Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

1. 9. 2023, [Právní zpravodaj]
Meziobecní spolupráce

Poslanecká sněmovna dne 29. 8. 2023 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění OZř, KZř, PrhZZamZ.

Jako podtyp institutu dobrovolného svazku obcí (§ 49 a násl. OZř), který se dosud uplatní pouze při výkonu samostatné působnosti, se zavádí institut společenství obcí, který obcím umožní v rozšířené míře spolupracovat i při výkonu přenesené působnosti․ Předmětem činnosti společenství obcí je – nad rámec činností svazku obcí – zajišťování koordinace veřejných služeb na území členských obcí a strategického rozvoje tohoto území. Členské obce budou moci výkon správních činností zajišťovat prostřednictvím zaměstnance společenství obcí. Nejvyšším orgánem společenství obcí je shromáždění starostů, které ze svého středu volí předsedu.

Výslovně se umožňuje distanční účast členů zastupitelstva či rady na jednáních těchto orgánů, stanoví-li tak jednací řád (nové § 92a a § 101 odst. 3 OZř).

Navyšují se hraniční částky pro pravomoc zastupitelstva rozhodovat o majetkoprávních jednáních (§ 85 OZř).

Navrhuje se, aby starosta obce mohl v mimořádných situacích operativně rozhodovat namísto rady ve věcech spadajících do její nevyhrazené pravomoci (nový § 103a OZř).

Dále se v návaznosti na derogační nález Ústavního soudu ze dne 9. 5. 2023, sp. zn. Pl. ÚS 22/22, upravuje odměňování členů zastupitelstev. Především se zavádí automatická, zákonem garantovaná valorizace odměn (§ 73 OZř).

Orgány volené po komunálních volbách (starosta, rada) se dle návrhu ujímají svých pravomocí současně, tedy až v okamžiku, kdy je zvolen nový starosta (případně alespoň místostarosta) a zároveň alespoň nadpoloviční většina rady (§ 107 OZř).

Návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj; lhůta pro projednání byla zkrácena na 25 dní. Účinnost zákona se v převážné části navrhuje na den 1. 1. 2024.