Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

13. 9. 2023, [Právní zpravodaj]
Práva cestujících v železniční přepravě

Poslanecká sněmovna dne 12. 9. 2023 setrvala na sněmovní verzi novely o dráhách.

Hlavním cílem schváleného zákona je adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782 ze dne 29. 4. 2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.

Novela přináší nový katalog skutkových podstat přestupků postihujících jednání dopravce, provozovatele dráhy, provozovatele železniční stanice, prodejce jízdních a přepravních dokladů, provozovatele cestovní kanceláře a provozovatele cestovní agentury, která jsou v rozporu s nařízením 2021/782, a rovněž sankcí za jejich spáchání․

Z fakultativních ustanovení Česká republika využívá možnosti

vyloučit z působnosti nařízení 2021/782 spoje, které jsou provozovány výhradně pro historické nebo turistické účely (s výjimkou ustanovení upravujícího odpovědnost vůči cestujícímu a za zavazadla a ustanovení týkajícího se pojištění a krytí odpovědnosti dopravce),

vyloučit z působnosti nařízení 2021/782 mezinárodní osobní železniční spoje, jejichž podstatná část, včetně nejméně jedné zastávky podle jízdního řádu, je provozována mimo Evropskou unii,

rozšířit na všechny cestující právo zakoupit si v případě situace, kdy v železniční stanici v místě odjezdu není výdejna přepravních dokladů nebo žádné dostupné automaty pro prodej přepravních dokladů ani žádný jiný dostupný způsob, jak si přepravní doklad zakoupit předem, přepravní doklad ve vlaku bez dodatečných nákladů,

do 30. 6. 2026 povolit, aby byla 24hodinová lhůta pro oznámení o potřebě pomoci osobě se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace v železniční stanici nebo ve vlaku směřované vůči dopravci nebo provozovateli železniční stanice prodloužena až na 36 hodin.

Také se opravuje implementace čl. 13 odst. 3 pododstavce druhého směrnice 2012/34/EU v § 23f DrahZ zpřesněním povinností dopravce, který má dominantní postavení na trhu osobní nebo nákladní železniční dopravy a který je současně provozovatelem zařízení služeb nebo takového provozovatele ovládá.

Navíc dochází k zúžení okruhu podmínek pro připuštění ke zkoušce, která je podmínkou pro vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na trolejbusové dráze.

Pozměňovací návrh ministra a poslance Martina Kupky do návrhu navrátil institut přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části, který má umožnit nový status dráhy (vedle dráhy plně provozované nebo zrušené) pro případ, kdy na dráze nebo její části dlouhodobě není (alespoň v minimálním rozsahu) provozována drážní doprava a zároveň není žádoucí její úplné zrušení z důvodu umožnění jejího případného obnovení. Senát navrhoval vypuštění právě této úpravy.

Schválený zákon zamíří k prezidentu republiky. Účinnosti nabývá prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.