Čekejte, prosím...
A A A
[Legal Update 10/2020]
Novela občanského zákoníku v oblasti ochrany spotřebitele

Dne 2. září 2020 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela“), který připravilo ministerstvo spravedlnosti za účelem transponovat dvě nové evropské směrnice z oblasti spotřebitelského práva týkající se koupě zboží a poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a dále za účelem napravit zjištěné nedostatky v transpozici evropských směrnic v občanském zákoníku.

Novela, projednávaná Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk 994, má za cíl zpřísnit podmínky pro uzavírání smluv po telefonu. K uzavření smlouvy nebude stačit pouze ústní souhlas vyslovený zákazníkem během telefonního hovoru, neboť smlouva bude nově moci býti uzavřena až poté, co podnikatel po skončení hovoru předloží spotřebiteli nabídku v textové podobě a spotřebitel podnikateli nabídku v textové podobě potvrdí. Uzákonění tohoto nového pravidla je odůvodněno častým zneužíváním tohoto způsobu distanční kontraktace počítajícím s momentem překvapení na straně spotřebitele, a především zejména jde-li o seniory a jiné skupiny zvlášť zranitelných spotřebitelů.

Další změnou, se kterou Novela počítá, je prodloužení délky tzv. obráceného důkazního břemene ze šesti měsíců na jeden rok, čímž dojde k vylepšení postavení spotřebitele z důkazního hlediska. Pokud se vada věci objeví v průběhu jednoho roku ode dne převzetí věci (resp. zpřístupnění digitálního obsahu), postačí, že spotřebitel na vadu poukáže, a případné prokázání opaku bude na prodávajícím (podnikateli).

Novela dále, mimo jiné, napravuje nedostatky transpozice několika směrnic a uvádí tak právní úpravu smluv uzavíraných se spotřebitelem a opožděných plateb v obchodních transakcích do souladu s požadavky unijního práva.

Vzhledem ke skutečnosti, že lhůta pro implementaci předpisů EU je do 1. července 2021, velká část Novely má nabýt účinnosti rovněž k tomuto datu. Zbývající část Novely má poté nabýt účinnosti k 1. lednu 2022.