Čekejte, prosím...
A A A
5. 4. 2021, [Právní zpravodaj]
Informační povinnost veřejných podniků

Právnické osoby v odvětvích dopravy a veřejných služeb s dominantním vlivem státu budou povinnými subjekty.

Dne 29. 3. 2021 vláda schválila návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím.

Cílem návrhu je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. 6. 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Povinnými subjekty budou i tzv. veřejné podniky v odvětvích dopravy a veřejných služeb.

Profesní samosprávné komory budou poskytovat pouze informace vztahující se k výkonu veřejné správy, který jim byl svěřen zákonem.

Povinné subjekty budou zveřejňovat informace obsažené v registrech, s výjimkou dokumentů ze sbírky listin, jsou-li součástí registru, rovněž jako otevřená data.

Povinné subjekty budou zveřejňovat dynamická data, která nejsou obsažená v registrech a jejichž poskytnutí není zákonem omezeno, způsobem umožňujícím dálkový přístup, zejména prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací jako otevřená data, bezprostředně po jejich shromáždění.

Upravuje se též zveřejňování datových souborů s vysokou hodnotou (geoprostorové údaje, pozorování Země a životní prostředí, meteorologie, statistika, společnosti a vlastnictví společností, mobilita).

Povinný subjekt bude moci s žadatelem uzavřít výhradní dohodu o poskytování informací jako veřejnoprávní smlouvu, pokud je to nezbytné ve veřejném zájmu pro digitalizaci kulturních zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem nebo jiným právem duševního vlastnictví. Informaci poskytnutou na základě výhradní dohody povinný subjekt po dobu trvání výhradní dohody neposkytne.

Povinný subjekt bude moci žádat zálohu na úhradu nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací.

Upravuje se též přístup k datům vypracovaným v rámci vědeckého výzkumu nebo vývoje hrazeného z veřejných prostředků, pokud nejsou chráněna podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti.