Čekejte, prosím...
A A A
[Právní rozhledy 6/2021, s. II]
ÚOOÚ: K povinnému testování zaměstnanců ve firmách a ochraně osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil dne 5. 3. 2021 vyjádření k povinnosti zaměstnavatelů testovat zaměstnance na přítomnost nákazy COVID-19, která je nařízena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN). Vyjádření ÚOOÚ nepřekročilo výkladový rámec povinností zpracovatele osobních údajů, jak vyplývají z GDPR, aniž by se hodlalo vyslovit k zákonnosti povinnosti testování ze strany zaměstnance.

ÚOOÚ připomněl, že zaměstnavatelé při plnění uložené povinnosti testování zaměstnanců zpracovávají osobní údaje a dostávají se ve smyslu GDPR do role správce osobních údajů. Záznamy o provedení testů u jednotlivých zaměstnanců mohou využívat pouze v přímé souvislosti s plněním povinností uložených mimořádným opatřením. Záznamy o provedení testů pak mohou obsahovat pouze základní identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, číslo pojištěnce), údaje o jeho zdravotní pojišťovně, o přesném čase provedení testu a výsledek testu na nákazu COVID-19. Doba uchování evidence provedených testů zaměstnanců nebyla v mimořádném opatření stanovena, avšak dle ÚOOÚ lze dovodit, že zaměstnavatelé mají povinnost vést evidenci provedených testů nejméně do zrušení předmětného opatření. Zaměstnavatelé musejí zároveň zajistit, aby osobní údaje byly zpracovávány s co nejvyšší ochranou soukromí, a přístup k nim by měly mít pouze osoby pověřené plněním úkolů svěřených k dodržování mimořádného opatření. ÚOOÚ zdůraznil i povinnost zaměstnavatelů poskytnout zaměstnancům, v rámci informace o druhu a povaze testů a o zvoleném způsobu testování, také informace o zpracování osobních údajů za účelem testování, mj. o právním základu zpracování.