Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

19. 9. 2023, [Právní zpravodaj]
Řízení ve věcech dětí mladších 15 let

Vláda dne 15. 9. 2023 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon o soudnictví ve věcech mládeže a další související zákony.

Návrh reaguje na rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ze dne 20. 10. 2020 ve věci International Commission of Jurists proti České republice, č․ 148/2017, kterým byl shledán rozpor hlavy III ZSMčl. 17 Evropské sociální charty, jenž zaručuje právo matek a dětí na sociální a hospodářskou ochranu.

České republice je vytýkáno, že v řízení ve věcech dětí mladších 15 let není zajištěno povinné právní zastoupení v době předcházející řízení před soudem pro mládež.

Řízení ve věcech dětí mladších 15 let se vymezuje (§ 89 ZSM) na fázi objasňovací, návrhovou a soudní․ Dle návrhu musí být dítě zastoupeno právním zástupcem (advokátem) již od okamžiku, kdy podává vysvětlení nebo jsou proti němu jiným než utajovaným způsobem prováděny jiné úkony podle ZSM nebo TrŘ, a to až do dovršení věku 18 let (nový § 89c ZSM). Právního zástupce má právo zvolit zákonný zástupce nebo opatrovník, subsidiárně i další příbuzní, od 15 let i samo dítě (nový § 89d ZSM). Nebyl-li právní zástupce zvolen, ustanoví ho soud pro mládež ze zvláštního pořadníku advokátů (§ 89d odst. 2, § 89e ZSM)

Nesoulad české právní úpravy je dále shledáván v tom, že na rozdíl od mladistvých pachatelů výslovně neumožňuje uplatnění odklonu u dítěte mladšího 15 let. Státní zastupitelství má povinnost podat návrh na uložení opatření podle § 90 odst. 1 ZSVM bezodkladně poté, jakmile se dozví, že trestní stíhání je nepřípustné, protože činu jinak trestného se mělo dopustit dítě mladší 15 let. Toto oprávnění státního zastupitelství by se ve vymezených případech, zejména s ohledem na povahu a závažnost činu a jiná uplatněná opatření, mělo změnit z obligatorního na fakultativní (nový § 89j ZSM). Ze stejných důvodů může soud pro mládež upustit od uložení opatření (nový § 92a ZSM).

Na fakultativní se mění taktéž uložení ochranné výchovy dítěti mezi 12 až 15 lety, které spáchalo čin, za nějž TrZ dovoluje uložení výjimečného trestu (§ 93 odst. 2 ZSM).

Soudu pro mládež se umožňuje uložené opatření zrušit nebo změnit na základě změny poměrů (nový § 93a ZSM).

Do § 151 TrŘ se doplňuje, že obhájce má nárok i na náhradu za promeškaný čas (§ 14 AT).

Zákon má nabýt účinnosti dne 1. 7. 2024.