Čekejte, prosím...
A A A
30. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Další elektronizace veřejné správy (DEPO)

Senátoři navrhují odložit automatické zavedení datových schránek pro občany.

Dne 29. 4. 2021 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy zpět vládní návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.

Cílem návrhu je omezit informační povinnost fyzických i právnických osob vůči veřejnému sektoru v duchu hesla „obíhat mají data, nikoliv osoby“. Návrh změnového zákona reaguje na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny a doplňuje zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby (PZ 327/2019).

Návrh byl schválen ve znění komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny.

Okamžik doručení soukromoprávních dokumentů zaslaných datovými schránkami bude shodný s okamžikem doručení dokumentů veřejnoprávních. Současná úprava může být zneužita k obstruování soukromoprávního dojití písemnosti (adresát se záměrně nepřihlašuje do své datové schránky, aby oddálil doručení). Dokument bude doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu (§ 18a odst. 2 ElÚkon). Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, bude se tento dokument za považovat doručený posledním dnem této lhůty. Avšak podle schváleného pozměňovacího návrhu poslankyně Barbory Kořanové datovou schránku fyzické osoby bude moci držitel datové schránky znepřístupnit pro dodávání dokumentů z datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby.

V návaznosti na nová obecná pravidla využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů se navrhuje vypuštění tzv. položkových skladeb (ustanovení upravujících využívání údajů v jednotlivých agendových zákonech).

Správa základních registrů bude zajišťovat také poskytování centrální služby pro vyrozumívání o změnách údajů, které se vedou v informačním systému veřejné správy o subjektu údajů vedeném v registru obyvatel nebo o subjektu údajů vedeném v registru osob.

Navrhuje se zmírnění podmínky, že orgán veřejné správy může využívat pouze cloud computing, který je předmětem nabídky cloud computingu obsažené v katalogu cloud computingu. Bude stačit, že nabídka cloud computingu byla v katalogu cloud computingu zapsána v době jejího výběru, přestože byla po zahájení využívání cloud computingu vymazána.

Ministerstvo vnitra umožní k sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni a doručení petice státnímu orgánu využít nástroj pro sestavování elektronických petic (ePetice).

Základním prostředkem přístupu do centrálního registru zbraní bude přístup se zaručenou identitou s využitím občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

V zákoně o archivnictví a spisové službě se navrhuje ponechat vedení údajů o osobách, kterých se dokument týká a které nejsou odesílateli ani příjemci dokumentu, ve jmenném rejstříku na uvážení určeného původce.

Novela zákona o základních registrech upravuje způsob, jakým soukromoprávní uživatelé údajů budou moci využívat údaje z informačních systémů veřejné správy. Připouští se též možnost užívání soukromoprávních systémů pro využívání údajů.

Řidič motorového vozidla nebude muset mít při řízení u sebe řidičský průkaz, pokud je držitelem platného řidičského průkazu České republiky, o němž je veden údaj v centrálním registru řidičů, ani osvědčení o registraci vozidla, pokud jsou údaje o vozidle evidovány v registru silničních vozidel (§ 6 odst. 7 ProvPoz). Řidič motorového vozidla bude na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka povinen prokázat svou totožnost. Bude-li dán důvod pro zadržení řidičského průkazu a řidič jej policistovi nepředloží, bude moci policista tento řidičský průkaz prohlásit za zadržený.

Schválený pozměňovací návrh Martina Kupky prodlužuje platnost dosud časově omezených transformačních licencí pro rozhlasové a televizní vysílání.

Schválený pozměňovací návrh poslance Ondřeje Polanského umožňuje autorizovaným osobám plnohodnotné ověření dokumentů elektronickou formou.

Schválený pozměňovací návrh poslance Jana Chvojky zavádí novou skutkovou podstatu přestupku spočívající v nabízení právních služeb, aniž by osoba, která je nabízí, k tomu měla odpovídající postavení podle § 2 odst. 1 AZ. Nyní je postižitelné až poskytování právních služeb (§ 52d AZ).

Schválené pozměňovací návrhy poslankyně Barbory Kořanové mimo jiné

− opětovně odkládají ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů o dva roky; původně k němu mělo dojít do 31. 12. 2019, nyní do 31. 12. 2021 (PZ 337/2019), nově do 31. 12. 2023,

− umožňují společný záznam o dopravní nehodě pořídit a jednotlivě autentizovat též elektronicky, podepíší-li jej účastníci elektronickým podpisem [§ 47 odst. 3 písm. g) ProvPoz],

− zakotvují informační systém stavebního řízení jakožto agendový informační systém, který slouží k výkonu působnosti stavebních úřadů a dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,

− stanoví, že datovou schránku podnikající fyzické osobě, advokátu, statutárnímu auditorovi, daňovému poradci, insolvenčnímu správci, znalci, soudnímu tlumočníku a soudnímu překladateli zřídí Ministerstvo vnitra bezplatně a bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku; datovou schránku právnické osoby zřídí Ministerstvo vnitra bezplatně právnické osobě zapsané v registru osob bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím zapsání do registru osob.

Schválené pozměňovací návrhy poslankyně Kateřiny Valachové mimo jiné rozšiřuji možnosti poskytovat sociální služby distančně.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Ondřeje Profanta

− umožňují orgánu veřejné moci poskytovat určitou službu jako digitální službu podle zákona o právu na digitální službu i před uplynutím pětileté lhůty,

− upravují zveřejňování informací povinnými subjekty jako otevřených dat.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Jana Hamáčka mimo jiné opětovně odkládají účinnost nového zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv; původně k ní mělo dojít 1. 1. 2020 (PZ 225/2016), nyní 1. 1. 2022 (PZ 249/2019), nově 1. 1. 2023.

Poslanci připojili doprovodné usnesení: „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá

1.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby do 31. 3. 2021 vytvořilo pracovní skupinu odborníků složenou především ze zástupců sociálních partnerů, Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a odborníků z aplikační praxe, a to za účelem vytvoření návrhu moderní, bezpečné a funkční právní úpravy elektronického doručování důležitých pracovněprávních písemností ve snaze o její větší přístupnost, digitalizaci a harmonizaci se zbytkem právního řádu České republiky, zejména zákonem o právu na digitální služby a občanským zákoníkem a v reakci na zvýšenou potřebu vzdáleného jednání účastníků pracovněprávních vztahů on-line z důvodu zásadního nárůstu využívání práce z domova;

2.

vládu České republiky, aby do 31. 12. 2021 předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákoníku práce, ve které navrhne nová pravidla pro zjednodušení doručování důležitých pracovněprávních písemností elektronickou cestou.“

Senátoři navrhují mimo jiné

− odložit automatické zavedení datových schránek pro občany po použití jejich elektronické identity na rok 2023,

− zkrátit dobu zpětného zveřejňování informací o dotacích státními fondy od původně navrženého roku 2010 na rok 2018.

Návrh míří zpět do Poslanecké sněmovny.