Čekejte, prosím...
A A A
30. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Pravomoci ČNB

Senátoři navrhují více hypoték bez omezení úvěrovými ukazateli.

Dne 28. 4. 2021 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy zpět vládní návrh novely zákona o České národní bance.

Cílem návrhu je reakce na změny v provádění měnové politiky, k nimž došlo od vypuknutí globální finanční a ekonomické krize.

Navrhuje se proto mimo jiné:

− pravidlo, že osoba oprávněná poskytovat spotřebitelský úvěr nebude smět poskytnout spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou nemovitostí, pokud by tím došlo k překročení horní hranice jednoho nebo více úvěrových ukazatelů, je-li stanovena ČNB opatřením obecné povahy; ČNB stanoví vyhláškou způsob a pravidla výpočtu úvěrových ukazatelů včetně vymezení jednotlivých položek, které jsou součástí výpočtu,

− výslovný úkol ČNB provádět měnovou politiku (zejména pomocí obchodů na finančním trhu),

− umožnění ČNB provádět širší okruh obchodů se všemi účastníky finančního trhu; nové pravidlo, že uzavření obchodu s ČNB nelze nárokovat,

− explicitní rozšíření úkolu ČNB při péči o finanční stabilitu a v oblasti makroobezřetnostní politiky o omezování nárůstu systémových rizik,

− doplnění dalších zahraničních a mezinárodních orgánů, které plní obdobné úkoly jako ČNB, do výčtu subjektů, se kterými ČNB při plnění svých úkolů spolupracuje,

− oprávnění ČNB vedle pamětních mincí vydávat též pamětní bankovky a obchodní mince (obchodní mince se budou nazývat české dukáty, nebudou zákonnými penězi a nebudou mít nominální hodnotu),

− doplnění, že vedle stanovení stávajících parametrů obchodů, které ČNB provádí, ČNB rovněž určuje druhy obchodů a jejich protistrany,

− změna metodiky výpočtu úroku za nedodržení povinných minimálních rezerv (tak, aby tato sankce byla citelná i při nízkých úrokových sazbách),

− oprávnění ČNB provádět bezpečnostní činnost,

− oprávnění ČNB k podpoře plnění svých úkolů založit právnickou osobu nebo v ní nabýt účast,

− zákaz zaměstnancům ČNB zastávat funkce ve statutárním nebo jiném orgánu obchodní korporace, ledaže je takovou funkcí ČNB pověřila (s výjimkou funkce v orgánu obchodní korporace zajišťující bydlení pro daného zaměstnance nebo pro osobu jemu blízkou).

Většinu opatření obsahoval i minulý vládní návrh novely zákona o České národní bance a zákona o oběhu bankovek a mincí (PZ 97/2017).

Schválený pozměňovací návrh rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny změkčuje úvěrový ukazatel, pokud alespoň jeden ze žadatelů žijících v manželství nebo registrovaném partnerství k okamžiku poskytnutí úvěru nedosáhl věku 36 let.

Senátoři navrhují mimo jiné

− z navržených 5 % na 7,5 % zvýšit celkový objem spotřebitelských úvěrů zajištěných obytnou nemovitostí, které lze poskytnout bez omezení úvěrovými ukazateli,

− vypustit navržené oprávnění ČNB k podpoře plnění svých úkolů založit právnickou osobu nebo v ní nabýt účast.

Návrh míří zpět do Poslanecké sněmovny.