Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

3. 11. 2022, [Právní zpravodaj]
Jednotné environmentální stanovisko

Vláda navrhuje procesní integraci na úseku ochrany životního prostředí.

Dne 27. 10. 2022 vláda schválila návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku a návrh změnového zákona.

Cílem návrhů je procesní integrace na úseku ochrany životního prostředí, která nahradí správní úkony obsažené nyní v devíti různých zákonech.

Nový zákon upravují postup a působnost správních orgánů při vydávání jednotného environmentálního stanoviska za účelem zajištění veřejného zájmu na ochraně životního prostředí jako celku a přispění k udržitelnému rozvoji při rozhodování v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona nebo navazujícím řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Jednotným environmentálním stanoviskem bude závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí u záměru, který podléhá povolování podle stavebního zákona nebo posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které se vydává namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

Do jednotného environmentálního stanoviska nebudou integrovány správní úkony vydávané orgány ochrany přírody ve zvláště chráněných územích, v evropsky významných lokalitách a v ptačích oblastech.

Správní orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska (typicky krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností) bude povinen vydat jednotné environmentální stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů ode dne podání úplné žádosti (s případným prodloužením o nejvýše 30 dnů). V případě potřeby příslušný orgán zašle žádost správnímu orgánu příslušnému podle jiného právního předpisu k vydání správního úkonu, namísto nějž se vydává jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný orgán a správní orgány příslušné podle jiných právních předpisů budou povinny projednat se žadatelem uvažovaný záměr, poskytnout mu informace k náležitostem žádosti a dalším souvisejícím okolnostem.

Platnost jednotného environmentálního stanoviska bude 5 let ode dne jeho vydání (s možností prodlužování platnosti).

Změnový zákon především zakotvuje do složkových zákonů tzv. integrační formuli a odkazuje na postup podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku pro záměry, při jejichž povolování je vydání daného správního úkonu nahrazeno vydáním jednotného environmentálního stanoviska.

Návrhy míří do Poslanecké sněmovny.