Čekejte, prosím...
A A A
30. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Průkaz osoby se zdravotním postižením

Senátoři navrhují příspěvek na zvláštní pomůcku pro více lidí s autistickou poruchou.

Dne 28. 4. 2021 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy zpět poslanecký návrh novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Cílem návrhu je zjednodušit proces opakovaného vydávání průkazu osobě se zdravotním postižením.

Návrh byl schválen ve znění pozměňovacích návrhů poslankyně Aleny Gajdůškové.

Podle důvodové zprávy opakované řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením bývá zbytečně prodlužováno posuzováním nároku posudkovým lékařem OSSZ, úřad práce nestihne nový průkaz vystavit včas a tato osoba se na dobu několika měsíců ocitá zcela bez průkazu.

Navrhuje se proto výjimka z posouzení OSSZ. Pro účely vydání průkazu osoby se zdravotním postižením podle § 35 odst. 6 DávOsZP, u žadatelů, kterým na něj vznikl trvalý nárok podle § 35 odst. 5 DávOsZP, pouze z důvodu skončení doby jeho platnosti jako veřejné listiny podle § 35 odst. 7 DávOsZP, se posouzení okresní správy sociálního zabezpečení dle § 35 odst. 3 věty první DávOsZP nebude vyžadovat.

Navíc se navrhuje výčet zdravotních stavů osob se zdravotním postižením, které jsou neměnné, a tudíž pro které se má vydávat rozhodnutí bez časového omezení. Bez časového omezení se u osob starších 18 let věku budou vydávat rozhodnutí v případech uvedených v příloze č. 4 vyhlášky č. 388/2011 Sb․, a to v bodě 1 písm. b), v bodě 2 písm. a), b), d), e), j), k) a l) a v bodě 3 písm. a), b), c), e), j), k), l), m) a n). To nebude vylučovat vydání rozhodnutí bez časového omezení také u jiných zdravotních stavů uvedených v příloze č. 4 vyhlášky č. 388/2011 Sb.

Krajská pobočka Úřadu práce 90 dní před koncem platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako veřejné listiny písemně informuje jeho držitele o končící platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením.

Oproti původnímu návrhu byl návrh rozšířen o obsah vládního návrhu novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (PZ 60/2021).

Mezi zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku se nově řadí těžká demence s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík, pokud byl vozík osobě předepsán příslušným lékařem a schválen revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nebo těžká demence provázená těžkým syndromem geriatrické křehkosti a imobility prokázané geriatrickým vyšetřením.

Za zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému se budou považovat i autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku, jejíž cena je nižší než 10 000 Kč, se snižuje na 1 000 Kč (nyní 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč).

Bylo-li motorové vozidlo zakoupeno před podáním žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku a cena, za kterou bylo zakoupeno, byla nižší, než by byla výše příspěvku na zvláštní pomůcku určená podle § 10 odst. 5 DávOsZP, stanoví krajská pobočka Úřadu práce výši příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla ve výši ceny, za kterou bylo motorové vozidlo zakoupeno.

Zletilou osobu bude moci v řízení o nároku podle tohoto zákona zastupovat člen domácnosti, který je k tomu oprávněn podle občanského zákoníku.

Senátoři navrhují rozšířit přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému na všechny autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými, závažnými a objektivně prokázanými projevy chování náročného na péči.

Návrh míří zpět do Poslanecké sněmovny.