Čekejte, prosím...
Monitor Sbírky zákonů
156/2017 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017
155/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
154/2017 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara
153/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.
152/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
151/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
149/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
148/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
147/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
146/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
145/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
144/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
143/2017 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
142/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
141/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
140/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
139/2017 Sb. Nařízení vlády o plánování obrany státu
138/2017 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
137/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice
Aktuální články
SR 5/2017 str. 153 Výběr rozhodnutí Ústavního soudu
SR 5/2017 str. 146 Volba žalobního typu ve správním soudnictví
SR 5/2017 str. 159 Výběr rozhodnutí v oblasti civilněprávní
SR 5/2017 str. 175 Evropský soud pro lidská práva – březen 2017
SR 5/2017 str. 169 Soudní dvůr EU – březen 2017
PR 10/2017 str. 355 Judikáty s fotografií a jejich svědectví o stavu tohoto světa: na okraj případu Pérez Gutiérrez
PR 10/2017 str. IVp Výběr z právních předpisů a dokumentů vyhlášených v Úředním věstníku Evropské unie (Řada L a C) v období 15. 4. 2017 - 30. 4. 2017
PR 10/2017 Ip Vláda schválila návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích
PR 10/2017 str. IIpb Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
PR 10/2017 str. IIpa Poslanecká sněmovna: Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
PR 10/2017 str. IIp Vláda: Návrh na výpovědi mezinárodních smluv o automatické výměně informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb a o zdanění příjmů z úspor
PR 10/2017 str. 361 Opravdu je věřitel povinen přijmout plnění?
PR 10/2017 str. IIIp Rada EU pro obecné záležitosti schválila revizi směrnice o zbraních
PR 10/2017 str. II Omezení vícečetných exekucí
PR 10/2017 str. 371 Proces odstraňování tvrdostí zákona
PR 10/2017 str. 352 Zánik odpovědnosti za přestupek
PR 10/2017 str. 343 Korekční prvky trestní odpovědnosti právnických osob a „zbavení se“ trestní odpovědnosti právnickou osobou
PR 10/2017 str. 366 Veřejné prostranství a jeho platný vznik
OR 5/2017 str. 139 Několik úvah k oceňování podnikůOtevřete nové možnosti

Nyní se nacházíte ve verzi Beck-online START a můžete pracovat s aktuální legislativou.

Přístup k rozsáhlé databázi judikatury a literatury a plná funkcionalita se Vám otevře po přihlášení

Pokud ještě nemáte svůj účet volejte nebo nám pošlete své kontaktní údaje a my se Vám ozveme zpět

|