Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

26. 7. 2022, [Právní zpravodaj]
Informační povinnost veřejných podniků

Právnické osoby v odvětvích dopravy a veřejných služeb s dominantním vlivem státu budou povinnými subjekty.

Dne 20. 7. 2022 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím.

Cílem návrhu je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. 6. 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Povinnými subjekty budou i tzv. veřejné podniky v odvětvích dopravy a veřejných služeb.

Profesní samosprávné komory budou poskytovat pouze informace vztahující se k výkonu veřejné správy, který jim byl svěřen zákonem․

Povinné subjekty budou zveřejňovat dynamická data, která nejsou obsažená v registrech a jejichž poskytnutí není zákonem omezeno, způsobem umožňujícím dálkový přístup, zejména prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací jako otevřená data, bezprostředně po jejich shromáždění.

Upravuje se též zveřejňování datových souborů s vysokou hodnotou (geoprostorové údaje, pozorování Země a životní prostředí, meteorologie, statistika, společnosti a vlastnictví společností, mobilita).

Povinný subjekt bude moci s žadatelem uzavřít výhradní dohodu o poskytování informací jako veřejnoprávní smlouvu, pokud je to nezbytné ve veřejném zájmu pro digitalizaci kulturních zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem nebo jiným právem duševního vlastnictví. Povinný subjekt po dobu trvání výhradní dohody neposkytne třetím osobám informaci poskytnutou na základě výhradní dohody za stejným účelem jako v uzavřené výhradní dohodě ani neposkytne digitální reprodukci vzniklou na základě výhradní dohody.

Upravuje se též přístup k datům vypracovaným v rámci vědeckého výzkumu nebo vývoje hrazeného z veřejných prostředků, pokud nejsou chráněna podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti.

Návrh je přepracováním sněmovního tisku 1194, jehož legislativní proces v minulém volebním období nebyl dokončen.

Schválený pozměňovací návrh poslance Jakuba Michálka upravuje poskytování informací v oblasti hospodářské soutěže. Povinnost poskytovat informace se nebude týkat informací o činnostech veřejného podniku a veřejné instituce, která je obchodní společností nebo národním podnikem, pokud tyto činnosti

a)

jsou uskutečňovány v běžném obchodním styku v rozsahu předmětu činnosti nebo podnikání veřejného podniku nebo veřejné instituce zapsaného ve veřejném rejstříku nebo

b)

mají obchodní nebo průmyslovou povahu a poskytnutí informace by veřejný podnik nebo veřejnou instituci znevýhodnilo na relevantním trhu.

Návrh míří do Senátu.