Čekejte, prosím...
A A A
[Obchodněprávní revue 2/2020, s. 140]
Dočasná opatření týkající se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE)

Evropská komise dne 29. 4. 2020 přijala návrh nařízení Rady o dočasných opatřeních týkajících se valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE) [COM(2020) 183 final], který byl dne 25. 5. 2020 schválený Radou a následně vyhlášen pod č. 2020/699 [Úř. věst. L 165, 27. 5. 2020, s. 25—26].

Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. 10. 2001 o statutu Evropské společnosti (SE) a nařízení Rady (ES) č․ 1435/2003 ze dne 22. 7. 2003 o statutu Evropské družstevní společnosti (SCE) stanoví pravidla pro zakládání a fungování právnických osob, které regulují (SE a SCE). Nařízení o SE a nařízení o SCE rovněž harmonizují lhůtu pro konání valné hromady. Obě nařízení obsahují ve svém článku 54 stejné pravidlo, že valná hromada SE a SCE se koná nejméně jednou v kalendářním roce do šesti měsíců po uzávěrce účetního období, přičemž z tohoto pravidla nestanoví žádnou výjimku. Zejména z důvodu opatření k omezení volného pohybu osob, v důsledku opatření v souvislosti epidemií COVID-19, jakož i nutnosti soustředit se na zvládnutí zhoršených podmínek hospodářské činnosti se SE a SCE potýkají se značnými obtížemi, pokud jde o dodržení lhůty pro konání valné hromady uvedené v článku 54 nařízení. Vzhledem k tomu, že vzniklá výjimečná situace je mimo kontrolu SE, SCE i členských států, stanoví nařízení Rady na úrovni EU dočasnou odchylku od lhůty podle článku 54 nařízení o SE a nařízení o SCE. Tato dočasná odchylka stanoví oběma typům společností možnost uspořádat valnou hromadu do dvanácti měsíců od uzávěrky účetního období, v každém případě však nejpozději do dne 31. 12. 2020. Tato dočasná odchylka má poskytnout SE a SCE možnost valnou hromadu řádně připravit, a rovněž právní jistotu, pokud jde o plnění povinností stanovených v nařízeních o SE a SCE.

Nařízení dále upozorňuje, že článek 53 nařízení o SE a rovněž nařízení o SCE stanoví, že se organizace a průběh valné hromady a hlasování řídí právními předpisy vztahujícími se na akciové společnosti v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SE. Komise považuje za důležité, aby členské státy v souladu s článkem 53 příslušného nařízení zajistily, že SE a SCE mohou používat digitální nástroje a postupy, a aby se uvedené společnosti v zájmu přijetí nezbytných rozhodnutí snažily tyto nástroje a postupy používat v maximální možné míře.