Čekejte, prosím...
A A A
21. 12. 2021, [Právní zpravodaj]
Dozor nad trhem s výrobky

Orgány dozoru budou napříč EU sdílet informace o kontrolovaných výrobcích a kontrolních činnostech.

Dne 13. 12. 2021 vláda schválila návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky.

Cílem návrhu je adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. 6. 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č․ 765/2008 a (EU) č․ 305/2011. Toto nařízení má posílit dodržování a vymáhání pravidel EU pro výrobky spadající do harmonizované sféry.

Ústředním styčným úřadem podle čl. 10 odst. 3 nařízení bude Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Návrh vymezuje orgány dozoru a jejich oprávnění a povinnosti. Orgán dozoru uloží hospodářskému subjektu opatření k nápravě, zjistí-li, že ačkoliv je výrobek používán v souladu se zamýšleným účelem nebo za podmínek, které lze rozumně předvídat, a je řádně instalován a udržován, není v souladu s požadavky stanovenými v příslušném předpisu nebo může ohrozit zdraví nebo bezpečnost uživatelů.

Ústřední styčný úřad, orgány dozoru a orgány Celní správy České republiky pro účely vzájemné komunikace a komunikace s ústředními styčnými úřady, orgány dozoru a celními orgány jiných členských států Evropské unie budou používat informační a komunikační systém podle čl. 34 nařízení.

Legislativní proces identického návrhu (sněmovní tisk 1131) v minulém volebním období nebyl dokončen.

Návrh míří do Poslanecké sněmovny.