About jaro

This author has not yet filled in any details.
So far has created 45 blog entries.

Možnosti prokazování tzv. obstrukční námitky započtení

21. 5. 2019|

Soudci Nejvyššího soudu se v zásadě shodnou na tom, že je třeba regulovat možnost žalovaného uplatnit v průběhu civilního sporu námitku započtení – zvláště v případech, kdy ji vznáší se zjevným úmyslem prodlužovat řízení. Dovolací soud však prozatím nezaujal jednotný postoj k tomu, jakým způsobem obstrukčním námitkám čelit a kdy jsou vlastně „obstrukční“. Judikaturu NS […]

Obchodní korporace s účastí státu (v širším slova smyslu) a právo veřejnosti na informace

21. 5. 2019|

Byť jsou obchodní korporace s účastí státu nebo územního samosprávného celku osobami soukromého práva, vzhledem k jejich vazbě na stát lze uvažovat o uložení zvláštních povinností podle zákona o registru smluv a o svobodném přístupu k informacím. Plošnost stávající regulace transparentnosti takových korporací však v autorce článku, Kateřině Eichlerové, vzbuzuje pochyby o souladu s ústavním […]

O moderaci započtené smluvní pokuty jako protipohledávky

21. 5. 2019|

Je možné moderovat nepřiměřenou smluvní pokutu po jejím započtení? Velký senát civilního kolegia NS na tuto otázku loni odpověděl kladně, čímž se odchýlil od dosavadní judikatury. Článek rozhodnutí kriticky analyzuje a nabízí vlastní závěry, a to i s ohledem na úpravu v novém občanském zákoníku. Celý článek

Odpovědnost za újmu způsobenou povinným očkováním

21. 5. 2019|

Zdravotnický výbor PS projedná vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Navrhuje se, aby za újmu namísto poskytovatelů zdravotních služeb odpovídal stát (s možností regresu). Poškozený bude mít nárok na náhradu za vytrpěnou bolest, za ztížení společenského uplatnění a za další nemajetkové újmy a na náhradu nákladů vynaložených na péči o poškozeného. Celá […]

Zvýšení počtu peněžitých trestů

21. 5. 2019|

Peněžitý trest je odsouzeným ukládán v nedostatečném množství. Novela TrZ a TrŘ má za cíl k jeho používání soudce popostrčit. V této souvislosti se mění úprava náhradního trestu a přeměny trestu. K zahlazení odsouzení má v případě peněžitého trestu dojít, jakmile byl vykonán, nebo bylo od jeho výkonu upuštěno. Návrh též rozšiřuje úpravu výslechu v […]

Rodná čísla v občanských průkazech

21. 5. 2019|

Sněmovna započala 1. čtení vládního návrhu, který o tři roky odsouvá novelizaci zákona o základních registrech ukončující zápis rodných čísel do občanských průkazů. V současné době pro tuto změnu řada agend orgánů veřejné moci není uzpůsobena. Je potřeba nadresortního koordinovaného přístupu, který zajistí Ministerstvo vnitra. Celá zpráva

VRCHNÍ SOUD V PRAZE: Vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím soudu

13. 3. 2019|

Řízení o vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným má charakter sporného řízení. O podání žaloby o vyloučení společníka musí nejdříve rozhodnout valná hromada s tím, že dotčený společník nehlasuje. Požadavek na předchozí souhlas valné hromady k podání návrhu na vyloučení společníka není samoúčelný. Společníku musí být dána možnost se valné hromady účastnit a k […]

ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY: Rozhodování soudů o podmíněném propuštění

13. 3. 2019|

Nelze judikaturně zcela vyloučit možnost podmíněného propuštění pro jakkoli definovanou skupinu odsouzených, a to ani u chronických recidivistů či pachatelů velmi závažné kriminality, pokud zákonodárce obecně připustil možnost podmíněného propuštění u všech odsouzených. Každý případ je třeba hodnotit individuálně a rozhodnutí o podmíněném propuštění je nutné odůvodnit vzhledem k osobě konkrétního odsouzeného, neopomíjeje též jeho […]

Právo zřeknout se možnosti odvolání daru pro hrubý nevděk obdarovaného a cizoložství obdarovaného jako důvod pro odvolání daru

13. 3. 2019|

Podle Vážného sbírky nelze v cizoložství obdarovaného manžela spatřovat hrubý nevděk opravňující k odvolání daru, dopustil-li se cizoložství i dárce. K rozhodnutí připojujeme komentář Michala Králíka a Petra Lavického analyzující použitelnost judikatury k odvolání daru podle OZO a ObčZ 1964 pro současnou právní úpravu. Číst celý judikát

Ten dluh Ti zaplatím, až mně zaplatí třetí osoba

13. 3. 2019|

V praxi jsou běžná ujednání, kdy strany chtějí vázat plnění dlužníka věřiteli na určitou budoucí nejistou událost. Typicky jde např. o ujednání o tom, že dlužník bude plnit věřiteli až tehdy, kdy bude dlužníku plnit jeho jiný dlužník z jejich vzájemného závazku. Soudní praxe dosud takové ujednání posuzovala jako absolutně neplatné pro rozpor s dobrými […]