Čekejte, prosím...
A A A
30. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Odklad zkoušek realitních zprostředkovatelů

Poslanci schválili prodloužení lhůty pro doložení odborné způsobilosti do 31. 12. 2021.

Dne 23. 4. 2021 Poslanecká sněmovna schválila poslanecký návrh novely zákona o realitním zprostředkování.

Cílem návrhu je snížení negativních ekonomických dopadů na činnost realitních zprostředkovatelů, ale i dalších souvisejících profesí v oblasti stavebnictví či marketingu, a zajištění plné dostupnosti této služby pro spotřebitele v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19.

Návrh byl schválen ve znění komplexního pozměňovacího návrhu hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny.

U podnikatele, jehož oprávnění k poskytování realitního zprostředkování podle § 25 zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění zákona č. 190/2020 Sb․, zaniklo a který hodlá činnost realitní zprostředkování obnovit, nebude výkon realitního zprostředkování považován za neoprávněný, pokud podnikatel po dni nabytí účinnosti tohoto zákona neprodleně ohlásí živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a nejpozději do 31. 12. 2021 doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti.

Marným uplynutím lhůty pro doložení této odborné způsobilosti živnostenskému úřadu živnostenské oprávnění k provozování realitního zprostředkování podnikateli zanikne.

Prodloužení lhůty pro splnění povinnosti odbornosti je navrhováno i pro zcela nově začínající podnikatele, avšak činnost budou moci vykonávat výhradně na základě smlouvy uzavřené v písemné formě s osobou, jež je realitním zprostředkovatelem, a pouze jménem takové osoby nebo svým jménem s nezaměnitelným užitím obchodního jména či obchodní značky takové osoby a nebudou oprávněni poskytovat úschovu peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

Původní lhůta do 3. 9. 2020 již byla prodloužena zákonem č. 190/2020 Sb. (PZ 151/2020).

Návrh míří do Senátu.