Čekejte, prosím...
A A A
24. 3. 2021, [Právní zpravodaj]
Zjednodušení systému sociálních služeb

Poslanci jednají o automatické valorizaci úhrad za poskytování sociálních služeb.

Dne 23. 3. 2021 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně poslanecký návrh novely zákona o sociálních službách.

Cílem návrhu je zvýšení efektivity procesů poskytování sociálních služeb.

Návrh vychází z ministerského návrhu novely zákona o sociálních službách. Obsahuje však pouze body, které nebyly předmětem rozporů.

Navrhuje se zjednodušení systému sociálních služeb (§ 34 SocSl). Dosavadní druhy sociálních služeb pečovatelská služba a osobní asistence se slučují do nového druhu sociální služby pečovatelská a asistenční služba. Dojde též ke sloučení sociálních služeb domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením do jednoho druhu sociální služby domov sociální péče.

Základní činností při poskytování sociálních služeb bude i pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v přirozeném sociálním prostředí (§ 35 odst. 1 SocSl).

Zavádí se valorizační mechanismus k navyšování stanovených maximálních úhrad za poskytování sociálních služeb. Maximální výše úhrad stanovená prováděcím právním předpisem podle § 73 odst. 3, § 74 odst. 3, § 75 odst. 1 a § 76 odst. 1 SocSl se prováděcím právním předpisem od 1. ledna následujícího kalendářního roku zvýší o součet indexu růstu spotřebitelských cen a jedné poloviny indexu růstu reálné mzdy, pokud je vyšší než 1.

Ve všech formách poskytování sociálních služeb bude možné vybrané činnosti poskytovat v distanční podobě.

Změny se dotknou i podmínek registrace poskytovatelů sociálních služeb.

Doplňují se nové formy dalšího vzdělávání sociálního pracovníka.

Návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jakožto výboru garančnímu.