Čekejte, prosím...
A A A
[Výběr literatury 5/2020]
Doporučení Rekonstrukce státu k nákupům státu mimo nouzový stav

Pokud stát považuje za nezbytné dále nakupovat např. ochranné prostředky centrálně - ve smyslu ústředním způsobem - nepotřebuje k tomu vždy nutně centrálního zadavatele, který nákupy kompletně zajistí (viz body 4 a 5), ale také může:

 

1.

prostředky nakoupit a potřebným subjektům je bezúplatně převést,

Podle zákona o majetku ČR může stát svůj majetek bezúplatně převést, a to se souhlasem vlády a po vyjádření Ministerstva financí. K takovému převodu je, zřejmě s výjimkou mimořádných okolností, nutné uzavření písemné smlouvy. Tento postup tak lze využít např. při rozdělování plicních ventilátorů jednotlivým krajům, městům či přímo nemocnicím. Kraje mohou takto získané plicní ventilátory či jiný materiál dále podle svého uvážení rozdělit rozhodnutím Rady (materiál kumulativně v hodnotě do 100 tis.), nebo rozhodnutím zastupitelstva).

 

2.

prostředky nakoupit a rozdělit skrze Správu státních hmotných rezerv,

O bezúplatném použití státních hmotných rezerv rozhoduje za krizových stavů vláda, mimo režim nouzového stavu by hromadné plošné využívání státních hmotných rezerv vyžadovalo legislativní úpravu zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv (dále jen “PSSHR”), kterou by bylo umožněno vládou na žádost Ministerstva zdravotnictví rozhodnout o bezplatném poskytnutí státních hmotných rezerv např. krajům za účelem ochrany zdraví obyvatelstva, podobně jako dnes SSHR může poskytnout na základě žádosti Ministerstva zemědělství hmotné rezervy při provádění mimořádných veterinárních opatření pro potřeby Státní veterinární správy (§ 4a PSSHR). Kraje by státní hmotné rezervy pak mohly volně distribuovat dál podobně jako v bodě 1).

 

3.

prostředky nakoupit a s využitím institutů vertikální a horizontální spolupráce je přeprodat jiným veřejným zadavatelům po uzavření smlouvy,

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) je možné, aby stát nakoupené zboží dále distribuoval např. krajům na základě institutu horizontální spolupráce (§ 12 ZZVZ), a to za úplatu. Podmínkou je zejm. uzavření písemné smlouvy do doby zahájení distribuce.1Obdobně lze využít institut vertikální spolupráce, tzv. in-house spolupráci (§ 11 ZZVZ), při níž může roušky nakoupit např. kraj a prodat je svým právnickým osobám, které s ním uzavřou smlouvu. (Pokud by chtěli provádět bezúplatné převody, viz bod 1.)

 

4.

vysoutěžit s využitím institutu centrálního zadavatele pro jiné veřejné zadavatele rámcovou dohodu, prostřednictvím níž by tito mohli nakupovat samostatně,

Centrální zadavatel a zadavatel, pro kterého je centrální zadávání provedeno, jsou podle současné právní úpravy (§ 9 odst. 4 ZZVZ) povinni uzavřít písemnou smlouvu nejpozději do okamžiku zadání veřejné zakázky, tj. do okamžiku uzavření smlouvy s dodavatelem.2 V případě rámcové smlouvy lze teoreticky smlouvu mezi centrálním zadavatelem a pověřujcím zadavatelem uzavřít do doby uzavření realizační veřejné zakázky plněné z rámcové dohody. Jistou neúměrnou obtíž však může představovat podmínka, aby byli všichni pověřující zadavatelé jednoznačně a určitě vymezeni už v zadávací dokumentaci3, přičemž platí, že po dobu účinnosti rámcové dohody nesmí být okruh zadavatelů, kteří jsou subjekty rámcové dohody, rozšiřován. Tuto podmínku by musel stát zrušit novelizací ZZVZ tak, aby např. i po uzavření rámcové dohody Ministerstvem vnitra mohl realizační zakázku dodavateli zadat po uzavření smlouvy s MV i Jihomoravský kraj, pro který rámcová dohoda nebyla Ministerstvem vnitra původně vysoutěžena. Za stávajících podmínek může však pro distribuci dodávek využít Ministerstvo vnitra způsoby 1) a 3).

 

5. nakoupit s využitím dynamického nákupního systému (DNS) zavedeného centrálním zadavatelem.

Pro využití DNS není nutné, na rozdíl od rámcové dohody4, mít předem identifikovány všechny zadavatele, kteří budou v DNS realizovat nákupy. DNS tak může zřídit centrální zadavatel a následně do něj mohou přistupovat další zadavatelé, kteří skrze něj mohou jednoduše soutěžit potřebná plnění, pro která byl DNS zřízen.

