Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

25. 7. 2022, [Právní zpravodaj]
Přemnožení hraboše polního

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský bude nařizovat mimořádná rostlinolékařská opatření.

Dne 13. 7. 2022 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o rostlinolékařské péči.

Cílem návrhu je posílení zabezpečení zdraví rostlin a rostlinných produktů se zřetelem na bezpečnost potravin i ochranu spotřebitele. Navrhované změny upravují ochranu proti škodlivým organismům rostlin (zejména v souvislosti s kalamitním přemnožením hraboše polního) a nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský bude zveřejňovat prahy škodlivosti a bez zbytečného odkladu aktuální informace o výskytu škodlivých organismů včetně upozornění na dosažení jejich prahů škodlivosti․

Prahem škodlivosti se bude rozumět hodnota populační hustoty škodlivého organismu na pozemku nebo v objektu, při které je ekonomicky odůvodněné provést ochranné opatření, aby se na tomto pozemku nebo v objektu omezil negativní vliv škodlivého organismu na snížení výnosu nebo kvality rostlin nebo rostlinných produktů. Kalamitním prahem škodlivého organismu se bude rozumět hodnota populační hustoty škodlivého organismu na pozemku nebo v objektu, při které v důsledku negativního vlivu tohoto organismu dochází k významnému snížení výnosu nebo kvality rostlin nebo rostlinných produktů, k ohrožení životního prostředí většího rozsahu nebo vzniká riziko ohrožení zdraví lidí anebo zvířat.

Hrozí-li na rozsáhlém území vznik hospodářsky významné škody nebo ohrožení zdraví lidí, zvířat anebo životního prostředí, Ústav nařídí při zohlednění podmínek ochrany lidského zdraví a životního prostředí v dotčeném území mimořádná rostlinolékařská opatření, pokud tak bude možné zastavit nebo omezit šíření škodlivého organismu z dotčeného území.

Přípravek pro profesionální uživatele, který je uváděn na trh, bude muset být viditelně označen dvourozměrným čárovým kódem. Distributoři budou povinni zasílat údaje o přípravcích pro profesionální uživatele označených dvourozměrným čárovým kódem prostřednictvím dálkového přístupu do úložiště dat – informačního systému veřejné správy vedeného Ministerstvem zemědělství.

Legislativní proces téměř identického návrhu (sněmovní tisk 1149) v minulém volebním období nebyl dokončen.

Schválený pozměňovací návrh poslance Josefa Kotta zjednodušuje povolování uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, pokud byly povoleny v členském státě, který patří do stejné zóny pro povolení přípravků jako Česká republika.

Návrh míří do Senátu.