Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

8. 7. 2021, [Právní zpravodaj]
Bezvýsledné exekuce

Poslanci schválili zkrácení lhůty pro zastavování bezvýsledně vymáhaných exekucí.

Dne 7. 7. 2021 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely občanského soudního řádu a exekučního řádu ve znění pozměňovacích návrhů Senátu.

Cílem návrhu je omezit počet podávaných exekučních návrhů a zajistit ukončování bezvýsledných exekučních řízení. Původně navržená úprava koncentrace exekucí a zastavování bezvýsledných exekucí po 3 letech však přijata nebyla.

Plátce mzdy bude mít právo na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za každý kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy nebo jiných příjmů povinného. Paušálně stanovenou náhradu nákladů bude hradit plátci mzdy povinný.

Návrh upravuje i předávání exekutorských úřadů a překládání soudních exekutorů.

Schválené pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny mimo jiné vypouštějí původně navrženou koncentraci exekucí vedených proti témuž povinnému u jednoho soudního exekutora․

Schválené pozměňovací návrhy poslance Marka Nováka mimo jiné

-

limitují původně navržené zastavování bezvýsledně vymáhaných exekucí; nedošlo-li po dobu posledních 6 let počítaných po vyznačení doložky provedení exekuce ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce, vyzve exekutor oprávněného, aby ve lhůtě 30 dnů sdělil, zda souhlasí se zastavením exekuce, nebo aby ve stejné lhůtě sdělil, že se zastavením exekuce nesouhlasí; vyjádřením nesouhlasu se lhůta prodlužuje o další 3 roky; prodloužení lhůty bude možné nejvýše dvakrát,

-

zakotvují uvádění celkové vymáhané povinnosti v centrální evidenci exekucí (§ 125 EŘ),

-

vypouštějí původně navržené povinné zálohy na náklady exekuce.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Marka Výborného

-

v přechodných ustanoveních upravují zastavování marných bagatelních exekucí,

-

upravují poskytování kopie celého spisu na datovém nosiči oprávněné osobě.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Patrika Nachera

-

ukládají exekutorovi povinnost zaznamenat ve formě zvukového záznamu všechna volání uskutečněná prostřednictvím veřejně dostupné telefonní služby a telefonního čísla exekutorského úřadu, které je určeno pro komunikaci s účastníky řízení, třetími osobami nebo veřejností, týkají-li se jím vedeného exekučního řízení, a evidovat v exekučním spisu údaje o těchto záznamech; záznam bude součástí exekučního spisu,

-

omezují mobiliární exekuce v případech hodných zřetele a zvlášť u vybraných kategorií zvlášť zranitelných osob,

-

upravují zápis a výmaz údajů z centrální evidence exekucí (§ 125 EŘ).

Schválené pozměňovací návrhy poslankyně Zuzany Ožanové mimo jiné zakotvují povinnost k 31. prosinci aktualizovat údaj o celkové výši vymáhaného peněžitého plnění v centrální evidenci exekucí.

Schválené pozměňovací návrhy poslance Lukáše Koláříka

-

snižují náhrady exekutorům při ukončování bagatelních exekucí, pokud jsou od jednoho povinného u jednoho exekutora, na pět exekučních řízení,

-

ukládají Exekutorské komoře nejméně jednou za tři měsíce bezplatně zveřejňovat aktuální statistická data z centrální evidence exekucí jako otevřená data,

-

stanoví, že polovina odměn příslušníků Integrovaného záchranného systému, které byly uděleny v souvislosti s nasazením v době pandemie, bude v exekuci nepostižitelná,

-

z výkonu rozhodnutí vyjímá příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich (§ 317 odst. 2 OSŘ).

Souběžně projednávaný poslanecký návrh novely exekučního řádu má zavést krajskou místní příslušnost exekutorů a slučování exekucí povinného u jednoho exekutora (PZ 272/2019), obdobné pozměňovací návrhy v tomto návrhu však nebyly schváleny.

Senátoři navrhují mimo jiné

-

zkrátit lhůtu pro zastavování bezvýsledně vymáhaných exekucí; 6letá lhůta se nebude prodlužovat vyjádřením nesouhlasu o další 3 plus 3 roky,

-

stanovit, že výtěžek dosažený výkonem rozhodnutí k uspokojení pohledávky, pro kterou byl výkon rozhodnutí nařízen, se započte nejprve na náklady soudu na výkon rozhodnutí nebo exekuce, pak na jistinu, pak na úroky, pak na úroky z prodlení, a nakonec na náklady oprávněného,

-

upravit zálohy exekuce; nejde-li o exekuci k vymožení pohledávky oprávněného podle § 55 odst. 9 EŘ nebo nesplňuje-li oprávněný podmínky osvobození od soudních poplatků podle § 138 OSŘ, bude mít exekutor právo požadovat od oprávněného přiměřenou zálohu na náklady exekuce; je-li exekuce vedena pro pohledávku, při jejímž vymáhání již byla jednou exekuce zastavena, nebo k vymožení nákladů řízení z exekuce, která byla zastavena a náklady řízení nebyly zaplaceny, požádá exekutor oprávněného o přiměřenou zálohu na náklady exekuce,

-

opravit úpravu tzv. milostivého léta u veřejnoprávních oprávněných; je-li exekuce vedena jen pro vymožení příslušenství vzniklého dle hmotného práva, bude se mít se za to, že celá jistina byla vymožena,

-

omezit vymáhání dluhu prodejem movitých věcí (mobiliární exekuce) jen u fyzických osob,

-

umožnit doručování písemností i elektronicky prostřednictvím centrální úřední desky vedené Exekutorskou komorou ČR.

Návrh míří k prezidentu republiky.