Čekejte, prosím...
A A A
[Legal Alert 1/2021]
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 3. výzvu v rámci programu COVID – Nájemné

Účel programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu („MPO“) dne 15. ledna 2021 zveřejnilo v rámci programu COVID - Nájemné v pořadí již 3. výzvu, přičemž žádosti o tuto podporu bude možné podávat od 22. ledna 2021 od 9:00 hodin. Účelem je pomoc s částečnou úhradou nájemného především těm podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny, které využívají pro maloobchodní podnikatelskou činnost - prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům (spotřebitelům).

 

Základní charakteristika programu

program připravilo a bude administrovat MPO;

celková alokace určená na tuto výzvu činí 3 mld. Kč;

žádosti bude možné podávat od 22. ledna 2021 od 9:00 hodin do 22. března 2021;

rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020, přičemž rozhodným nájemným je souhrnná výše nájemného za tyto měsíce;

žádosti se budou podávat přes Agendový informační systém (AIS) MPO.

 

Subjekty způsobilé žádat o podporu

Subjekty, které jsou oprávněni žádat a obdržet podporu musí splňovat zejména níže uvedené podmínky kumulativně:

jedná se o podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo jiné podnikatelské činnost;

žadatel v rozhodném období užíval provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě existující nájemní smlouvy platné a účinné v rozhodném období

podmínkou je, že nájemní vztah žadatele k dané provozovně byl platný a účinný před 1. říjnem 2020;

žadateli byla na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 zakázána maloobchodní podnikatelská činnost v provozovně, tedy prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách

pokud nebyla podnikateli zakázána tato činnost, může mít nárok na přiznání podpory také tehdy, spadá-li tato činnost do výjimek uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, a zároveň v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření takovému podnikateli poklesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %;

žadatel o podporu uhradil alespoň 50 % rozhodného nájemného před podáním žádosti

sleva na nájemném ze strany pronajímatele není požadována;

žadatel není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným veřejným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, splatných do 30. září 2020; a

žadatel není v likvidaci a na jeho majetek nebyl nařízen výkon rozhodnutí, či exekuce.

 

 

Výše podpory

výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období až do výše 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele

pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID - Nájemné nesčítají;

výše podpory je limitována výší nevyčerpaného limitu dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik), tedy částkou 800 tisíc euro

pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID - Nájemné sčítají.

 

Novinky oproti předchozím výzvám

pokud žadatel podával žádost ve výzvě 2 Programu COVID Nájemné a žádost byla posouzena kladně, systém AIS MPO nabídne import dat žadatele z podané žádosti a data k jednotlivým provozovnám;

pro čestné prohlášení pronajímatele není požadován úředně ověřený podpis; a

překážkou podání žádosti není tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jedinou podmínkou v tomto směru je, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

Vedle výše uvedených podmínek je nutné dále doložit:

uhrazení obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020

pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. červenci 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného za období od uzavření nájemní smlouvy do 30. září 2020;

uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory; a

žadatelé, jejichž provozovny nebyly zavřené a prokazují pokles tržeb, musí doložit pokles tržeb u předmětné provozovny za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 66 % ověřený certifikovaným účetním, certifikovaným daňovým poradcem či certifiko- vaným auditorem.

Závěrem je nutné připomenout, že i v tomto případě se žadatel musí vzdát dalších kompenzací ze strany státu v souvislosti se způsobilými výdaji dle této výzvy, přičemž na podporu není právní nárok.