Čekejte, prosím...
A A A
30. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Odborná způsobilost k činnostem na vyhrazených technických zařízeních

Poslanci schválili novou úpravu požadavků na provoz rizikových zařízení.

Dne 23. 4. 2021 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

Nový zákon má upravit

a)

požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení; v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu,

b)

výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,

c)

práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují,

d)

předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

Vyhrazeným technickým zařízením se rozumí tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob. Bližší specifikaci stanoví nařízení vlády.

Montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny budou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Tyto osoby se budou zapisovat do evidence veřejně přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Fyzické osoby budou muset získat osvědčení o odborné způsobilosti na základě úspěšného absolvování zkoušky z odborné způsobilosti.

Provozovatel bude povinen ohlásit oblastnímu inspektorátu práce vznik události, v jejímž důsledku dojde k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví fyzických osob, ztrátě na životě nebo škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.

Poslanci připojili doprovodné usnesení: „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby zabezpečila aktualizaci klasických požadavků na revize a kontroly, které vyplývají z ČSN 331600, revize a kontroly elektrických spotřebičů a ostatních technických zařízení a dalších norem, kterých se návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů týká, tak, aby odpovídaly potřebám současné praxe.“

Návrh míří do Senátu.