Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

8. 9. 2022, [Právní zpravodaj]
Zmírnění pravidel zadávání veřejných zakázek

Technická novela má odstranit nedostatky transpozice zadávacích směrnic.

Dne 6. 9. 2022 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek.

Cílem návrhu je odstranění nedostatků transpozice evropských zadávacích směrnic a komplexní revize zákona, která má přinést snížení administrativního zatížení zadavatelů i dodavatelů.

Na vztahy organizačních složek státu mezi sebou se obecně uplatní pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Za smlouvu se bude považovat také zápis mezi organizačními složkami státu podle § 19 odst. 1 MajČR, pokud je jeho předmětem úplatné poskytování dodávek, služeb nebo stavebních prací․

Postupem podle § 19 odst. 3 ZVZ bude nově možné určit předpokládanou hodnotu pouze v případě podlimitních veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu (čl. 5 odst. 11 směrnice 2014/24/EU).

Výjimka z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení v § 29 odst. 1 písm. l) ZVZ se bude vztahovat nejen na investiční služby, ale i na finanční služby [čl. 10 písm. e) směrnice 2014/24/EU].

Dojde ke zmírnění řady dalších pravidel. Ruší se povinnost předložení originálu bankovní záruky [§ 41 odst. 4 písm. b) ZVZ]. Zadavatel nebude muset vyloučit účastníka zadávacího řízení, který neprokázal složení požadované jistoty (§ 48 odst. 3 ZVZ). Zadavatel také nebude muset od vybraného dodavatele vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci (§ 86 odst. 3 ZVZ). Uzavírat rámcové dohody bude možné i na základě zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu (§ 132 odst. 1 ZVZ).

Návrh opravuje terminologické nejasnosti. Důsledně rozlišuje mezi zjednodušeným režimem a řízením pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.

Přístup k dokumentaci o zadávacím řízení bude zadavatel moci poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje.

Účastníci zadávacího řízení získají právo po skončení lhůty pro podání nabídek požádat zadavatele, aby odeslal všem účastníkům zadávacího řízení nebo uveřejnil údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, a to bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení.

Návrh je přepracováním podobného návrhu (sněmovní tisk 1099), jehož projednávání v minulém volebním období nebylo dokončeno.

Návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jakožto výboru garančnímu. Lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dní.