Čekejte, prosím...
A A A
15. 10. 2008, [Právní zpravodaj]
K návrhům Komise na poli práva společností

Evropská komise zveřejnila dne 25. 06. 2008 návrh nařízení o statutu Evropské soukromé společnosti [KOM(2008) 396] (dále jen „návrh“).1Bude-li tento návrh přijat, získá Evropské společenství čtvrtou nadnárodní formu (v současné době jsou k dispozici Evropské hospodářské zájmové sdružení,2 Evropská společnost3 a Evropská družstevní společnost4). Návrh přitom počítá s tím, že by Evropskou soukromou společnost bylo možné založit od 1. 7. 2010.

LUCIE JOSKOVÁ

doktorandka Právnické fakulty UK v Praze a advokátka v AK bnt – pravda & partner, v.o.s.

Evropská komise zveřejnila dne 25. 06. 2008 návrh nařízení o statutu Evropské soukromé společnosti [KOM(2008) 396] (dále jen „návrh“).1Bude-li tento návrh přijat, získá Evropské společenství čtvrtou nadnárodní formu (v současné době jsou k dispozici Evropské hospodářské zájmové sdružení,2 Evropská společnost3 a Evropská družstevní společnost4. Návrh přitom počítá s tím, že by Evropskou soukromou společnost bylo možné založit od 1. 7. 2010.

Dalším legislativním počinem Komise na poli práva společností je návrh úplného znění (označeno jako kodifikované znění) směrnice o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (tzv. dvanácté směrnice) [KOM(2008) 344].5

Evropská soukromá společnost

Evropská soukromá společnost (Societas Privata Europaea) (dále též jen „SPE“ nebo jen „společnost“) je právní forma určená malým a středním podnikatelům; fakticky se jedná o nadnárodní obdobu společnosti s ručením omezeným. Základními znaky SPE přitom jsou: (i) právní subjektivita, (ii) základní kapitál rozložený na podíly a (iii) absence ručení společníků za závazky společnosti.

Použitelné předpisy. Jak se již u nadnárodních forem stalo zvykem, i SPE se řídí souborem předpisů – vedle nařízení budou pro její uspořádání a fungování rozhodné stanovy a rovněž právo státu, kde bude mít SPE registrované sídlo. V prvé řadě se tedy bude SPE řídit nařízením, jež upravuje základní otázky vzniku a fungování SPE (viz níže). Dále budou pro život SPE určující stanovy, které musí upravovat alespoň otázky specifikované nařízením (zejm. vnitřní uspořádání společnosti). Národní právo potom bude aplikovatelné v případech neupravených nařízením či stanovami (např. likvidace SPE); použijí se ustanovení upravující společnosti s ručením omezeným. Krom toho bude úkolem členských států přijmout předpisy nezbytné k realizaci nařízení (např. průběh registrace, sankce za porušení nařízení apod.)

Založení. SPE může založit jedna nebo více fyzických či právnických osob, popř. může SPE vzniknout přeměnou existujících společností; specifický přeshraniční prvek (např. požadavek, aby alespoň dva ze zakládajících společníků byli z různých členských států) není vyžadován. Právní subjektivitu získává SPE zápisem do obchodního rejstříku státu sídla. Firma Evropské soukromé společnosti musí povinně obsahovat dodatek SPE.

Vnitřní struktura. Vnitřní uspořádání SPE v zásadě určují společníci. Návrh pouze požaduje, aby SPE měla orgán vedení a určuje základní rozdělení kompetencí mezi společníky a vedení společnosti. Návrh tak stanoví minimální výčet záležitostí, o kterých musí rozhodovat společníci; rozhodování přitom nemusí probíhat na valné hromadě, ale je přípustné i rozhodování mimo valnou hromadu. Rozhodnutí, jež nařízení či stanovy nesvěřují společníkům, budou náležet vedení SPE. Je přitom na společnících, zda zvolí dualistické (jednatel/ představenstvo a dozorčí rada) či monistické (správní rada) uspořádání společnosti; členem vedení může být v každém případě pouze fyzická osoba.

Základní kapitál. Komise odhlíží od standardní koncepce základního kapitálu jako garanční masy určené věřitelům6 a návrh proto stanoví minimální výši základního kapitálu na 1 EUR. Věřitelé by potom (vedle jimi přijímaných opatření) měli být před neúměrnými výplatami plnění na společníky chráněni tzv. bilančním testem. Podstatou tohoto testu je zákaz poskytnout společníkům jakékoliv plnění, pokud závazky SPE převyšují její majetkové hodnoty.

Podíly. Návrh přenechává společníkům SPE širokou míru samostatnosti při úpravě podílů. SPE tak může vydávat různé kategorie podílů; podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jednu kategorii. Rovněž úprava převoditelnosti podílů je pře nechána stanovám; návrh pouze požaduje, aby jakékoliv dohody o převodech podílů měly písemnou formu.

Závěr. Výhodou SPE je široká míra flexibility, která je zřetelná zejména při možnosti zvolit si vyhovující vnitřní uspořádání společnosti a určit práva a povinnosti spojené s podíly. Podnikatelé rovněž jistě ocení, že SPE je možné vybavit základním kapitálem ve výši pouze 1 EUR. Pozitivní je dále možnost přesunu sídla v rámci Evropského společenství. Nevýhodou (jako ostatně u všech nadnárodních forem Evropského společenství) je poněkud komplikovaná úprava (nařízení – stanovy – národní právo). Přesto lze mít za to, že podnikatelé budou nalákáni výhodami flexibilního uspořádání a Evropská soukromá společnost najde dostatečný počet příznivců.

Dvanáctá směrnice

Návrh směrnice má nahradit stávající směrnici č. 89/667/EHS o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (dále jen „dvanáctá směrnice“). Dvanáctá směrnice stanoví základní principy pro právní úpravu společností s ručením omezeným, jež mají (ať již od svého založení či v důsledku následného soustředění obchodních podílů v rukou jediné osoby) pouze jednoho společníka. Předložení návrhu nové směrnice Komise odůvodnila několika novelizacemi dvanácté směrnice, které snižují přehlednost stávající úpravy. Nová směrnice by tak měla představovat úplné znění dvanácté směrnice, tj. znění po zapracovaných novelizacích. K obsahovým změnám dvanácté směrnice by tedy dojít nemělo, a to s výjimkou formálních změn provedených v souvislosti s přijetím úplného znění.Poznámky pod čarou:

Možné získat na stránkách Evropské komise pod http://ec.europa.eu/internal_market/company/epc/index_de.htm.

Nařízení Rady (EHS) 2137/1985 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS).

Nařízení Rady (ES) 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE).

Nařízení Rady (ES) 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (tzv. dvanáctá směrnice).

Str. 8 návrhu.

Poznámky pod čarou:
1

Možné získat na stránkách Evropské komise pod http://ec.europa.eu/internal_market/company/epc/index_de.htm.

2

Nařízení Rady (EHS) 2137/1985 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS).

3

Nařízení Rady (ES) 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE).

4

Nařízení Rady (ES) 1435/2003 ze dne 22. července 2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE).

5

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (tzv. dvanáctá směrnice).

6

Str. 8 návrhu.