Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

[Soudní rozhledy 10/2023, s. 317]
Filipika proti kabinetní justici aneb proč potřebujeme přísedící

JUDr. Marek Jäger, Ph.D.1

Vláda v zasedání konaném dne 14. 6. 2023 uložila ministru spravedlnosti, aby do 31. 10. 2023 předložil do mezirezortního připomínkového řízení návrh změny zákonů, která by vedla „v určitém rozsahu ke zrušení přísedících“ v trestním i civilním řízení.2 Nato ministerstvo spravedlnosti vládě předložilo návrh, který směřuje k opuštění podílu laiků na rozhodování soudů v pracovněprávních sporech v občanském soudním řízení a v trestním řízení před okresním soudem a k jejich omezení v některých trestních řízeních před krajským soudem na prvním stupni. 3 Moc výkonná má za to, že „odborně jde v zásadě o zbytečný institut, který je hájen spíše z emocionálních pozic“.4

I. Stručný přehled vývoje účasti laiků na výkonu soudní moci

Podíl laiků na rozhodovací činnosti soudů prostupuje v různých podobách celé moderní dějiny našeho soudnictví. V rakouském mocnářství bylo zavedení porotního soudnictví v trestních věcech projevem demokratizace společnosti, ke které docházelo postupně v druhé polovině devatenáctého století. Naposledy před zánikem monarchie byly porotní soudy na ústavní úrovni upraveny čl. 11 základního státního zákona č. 144/1867 ř. z., o moci soudcovské, který porotce povolával k rozhodování o vině obžalovaného v případě zločinů, na které jsou uloženy těžké tresty a které budou v zákoně pojmenovány, jakož i politických přečinů a přečinů spáchaných tištěným spisem. Zákon č. 120/1873 ř. z., jenž se týče zastavení poroty na čas, však umožňoval nanejvýš na dobu jednoho roku zastavit činnost porot, pokud by došlo k událostem, které by ohrožovaly nestranné a nezávislé nalézání práva porotními soudy.

Třebaže Ústavní listina Československé republiky (zákon č. 121/1920 Sb. z. a n., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky) v § 95 odst. 3 obsahovala zmocnění pro zákonnou úpravu příslušnosti a působnosti porot a již brzy po vzniku československého státu zákon č. 278/1919 Sb. z. a n., o sestavování seznamu porotců, nahradil dosavadní pravidla pro ustavování porotců, vláda nařízením č. 301/1919 Sb. z. a n., o zastavení činnosti porotních soudů, na dobu jednoho roku činnost porotních soudů zastavila. Znovu pak působnost porot přerušila nařízením č. 697/1920 Sb. z. a n., o zastavení působnosti porot na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, jakož i v obvodech některých sborových soudů I. stolice v Čechách a na Moravě. Zastavení činnosti porotních soudů připouštěla i Úst 1920, a to v § 95 odst. 4.

K obnovení porotního soudnictví došlo v době po skončení druhé světové války zákonem č․ 232/1946 Sb., o porotních soudech. Účast laiků na rozhodování soudů se však ani v období před rokem 1948 neomezovala jen na porotní soudnictví. V trestních věcech se jej účastnili přísedící v senátech mládeže podle zákona č. 48/1931 Sb. z. a. n., o trestním soudnictví nad mládeží. V netrestních věcech se přísedící podíleli na rozhodování obchodních, horníchnebo námořních soudů. V pracovních sporech je k účasti na rozhodování povolal zákon č. 131/1931 Sb. z. a n., o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech), a to jako zástupce zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Pokus o navázání na předchozí vývoj porot přerušila tzv. Ústava 9. května (ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky), která v čl. XI. odst. 2 převzala z retribučního zákonodárství pojem soudců z lidu.5 Porotní soudnictví, jakož i dílčí úpravy účasti přísedících na dalších trestních a na netrestních věcech tak záhy nahradil zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, který v široké míře povolal soudce z lidu k rozhodování soudů v trestních i civilních věcech. Ústavní zákon č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře, pak účast soudců z lidu na rozhodování soudů prohlásil v § 4 odst. 1 za pravidlo, ze kterého může zákon stanovit výjimku. Ústava z roku 1960 zlidovění soudnictví završila zavedením laických místních lidových soudů volených v místech a na pracovištích (čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky). K jejich opuštění však došlo poměrně brzy, a to ústavním zákonem č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy.

