Čekejte, prosím...
A A A
[Právní rozhledy 9/2021, s. III]
Senát: Usnesení k veřejné zakázce na dodávky antigenních testů pro samotestování žáků ve školách

Senát na své 11. schůzi dne 21. 4. 2021 schválil usnesení (č. 175) k veřejné zakázce na dodávky antigenních testů pro samotestování žáků ve školách v gesci Ministerstva vnitra. Konstatoval, že zakázka na nákup antigenních testů pro žáky a studenty byla realizována ze strany vlády v rozporu s požadavky § 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), na naplnění hlavních cílů finanční kontroly.

V rámci výběru dodavatele nebylo v rozporu se zákonem dosaženo: a) zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností; b) hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy.

Dále Senát v usnesení konstatoval, že nebyl zcela naplněn účel výběrového řízení, tedy nákup antigenních testovacích sad pro žáky a studenty, kdy jich mělo být 1 mil. kusů distribuováno regulovaným zaměstnancům placeným ze státního rozpočtu. Způsob výběru dodavatele a neskutečně krátce stanovená lhůta na výběr nejvhodnější nabídky nebyly potřebné. Tím, že byl stanovený počet testů pro studenty a žáky o 1 mil. vyšší, než jaká bude skutečnost jejich distribuce, mohla být nabízená cena i podmínky dodání odlišné od těch, které byly soutěženy. Požadavkem na nákup testovacích sad výtěrem z nosu a vyloučením jiných neinvazivních testů (testů ze slin nebo kloktacích testů) došlo k omezení potenciálních dodavatelů testů, jehož dopadem mohla být méně výhodná cena dodání. Stejně tak nebylo respektováno doporučení odborníků pro dodávky neinvazivních testů. Omezením požadavku na oslovení 3 výrobců a 10 dodavatelů (distributorů) došlo k omezení potenciálních dodavatelů testů, jehož dopadem mohla být méně výhodná cena dodávky. Diskriminace spočívající v prominutí daně, které se nevztahuje na daň, u níž vznikla povinnost ji přiznat z důvodu pořízení zboží z jiného členského státu nebo z titulu dovozu zboží, se negativně projevila ve vztahu k zakázce na dodání antigenních testů, když neumožnila dosáhnout nižší ceny u zakázky na nákup antigenních testů vyhlášené na základě usnesení vlády č. 170/2021. Zároveň vystavuje ČR riziku sankcí ze strany Evropské komise pro porušení evropského práva. Na základě kombinací diskriminace MF u odpočtu DPH pro dodávky pořízení zboží z jiného členského státu nebo z titulu dovozu zboží, neodůvodněně krátkého termínu pro výběr dodavatele a vylučování některých dodavatelů podle netransparentního kritéria „bezpečnostní riziko“ došlo k výběru dodavatele, který neposkytl nejvýhodnější cenu. Pokud by uvedená neodůvodněná omezení neexistovala, mohlo dojít k úspoře více než 30 mil. Kč.

Senát závěrem usnesení vyzval vládu, aby v budoucnu postupovala při pořizování obdobných dodávek v souladu se zákonem, a konstatoval, že ministryně financí porušovala evropské právo tím, že rozhodnutím o prominutí DPH (č. j 33629/2020/3901-2) se snažila osvobodit od DPH vybraná plnění a naplnit tak možnosti dané směrnicí Rady č. 2020/2020/EU. Taková aplikace prominutí daně působila diskriminačně vůči daňovým subjektům z jiných členských států. Komise si uvědomuje závažnost situace a potřebu řešit aktuální stav přijímáním naléhavých rozhodnutí. Ani epidemie SARS CoV-2 ale nemůže ospravedlnit jednání orgánů veřejné moci mimo jejich pravomoc, nadto s diskriminačními dopady na subjekty z jiných členských států, a s tím spojeným rizikem odpovědnosti ČR za porušení základních principů evropského práva.

Senát současně vyzval ministryni financí, aby pro naplnění směrnice iniciovala řádný legislativní proces, jenž vyústí v přijetí novely zákona č. 235/2004 Sb․, o dani z přidané hodnoty, která osvobodí dodání plnění uvedených ve směrnici Rady 2020/2020/EU nezávisle na způsobu jejich dodání.