Čekejte, prosím...
A A A
13. 12. 2021, [Právní zpravodaj]
Veterinární léčivé přípravky a medikovaná krmiva

Veterinární ústav zřídí systém pro sběr údajů o léčivých přípravcích.

Dne 25. 11. 2021 vláda schválila návrh novely zákona o léčivech.

Cílem návrhu je adaptace na

-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. 12. 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES a

-

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/4 ze dne 11․ 12. 2018 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č․ 183/2005 a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS.

Nařízení o veterinárních léčivých přípravcích usiluje o snížení administrativní zátěže, posílení vnitřního trhu a zvýšení dostupnosti veterinárních léčivých přípravků a současně zajištění nejvyšší úrovně veřejného zdraví. Nařízení přinášejí i regulaci reklamy.

V návaznosti na přímo aplikovatelnou úpravu návrh vypouští nadbytečné definice základních pojmů a upravuje působnost správních orgánů při výkonu státní správy v oblasti veterinárních léčivých přípravků (Ministerstva zemědělství, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Ústřední veterinární správy a krajských veterinárních správ).

Veterinární ústav zřídí systém pro sběr údajů o léčivých přípravcích uvedených do oběhu a použitých při poskytování veterinární péče, včetně léčivých přípravků použitých ve formě medikovaných krmiv.

I chovatelé, kteří za účelem podnikání chovají zvíře, které neprodukuje živočišné produkty určené k výživě člověka, budou povinni uchovávat záznamy o použití léčivých přípravků nejméně po dobu 5 let.

Pravidla pro veterinární speciální léčebné programy umožní v případě nedostupnosti registrovaného léčivého přípravku použít k prevenci nebo léčbě onemocnění zvířat veterinární léčivý přípravek, který není registrovaný v Evropské unii nebo ve třetí zemi.

Návrh upravuje též skutkové podstaty přestupků spočívajících v porušení povinností stanovených nařízením o veterinárních léčivých přípravcích a touto novelou.

Legislativní proces téměř identického návrhu (sněmovní tisk 1224) v minulém volebním období nebyl dokončen.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.