Čekejte, prosím...
A A A
27. 3. 2021, [Právní zpravodaj]
Informační systém evidence myslivosti

Poslanci jednají o uvolnění pravidel lovu spárkaté zvěře.

Dne 24. 3. 2021 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o myslivosti.

Cílem návrhu je efektivnější snižování početních stavů spárkaté zvěře a snížení administrativní zátěže.

Návrh zřizuje veřejně přístupný Informační systém evidence myslivosti, který bude obsahovat

a)

evidenci honiteb a jejich využití,

b)

rejstřík honebních společenstev,

c)

myslivecké plánování,

d)

evidenci ulovené nebo nalezené zvěře,

e)

evidenci vydaných a odebraných loveckých lístků,

f)

evidenci škod způsobených zvěří a

g)

evidenci plomb.

Zjednodušuje se povinnost uživatele honitby vypracovat každoročně plán mysliveckého hospodaření v honitbě (§ 36 MyslZ).

Zvěř spárkatou s výjimkou kamzíka horského a losa evropského bude možné lovit s pomocí zdrojů umělého osvětlení a zaměřovače zbraní konstruovaného na principu noktovizorů. Samice a mláďata ostatních druhů spárkaté zvěře a jezevců lesních bude možné lovit i v noci (§ 45 MyslZ).

Orgán státní správy myslivosti bude moci rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy zakázat nebo omezit lov samců druhu spárkaté zvěře starších 2 let (§ 39 MyslZ).

Podrobněji se upravují podmínky pro změnu honitby (§ 31 MyslZ).

Projednávání předchozího vládního návrhu novely zákona o myslivosti (PZ 116/2017) bylo ukončeno s koncem volebního období.

Návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jakožto výboru garančnímu a dále výboru pro životní prostředí. Lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dní.