Čekejte, prosím...
A A A
[Legal Update 7/2021]
K pandemii onemocnění Covid-19 jako důvodu hodného zvláštního zřetele při zrušení zadávacího řízení

(Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, sp. zn. ÚOHS-R0042/2021/VZ, ze dne 29. dubna 2021)

 

Nadepsaným rozhodnutím předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS, případně Úřad) potvrdil rozhodnutí Úřadu ohledně zrušení rozhodnutí, kterým zadavatel OTE, a.s. zrušil zadávací řízení na základě § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo zpracování typových diagramů dodávek elektřiny pro odběratele bez průběhového měření․

Dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ může zadavatel zadávací řízení zrušit, pokud se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

Jako takový důvod pro zrušení zadávacího řízení uvedl zadavatel zhoršení situace s pandemií onemocnění Covid-19 a související opakovaně prodlužovaný nouzový stav, kdy vývoj, délka ani dopady epidemiologické situace nejsou jasné a nedávají mu záruku, že plnění smlouvy bude odpovídat jeho očekávání.

Úřad v prvostupňovém rozhodnuti vydaném pod sp. zn. ÚOHS-S0532/2020/VZ dne 5. 2. 2021 shledal, že nelze přijmout obecné pravidlo, dle něhož by pandemie onemocnění Covid-19 či související protiepidemická opatření znamenaly samy o sobě důvod hodný zvláštního zřetele, pro nějž nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. V takovém případě by bylo možné pandemii aplikovat jako univerzální důvod pro zrušení všech zadávacích řízení realizovaných od konce února nebo počátku března roku 2020, aniž by podléhalo přezkumu, zda bylo zadávací řízení touto situací skutečně zasaženo v takové intenzitě, že by byl atakován smysl jeho dokončení.

Úřad zadavateli zároveň vytkl, že blíže nespecifikoval způsob, jakým by měla pandemie onemocnění Covid-19 zapříčinit nemožnost plnění. To Úřad nevyčetl ani z předmětu veřejné zakázky, kdy Úřadu nebylo zřejmé, jak by zrovna tento typ plnění mohl být pandemií ovlivněn.

Uvedené rozhodnutí Úřadu bylo k rozkladu zadavatele potvrzeno jeho předsedou, dle kterého bylo rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení příliš obecné a nedostatečně vymezovalo konkrétní důvody zrušení.