Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

16. 12. 2021, [Právní zpravodaj]
Rozšíření nároku na ošetřovné

Senátoři schválili rozšíření okruhu pečujících lidí s nárokem na podporu.

Dne 15. 12. 2021 Senát schválil vládní návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii.

Cílem návrhu je finančně zabezpečit rodiče, kteří z důvodu mimořádných opatření při epidemii SARS CoV-2 spočívajících mimo jiné v uzavření školských zařízení musejí pečovat o děti.

Navrhuje se proto podobná úprava, jako platila do 30. 6. 2021 podle zákona č. 438/2020 Sb. (PZ 374/2020) ve znění zákona č. 173/2021 Sb. (PZ 155/2021).

Podle stávajících § 3940 NemPoj má nárok na ošetřovné pouze zaměstnanec pečující o dítě mladší 10 let, a to po podpůrčí dobu 9 kalendářních dnů․

Nárok na ošetřovné bude mít též zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě i nad 10 let, nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I, či o nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které nemůže navštěvovat školu nebo jiné obdobné zařízení z důvodu mimořádného opatření při epidemii.

Zaměstnanec činný na základě dohody o provedení práce nebo zaměstnanec činný na základě dohody o pracovní činnosti, která je zaměstnáním malého rozsahu, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba péče, budou mít nárok na ošetřovné též, pokud byli účastni nemocenského pojištění aspoň ve 3 kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče.

Podpůrčí doba u ošetřovného se prodlouží o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy nebo jejich části z důvodu mimořádného opatření při epidemii, nebo o dobu, po kterou trvalo nařízení karantény.

Výše ošetřovného za kalendářní den se v období od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022 zvýší ze 70 % na 80 % denního vyměřovacího základu.

U zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru bude činit výše ošetřovného nejméně 400 Kč za kalendářní den.

Nárok na ošetřovné bude mít též zaměstnanec, který v době trvání mimořádného opatření při epidemii nastoupil do zaměstnání.

Při uplatnění nároku na výplatu ošetřovného v případě uzavření zařízení nebo školy se potvrzení o uzavření tohoto zařízení nebo školy nahradí čestným prohlášením zaměstnance, který žádá o dávku.

Schválené pozměňovací návrhy výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny rozšiřují nárok na ošetřovné též pro případy ošetřování jiné fyzické osoby, jejíž zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo ženy, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou. Podmínkou nároku na ošetřovné bude, že osoba, jíž jsou ošetřování nebo péče poskytovány, žije se zaměstnancem v domácnosti; to nebude platit v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.

Zákon míří k prezidentu republiky.