Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

14. 7. 2022, [Právní zpravodaj]
Platformy pro sdílení videonahrávek

Poskytovatelé budou muset přijmout podobná ochranná opatření jako jiná média.

Dne 13. 7. 2022 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek.

Cílem návrhu je minimalistická implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. 11. 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu.

Službou platformy pro sdílení videonahrávek se bude rozumět služba informační společnosti, jejímž hlavním účelem nebo hlavním účelem její oddělitelné části, anebo jejíž zásadní funkcí je poskytování pořadů nebo videonahrávek vytvořených uživateli, za které poskytovatel platformy pro sdílení videonahrávek nenese redakční odpovědnost a pouze určuje jejich uspořádání, které může být zajišťováno i automatickými prostředky nebo algoritmy, zejména prostřednictvím zobrazování, označování nebo určování pořadí, široké veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání prostřednictvím sítí elektronických komunikací․

Osoba, která hodlá poskytovat službu platformy pro sdílení videonahrávek, bude muset učinit Radě pro rozhlasové a televizní vysílání alespoň 15 dnů přede dnem zahájení poskytování této služby oznámení, na jehož základě bude zapsána do seznamu poskytovatelů služby platformy.

Poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek bude muset přijmout opatření s cílem chránit

a)

nezletilé osoby před pořady, videonahrávkami vytvořenými uživateli platformy a obchodními sděleními, které mohou narušit jejich fyzický, psychický nebo mravní vývoj; tyto videonahrávky, pořady a audiovizuální obchodní sdělení, nesmějí být dostupné tak, aby nezletilé osoby měly možnost je za běžných okolností vidět nebo slyšet; opatření k ochraně nezletilých osob zahrnují zejména nástroje pro ověřování věku nebo jiná technická opatření,

b)

širokou veřejnost před pořady, videonahrávkami vytvořenými uživateli platformy a obchodními sděleními obsahujícími podněcování k násilí či nenávisti namířené proti skupině osob nebo členovi skupiny z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, státního občanství, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, rodu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace a

c)

širokou veřejnost před pořady, videonahrávkami vytvořenými uživateli platformy a obchodními sděleními s obsahem, jehož šíření je trestným činem, zejména veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu, trestné činy týkající se dětské pornografie a trestné činy související s rasismem a xenofobií.

Návrh reguluje též obchodní sdělení (podobně jako zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání nebo zákon o regulaci reklamy).

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání bude ukládat poskytovatelům služby platformy pro sdílení videonahrávek opatření k nápravě.

Legislativní proces identického návrhu (sněmovní tisk 981) v minulém volebním období nebyl dokončen.

Schválené pozměňovací návrhy volebního výboru Poslanecké sněmovny posilují pravomoci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání při vymáhání akčních plánů a odstraňují dvojkolejnost dozoru nad reklamou na zdravotnické prostředky v rozhlasovém a televizní vysílání, který bude vykonávat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Schválený pozměňovací návrh poslance Martina Baxy zavádí maximální limit filmové pobídky ve výši 150 000 000 Kč (§ 43 AudvizD).

Návrh míří do Senátu.