Čekejte, prosím...
A A A
19. 3. 2021, [Právní zpravodaj]
Nedostatek učitelů

Senátoři navrhují platovou základnu dočasně na 1,05násobku průměrné mzdy.

Dne 18. 3. 2021 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy zpět vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících.

Cílem návrhu je posílit postavení ředitele školy jako manažera a zvýšení zapojení odborníků z praxe do výuky ve středním odborném vzdělávání.

Navrhuje se proto pravomoc ředitele školy zaměstnanci písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele za splněný na dobu nejdéle 3 let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat.

Podmínkou pro konkrétní předmět bude určitý stupeň vzdělání se zaměřením odpovídajícím charakteru vyučovaného předmětu a též souvislá praxe v oboru po dobu nejméně 5 let.

Bez jakékoli praxe bude lze uznat za splněný předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy zaměstnanci, který je absolventem akreditovaného magisterského studijního programu.

Zákon č. 197/2014 Sb. (PZ 201/2014) umožnil některým učitelům vykonávat přímou pedagogickou činnost bez odborné kvalifikace.

Schválené pozměňovací návrhy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny zavádějí nový typ přímé pedagogické činnosti: školský logoped a umožňují získat kvalifikaci učitele i studiem pedagogiky.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Lukáše Bartoně

− navazují plat pedagogických pracovníků na průměrnou nominální mzdu a navyšují plat pedagogických pracovníků minimálně na 130 % průměrné mzdy,

− umožňují řediteli školy uznat předpoklad odborné kvalifikace zaměstnanci, který získal vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd a současně je studentem akreditovaného magisterského studijního programu,

− zavádějí nový typ přímé pedagogické činnosti: sociální pedagog.

Schválené pozměňovací návrhy poslankyně Kateřiny Valachové upravují instituty třídního učitele, uvádějícího učitele a adaptačního období.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Jiřího Miholy zavádějí nové typy přímé pedagogické činnosti: školní speciální pedagog a školní psycholog.

Senátoři navrhují převážně legislativně technické úpravy a přechodné ustanovení, podle něhož platová základna podle § 23b odst. 3 PedPrac ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona bude činit od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 1,05 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za kalendářní rok 2020.

Senátoři připojili doprovodné usnesení: „Senát vyjadřuje poděkování všem učitelům, kteří navzdory obtížím vzniklým v souvislosti s opatřením proti pandemii COVID-19 udržují kvalitu našeho vzdělávání na nejvyšší možné úrovni.“

Návrh míří zpět do Poslanecké sněmovny.