Čekejte, prosím...
A A A
27. 3. 2021, [Právní zpravodaj]
Biometrické údaje v občanských průkazech

Nový zákon o občanských průkazech mění zapisované údaje, dobu platnosti i způsob podávání žádostí.

Dne 24. 3. 2021 prošly prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o občanských průkazechvládní návrh změnového zákona.

Cílem návrhů je adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. 6. 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu.

Nový zákon nahradí současný zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

V občanském průkazu se nově uvedou biometrické údaje (zobrazení obličeje a otisky prstů rukou). Biometrické údaje uvedené v nosiči dat bude možné použít pouze pro účely ověření pravosti občanského průkazu a totožnosti držitele občanského průkazu při překračování státních hranic.

V občanském průkazu se naopak ruší možnost uvést titul nebo vědeckou hodnost.

Ruší se možnost vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc v souvislosti s výkonem volebního práva (§ 24c ObčP). Občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu, požádá-li o to žadatel o vydání občanského průkazu v žádosti (s přijetím takové žádosti bude spojen správní poplatek).

Zavádějí se tři kategorie doby platnosti občanských průkazů vydávaných občanům mladším 15 let (namísto stávajících 5 let to budou 1 rok, 2 roky a 5 let).

Zkracují se doby platnosti dočasných občanských průkazů.

Podat žádost o vydání občanského průkazu a jeho převzetí bude možné též u pověřeného zastupitelského úřadu.

K převzetí občanského průkazu bude možné zmocnit jinou osobu, a to zvláštní plnou mocí s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k podání žádosti o vydání občanského průkazu na pracoviště podacího místa, podací místo, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní žadateli na základě jeho požadavku podání žádosti i mimo své pracoviště (obdobné bude platit pro převzetí občanského průkazu).

Ruší se souhlas zákonného zástupce v případě, kdy za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu osoba, která je za něj oprávněna jednat (opatrovník, pěstoun atd.).

Nově bude možné při vydání nového občanského průkazu požádat o ponechání znehodnoceného starého občanského průkazu.

Návrh zákona o občanských průkazech ustál hlasování o vrácení k dopracování a poté byly oba návrhy přikázány k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jakožto výboru garančnímu. Lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dní.