 

Vypracovali

Jakub Černý a Josef Karlický - Rekonstrukce státu, Anna Francová - Frank Bold

Advokáti, Marek Zelenka - Oživení, Jiří Skuhrovec - EconLab

 

Rekonstrukce státu sdružuje experty na protikorupční opatření a zabývá se také ochranou a posilováním demokracie. Odbornými garanty Rekonstrukce státu jsou Frank Bold, Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu. Pomohli jsme prosadit takřka desítku zákonů, které posílily transparentnost nakládání s veřejnými prostředky. Nyní spouštíme projekt NEZHASÍNAT! k restartu ekonomiky a společnosti po pandemii koronaviru. Experti v něm nabídnou politikům sadu doporučení, jak se popasovat s krizí v mezích zákonů, a rozjet ekonomiku efektivně a transparentně.Poznámky pod čarou:

Veřejní zadavatelé musí splnit současně tři podmínky, aby mohli společně přímo uzavřít smlouvu, a to (1) smlouva založí nebo provede spolupráci za účelem dosahování společných cíl zadavatelů směřujících k zajišťování veřejných potřeb, které mají tito veřejní zadavatelé zajišťovat, (2) spolupráce se řídí pouze ohledy souvisejícími s veřejným zájmem a (3) spolupráce se týká max. 20 % činností jednotlivých zadavatelů, které na trhu vykonávají.

Ve smlouvě upraví svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním a mohou upravit i další služby spojené se zadáváním veřejných zakázek. To zadavateli zajistí, že ode dne uzavření smlouvy s ním centrální zadavatel jedná jako se smluvním partnerem a zajišťuje pro něj potřebné smluvené zakázky.

Typicky prostřednictvím uvedení názvu, sídla, IČO. Teoreticky však lze vymezení učinit i relativně obecně. Je jen potřeba, aby z vymezení dokázal dodavatel určit předpokládaný rozsah plnění a další okolnosti, které jsou nezbytné pro zpracování nabídky. Teoreticky tak lze okruh pověřujících zadavatelů, s nimiž centrální zadavatel v té chvíli ještě nemusí mít uzavřenou smlouvu, vymezit kombinací ukazatelů jako je územní rozsah a typ pověřujících zadavatelů spolu s jejich předmětem činnosti, tedy např. všechny krajské nemocnice Moravskoslezského kraje. Uvedený způsob by však měl výkladovým stanoviskem upřesnit ÚOHS.

V případě rámcové smlouvy jsou předem vysoutěženy přesné obchodní podmínky včetně parametrů plnění a jeho ceny, zatímco v případě DNS jsou pouze předvybráni dodavatelé, kteří splňují předpoklady pro poskytování určitého předem známého typu plnění, a při výběru, který dodavatel dodá konkrétní plnění, probíhá vždy na výzvu zadavatele zjednodušená soutěž mezi předvybranými dodavateli.

Poznámky pod čarou:
1

Veřejní zadavatelé musí splnit současně tři podmínky, aby mohli společně přímo uzavřít smlouvu, a to (1) smlouva založí nebo provede spolupráci za účelem dosahování společných cíl zadavatelů směřujících k zajišťování veřejných potřeb, které mají tito veřejní zadavatelé zajišťovat, (2) spolupráce se řídí pouze ohledy souvisejícími s veřejným zájmem a (3) spolupráce se týká max. 20 % činností jednotlivých zadavatelů, které na trhu vykonávají.

2

Ve smlouvě upraví svá vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním a mohou upravit i další služby spojené se zadáváním veřejných zakázek. To zadavateli zajistí, že ode dne uzavření smlouvy s ním centrální zadavatel jedná jako se smluvním partnerem a zajišťuje pro něj potřebné smluvené zakázky.

3

Typicky prostřednictvím uvedení názvu, sídla, IČO. Teoreticky však lze vymezení učinit i relativně obecně. Je jen potřeba, aby z vymezení dokázal dodavatel určit předpokládaný rozsah plnění a další okolnosti, které jsou nezbytné pro zpracování nabídky. Teoreticky tak lze okruh pověřujících zadavatelů, s nimiž centrální zadavatel v té chvíli ještě nemusí mít uzavřenou smlouvu, vymezit kombinací ukazatelů jako je územní rozsah a typ pověřujících zadavatelů spolu s jejich předmětem činnosti, tedy např. všechny krajské nemocnice Moravskoslezského kraje. Uvedený způsob by však měl výkladovým stanoviskem upřesnit ÚOHS.

4

V případě rámcové smlouvy jsou předem vysoutěženy přesné obchodní podmínky včetně parametrů plnění a jeho ceny, zatímco v případě DNS jsou pouze předvybráni dodavatelé, kteří splňují předpoklady pro poskytování určitého předem známého typu plnění, a při výběru, který dodavatel dodá konkrétní plnění, probíhá vždy na výzvu zadavatele zjednodušená soutěž mezi předvybranými dodavateli.