Čekejte, prosím...
A A A
[Právní rozhledy 4/2021, s. 1]
Rozloučení s panem profesorem Hendrychem

Je pro mne velmi obtížné psát o panu profesoru JUDr. Dušanu Hendrychovi, CSc., v minulém čase, tedy v době, kdy se s ním, každý po svém, ve své mysli loučíme. V listopadu 2017 při příležitosti jeho životního jubilea tomu bylo přirozeně jinak, tehdy se mi věty skládaly samy, jediná potíž byla v tom, vybrat z jeho děl a tvůrčích počinů to nejvýznamnější (č. 22/2017). Dnes proto nechci na tomto místě pouze znovu připomínat vše, na čem pan profesor v minulosti pracoval a spolupodílel se, ráda bych spíše vzpomenula některé počiny v oblasti postupného budování Nakladatelství C. H. Beck, a to zejména v prvních 20 letech jeho existence, díky kterým postupně získávalo v široké právnické veřejnosti uznání a odborné renomé. Byla to právě jeho dnes již téměř kultovní učebnice Správní právo – obecná část (poprvé vyšla v roce 1993), ze které se učily tisíce jeho studentů a která nastavila vysokou laťku kvality pro právnické učebnice vydávané po roce 1989 v České republice. Byl to on, kdo se spolupodílel s panem profesorem Švestkou na velmi úspěšném projektu, který vedl k založení odborného právnického časopisu Právní rozhledy, a nesmíme zapomenout ani na jeho ve své době nenahraditelný Právnický slovník (poprvé vyšel v roce 2000). V neposlední řadě to byl právě pan profesor Hendrych, který nás povzbuzoval, když jsme procházeli těžkými lety ekonomické recese a museli jsme se rozhodovat, jak dál, zda snížit periodicitu časopisu Právní rozhledy a vůbec řešit řadu otázek s bezprostředními dopady nejen do ekonomiky nakladatelství, ale i na jeho, tehdy dominantní, postavení na trhu odborné právnické literatury. Stručně řečeno, pan profesor Hendrych se jak autorsky, tak i organizačně spolupodílel na založení a pozdějším úspěšném rozvoji pražské pobočky německého Nakladatelství C. H. Beck a nemalým podílem přispěl k tomu, že se od 90. let minulého století začala i v České republice vydávat kvalitní odborná právnická literatura. Byla to i jeho zásluha, že Právní rozhledy opakovaně získávaly prestižní ocenění udělované na Karlovarských právnických dnech „Nejlepší právnický časopis v České republice“.

Vím, že se na tomto místě budu opakovat, protože podobný text jsem psala nedávno, na podzim roku 2017, byť tenkrát při příležitosti radostné události jeho narozenin, nicméně tak činím i pro připomenutí hlavně mladším kolegům, kteří neměli možnost poznat pana profesora osobně a bezprostředně jako já. Pan profesor Hendrych byl neuvěřitelně skromný, pracovitý a současně i milý člověk, a to navzdory mnoha významným funkcím, kterými byl v průběhu své akademické dráhy ověnčen. A takovým zůstal až do posledních chvil. I proto má náš velký respekt a obdiv.

Vážený a milý pane profesore Hendrychu, doufám, že Nakladatelství C. H. Beck ponese v blízké i vzdálené budoucnosti Váš odkaz v podobě vydávání kvalitní a spolehlivé právnické literatury. I když se již na ediční činnosti ani na „svém“ časopisu Právní rozhledy nemůžete osobně podílet, nikdy na Vás nezapomeneme a Váš milý úsměv zůstane nesmazatelně zapsán v naší paměti. Budete nám velmi chybět, ale zároveň po Vás zůstává živý odkaz Vašich děl a projektů, které budou ještě dlouho přinášet užitek začínajícím i zkušeným právníkům. Právě za to Vám patří náš velký dík a stálá vzpomínka.

 

prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

spoluzakladatelka Nakladatelství C. H. Beck

a předsedkyně redakční rady Právních rozhledů