Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

22. 2. 2023, [Právní zpravodaj]
Preventivní restrukturalizace

Podnikatelé budou moci využít nový postup k předcházení úpadku.

Dne 21. 2. 2023 prošly prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o preventivní restrukturalizaci a návrh změnového zákona.

Cílem návrhů je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1023 ze dne 20. 6. 2019 o restrukturalizaci a insolvenci.

Preventivní restrukturalizací se rozumí postup, který směřuje k předejití úpadku a zachování nebo obnovy provozuschopnosti obchodního závodu podnikatele․

Zatímco primárním účelem insolvenčního řízení je dosáhnout co nejvyššího uspokojení pohledávek dlužníkových věřitelů, primárním účelem preventivní restrukturalizace bude záchrana obchodního závodu podnikatele.

Podnikatel bude oprávněn zahájit preventivní restrukturalizaci nebo v ní pokračovat pouze tehdy,

-

je-li v dobré víře v zachování nebo obnovu provozuschopnosti závodu podnikatele restrukturalizačními opatřeními,

-

není-li v úpadku ve formě platební neschopnosti, avšak se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jeho finanční potíže dosahují takové závažnosti, že by v případě nepřijetí navrhovaných restrukturalizačních opatření došlo k jeho úpadku.

Preventivní restrukturalizace se bude zahajovat písemnou výzvou k zahájení jednání o restrukturalizačním plánu dotčeným stranám. Současně podnikatel zpřístupní sanační projekt, který představí alespoň v podstatných rysech restrukturalizační opatření.

Sporné pohledávky budou z preventivní restrukturalizace vyloučeny.

Podnikatel předloží restrukturalizační plán k hlasování o přijetí dotčeným stranám. Na každou 1 Kč pohledávky dotčené strany bude připadat jeden hlas. Restrukturalizační plán bude potvrzovat restrukturalizační soud.

Podnikatel bude moci do nabytí účinnosti restrukturalizačního plánu u restrukturalizačního soudu podat návrh na všeobecné nebo individuální moratorium.

Návrhy byly přikázány k projednání ústavně-právnímu výboru jakožto výboru garančnímu a dále hospodářskému výboru.