Čekejte, prosím...
A A A

IusFocus

Pracovní a sociální právo

 
Vláda schválila návrhy zákonů, kterými řeší podporu zaměstnanců v rámci přijatých restrikcí v souvislosti s nemocí COVID-19

Vláda České republiky na své schůzi dne 19. 11. 2021 schválila dva návrhy zákonů, které mají za účel finanční podporu zaměstnanců v souvislosti s restrikcemi vlády kvůli nemoci COVID-19. Konkrétně vláda schválila návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě (usn č. 1034)návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii (usn. č. 1033) postoupila k legislativnímu projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (sn. tisk 50 a sn. tisk 49).

Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě stanoví, že zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu příjmu, bude příslušet za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény․ Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se sníží. Příspěvek má být vyplácen nejdéle do 30. 6. 2022. Příspěvek bude příslušet podle tohoto zákona i za kalendářní dny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud byla karanténa nařízena po 31. 10. 2021 a tato karanténa bude trvat aspoň v den nabytí účinnosti tohoto zákona. Náklady na příspěvek nepůjdou k tíži zaměstnavatele, neboť ten si bude moci vyplacenou výši odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Navrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného stanoví poskytování ošetřovného pro rodiče, kteří budou doma se svými dětmi po dobu uzavření školy nebo třídy, anebo při nařízení individuální karantény dítěti. Ošetřovné bylo stanoveno na 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu, resp. minimálně 400 Kč na den. Krizové ošetřovné se bude vztahovat i na zaměstnance s uzavřenou dohodou o provedení práce nebo o povedení činnosti, kteří odvádí pojistné na sociální zabezpečení. Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let, jako je tomu i u standardního ošetřovného. Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat a o dítě budou moci pečovat i další příbuzní kromě rodičů, kteří s dítětem nemusí žít v jedné domácnosti. Nárok na ošetřovné zaniká ukončením zaměstnání. Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči o nezaopatřené starší děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby bez omezení věku, o nezaopatřené starší děti se speciálními vzdělávacími potřebami, závažnými poruchami učení a osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních či týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Platnost krizového ošetřovného se navrhuje na období od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022, tj. do skončení doby platnosti základních ustanovení zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Návrh zákona nyní zamíří do Poslanecké sněmovny a Senátu s žádostí o co nejrychlejší projednání. Počítá se přitom s účinností již dnem jeho vyhlášení.