Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

1. 9. 2023, [Právní zpravodaj]
Digitalizace řízení o dávkách státní sociální podpory

Poslanecká sněmovna dne 29. 8. 2023 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře, zákon o Úřadu práce České republiky a zákon o nemocenském pojištění.

Novela obsahuje opatření směřující ke zrychlení a zjednodušení řízení o dávkách státní sociální podpory, která povedou k odbřemenění Úřadu práce České republiky.

V rámci prokazování nároku na dávku státní sociální podpory (zejm․ příspěvku na bydlení) se navrhovuje povinnost dodavatele plynu nebo elektřiny doručit potvrzení o výši nákladů za plyn nebo elektřinu, které v rozhodném období zaplatila oprávněná osoba, anebo potrvrzení o přeplatku (§ 63 odst. 2 StScPod).

V návaznosti na povinnost zaměstnavatelů doložit příslušnému orgánu rozhodné příjmy žadatele o dávku se navrhuje zakotvení vzájemné součinnosti mezi Českou správou sociálního zabezpečení, Úřadem práce a Ministerstvem práce a sociálních věcí v oblasti sdělování údajů o osobách, kterým zaměstnavatel udělil oprávnění jednat za něj ve stanovených oblastech vůči Úřadu práce nebo ministerstvu (nový § 4c ÚřPrZ).

Upouští se od povinnosti dát účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3 SpŘ), pokud veškeré podklady doložil účastník řízení nebo osoba společně s ním posuzovaná, pokud bude rozhodnuto na základě údajů vedených v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí (§ 4a ÚřPrZ) nebo pokud byl příjemce dávky vyzván příslušným orgánem státní sociální podpory, aby osvědčil rozhodné skutečnosti (§ 61 odst. 2 StScPod).

Rodičovský příspěvek se navyšuje z 300 000 Kč na 350 000 Kč (§ 30 odst. 1 StScPod). Zároveň se maximální doba čerpání rodičovského příspěvku zkracuje na dobu, která odpovídá době rodičovské dovolené (srov. § 196 ZPr), tedy 3 roky.

Návrh byl přikázán výboru pro sociální politiku, lhůta pro projednání byla zkrácena na 30 dní. Jako základní účinnost zákona se navrhuje den následujícím po dni jeho vyhlášení.