky, jak jsou vnímány aplikační praxí, a předestírají návrhy, které by mohly napomoci k jejich lepšímu využití. Jde též o příspěvek do debaty o podobě budoucího trestního řádu, v němž budou odklony nepochybně hrát významnou úlohu. Předplatitelé modulu Trestní právo si mohou […]

Zneužití práva na informace

13. 11. 2019|

Poslancům byla dále rozeslána vládní novela zákona o svobodném přístupu k informacím, která s poukazem na zneužívání práva na informace posiluje pozici povinných subjektů. Návrh rozšiřuje důvody pro odmítnutí žádosti o informace, prodlužuje některé lhůty a zavádí možnost žádat zálohu na úhradu nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací. Celá zpráva

Justiční kandidát

13. 11. 2019|

Vláda též schválila novelu zákona o soudech a soudcích s ambicí zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců a soudních funkcionářů. Zájemci o funkci soudce budou muset po složení odborné justiční zkoušky vykonat roční odbornou přípravu justičního kandidáta. Institut justičního čekatele naopak zanikne. Celá zpráva

Sčítání lidu, domů a bytů

13. 11. 2019|

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost provádět sčítání v desetiletých intervalech vyplývá z práva EU. Dle návrhu bude ČSÚ oprávněn přebírat existující údaje z informačních systémů veřejné správy. Sčítací formulář by proto měl mít zhruba poloviční rozsah oproti poslednímu sčítání v roce 2011. Celá […]

Volba věřitele uplatnit zajištění pohledávky v insolvenčním řízení (Nejvyšší soud)

11. 10. 2019|

Záleží na věřiteli, jehož pohledávka je zajištěna, zda své zajištění v insolvenčním řízení vskutku uplatní. Nejenže se takový věřitel může rozhodnout, zda pohledávku uplatní jako zajištěnou, ale dokonce je oprávněn své stanovisko v průběhu insolvenčního řízení změnit, tj. může vzít právo na uspokojení své pohledávky ze zajištění zpět. Číst celý judikát

Zadržení neplatného řidičského průkazu (Krajský soud v Praze)

11. 10. 2019|

Tuzemskému či zahraničnímu řidiči, který řídil motorové vozidlo v době trvání sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, lze zadržet neplatný řidičský průkaz. Soud se věnoval také tomu, že s drtivou většinou důvodů pro zadržení řidičského průkazu není spojeno pozbytí řidičského oprávnění. Číst celý judikát

Místní příslušnost soudu (Nejvyšší soud ČSR)

11. 10. 2019|

Pro žalobu, jíž se vlastník obtíženého pozemku na oprávněném ze služebnosti domáhá nároku, jenž oprávněného stíhá obligačně jako takového, není místně příslušným soud obtížené nemovitosti. Michal Králík a Petr Lavický představují doktrinální a judikatorní řešení otázky příslušnosti podle polohy nemovitosti v běhu času. Číst celý judikát

Změny právní úpravy přístupu k informacím

11. 10. 2019|

Zákon o svobodném přístupu k informacím byl na jaře tohoto roku předmětem poměrně zásadní novelizace. Za nejvýznamnější změny lze považovat zavedení informačního příkazu, vyřešení balančního testu pro další využití zveřejněných osobních údajů a nové kompetence ÚOOÚ v přezkumu vyřízení žádosti o informace. Zároveň byla přijata směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. […]

Veřejný pořádek jako neurčitý právní pojem v judikatuře NSS

11. 10. 2019|

Článek se zaměřuje na pojem „veřejného pořádku“ v českém právním řádu, a to zejména ve vztahu k zákonu o pobytu cizinců. V něm jsou totiž na narušení veřejného pořádku navázána různá opatření zasahující do života cizince a jeho právního postavení – narušení může být např. důvodem pro neudělení či zrušení povolení k různým typům pobytových […]