Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

22. 2. 2023, [Právní zpravodaj]
Veřejné dražby

Nový zákon má zatraktivnit a zjednodušit dražební proces.

Dne 21. 2. 2023 prošly prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o veřejných dražbách a návrh změnového zákona.

Cílem návrhu je zjednodušení dražebního procesu, odstranění zbytečné administrativní zátěže a snížení nákladů souvisejících s přípravou a realizací dražby.

Návrh nahrazuje zákon č. 26/2000 Sb. Veřejnou dražbou bude dražba, při které se dražebník obrací na předem neurčený okruh osob na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek za účelem uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucí kupní smlouvě s osobou, která za určených podmínek podá nejlepší nabídku․

Nový zákon má být souladný s úpravou obsaženou v občanském zákoníku (§ 1771 ObčZ). Posiluje se smluvní autonomie a odstraňují se duplicity a rozpory. Má tak dojít k posílení právní jistoty subjektů dotčených v rámci dražebního procesu.

Při veřejné dražbě bude smlouva uzavřena vždy příklepem. Vydražitel se stane vlastníkem úhradou ceny dosažené vydražením stanoveným způsobem ve stanovené lhůtě osobě, které se cena hradí, nebo zápisem vlastnického práva veřejného seznamu.

Návrh částečně liberalizuje pravidla pro dobrovolné (nikoli nucené) dražby. Ruší se například povinnost odhadu ceny předmětu dražby a povinnost prohlídek.

Různé způsoby možné licitace (anglický a holandský) mají veřejné dražby zatraktivnit.

Podrobněji se upravují dražby prováděné elektronicky. Elektronickou dražbou se bude rozumět veřejná dražba prováděná na internetu prostřednictvím elektronického dražebního systému.

Působnost zákona se rozšíří i na tzv. aukcionáře, kteří realizovali dražby mimo režim stávajícího zákona. Ti budou muset být také pojištěni pro případ vzniku odpovědnosti za škodu nebo uvést elektronické dražební systémy do souladu se zákonem.

Doplňují se nyní chybějící sankce při porušení zásadních zákonných povinností.

Vznikne centrální evidence veřejných dražeb coby informační systém veřejné správy, jehož správcem bude Ministerstvo pro místní rozvoj. Centrální evidence bude veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dokumenty a údaje budou v centrální evidenci uveřejněny po dobu nejméně 5 let.

Projednávání předchozích návrhů zákona o veřejných dražbáchzměnového zákona bylo ukončeno s koncem minulého volebního období.

Návrhy byly přikázány k projednání ústavně-právnímu výboru jakožto výboru garančnímu.