Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
310/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
309/2017 Sb. Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
308/2017 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
299/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
302/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
304/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
307/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
306/2017 Sb. Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
305/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
303/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
301/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
300/2017 Sb. Zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon)
298/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
297/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
291/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
289/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
290/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
296/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
295/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
294/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
Aktuální články
PR 18/2017 s. II Ústavní zpochybnění některých zákonů
PR 18/2017 s. 617 Možnosti realizace styku rodiče s dítětem
PR 18/2017 s. 611 Věcné zaměření klauzulí nabytí od neoprávněného
SR 9/2017 s. 281 Výběr rozhodnutí Ústavního soudu
SR 9/2017 s. 291 Výběr rozhodnutí v oblasti civilněprávní
SR 9/2017 s. 306 Další aktuality ze Štrasburku
SR 9/2017 s. 274 Judikatura NSS: Povolování, užívání a odstraňování staveb
TR 9/2017 s. 214 Do tretice k zdaňovaniu príjmov z trestnej činnosti
TR 9/2017 s. 195a Postavení a práva obětí trestných činů po novele č. 56/2017 Sb. s účinností k 1. 4. 2017
TR 9/2017 s. 211 Sčítat, či nesčítat „větší než malé množství“?
TR 9/2017 s. 206 Resocializace odsouzených k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
TR 9/2017 s. 201 Singles a trestní stíhání se souhlasem poškozeného
TR 9/2017 s. 205 Příkaz k zatčení ve světle aktuální judikatury Ústavního soudu
PR 17/2017 s. 581 Nad zásadou subsidiarity trestní represe (nejen) u majetkových trestných činů ve světle recentního rozhodnutí Ústavního soudu
PR 17/2017 s. 573 Kontrola a sledování zaměstnanců – výklad § 316 ZPr
PR 17/2017 s. IIp Vláda: K zajištění závazků vyplývajících z Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti
PR 17/2017 s. II Změny v povinném pojištění vozidla
PR 17/2017 s. IIpa Vláda: ÚOOÚ k novele zákona o inspekci práce