Po roce 1989 nahradil ústavní zákon č. 326/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů, pojem soudců z lidu přísedícími. V návaznosti na tuto změnu zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, významně omezil jejich účast na výkonu soudnictví na pracovní spory a některé trestní věci, včetně trestních věcí v působnosti stále ještě zachovaných vojenských soudů.

II. Srovnávací pohled

Účast laiků na výkonu soudní moci znají v různých podobách téměř všechny evropské státy.6 V naší právní oblasti není jediná země, která by je z podílu na rozhodovací činnosti soudů vyloučila. Následuje proto stručný přehled o právních úpravách účasti laiků na výkonu soudnictví v některých zemích naší právní oblasti.

Ústava Slovenské republiky (ústavní zákon č. 460/1992 Sb.) opustila pojem přísedících a osoby, které se podílejí na rozhodovací činnosti soudů, aniž by byly soudci z povolání, označuje za přísedící soudce z řad občanů (čl. 142 odst. 3 a čl. 148 odst. 3 a 4 Ústavy). Podle § 3 odst. 7 zákona č. 757/2004 Z. z., o soudech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, soudnictví vykonávají soudci a v trestně právních věcech spolu se soudci v senátech i přísedící soudci z řad občanů. Senát se skládá ze soudce a dvou přísedících u okresních soudů (§ 14 zákona o soudech). Rozsah trestních věcí rozhodovaných laiky vyplývá z § 349 odst. 1 a 2 zákona č. 301/2005 Z. z., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož samosoudce vede řízení o přečinech a zločinech, kromě zvlášť závažných zločinů, za které zákon stanoví trest odnětí svobody s dolní hranicí trestní sazby nejméně dvanáct let, a dále, kdy se má uložit souhrnný nebo společný trest a dřívější trest byl uložen v řízení před senátem.

Podle čl. 91 odst. 1 rakouské ústavy (spolkový ústavní zákon uveřejněný pod č. 1/1930 BGBl.) má lid právo podílet se na soudnictví. Čl. 91 odst. 2 ústavy představuje základ pro činnost porodních soudů. Porotce povolává k rozhodování o vině obžalovaného v případech zločinů, za které se ukládají těžké tresty a které takto označí zákon, jakož i o politických zločinech a přečinech. V trestním řízení o jiných trestných jednáních se na výkonu soudnictví podílejí přísedící, jestliže trest, který je za ně třeba uložit, převyšuje výměru stanovenou zákonem (čl. 91 odst. 3 ústavy). Podle § 11 odst. 1 zákona č. 331/1975 BGBl., trestního řádu soudního, ve znění pozdějších předpisů, působí porotci a přísedící v rozsahu stanoveném tímto zákonem při hlavním líčení a rozhodování rozsudkem. Zákon přitom ukládá povinnost informovat porotce i přísedící o jejich úkolech a pravomoci, jakož i o průběhu řízení (§ 11 odst. 2 trestního řádu soudního).

V netrestních věcech se přísedící podílejí především na rozhodování v pracovních a sociálních věcech, které soudy vždy rozhodují v senátech, pokud zákon nestanoví jinak (§ 10 odst. 1 zákona č. 104/1985 BGBl., o pracovním a sociálním soudnictví, ve znění pozdějších předpisů). To platí i pro senáty a rozšířené senáty Nejvyššího soudního dvora (§ 10 odst. 2 zákona o pracovním a sociálním soudnictví). Laici zúčastnění na rozhodování o pracovních a sociálních věcech se označují za odborné přísedící7 a jde o zástupce zaměstnanců a zaměstnavatelů.8 V obchodních věcech rozhodují senáty složené ze dvou soudců z povolání a jednoho odborného přísedícího9, jestliže je předmětem řízení peněžitá částka převyšující 100 000 euro a navrhne to žalobce v žalobě nebo žalovaný ve vyjádření k žalobě (§ 7a odst 2 zákon č. 111/1895 ř. z., o výkonu soudnictví a příslušnosti řádných soudů v občanskoprávních věcech, ve znění pozdějších předpisů). To neplatí bez ohledu na hodnotu předmětu řízení v některých věcech, jako jsou nesporná řízení, směnečné věci nebo exekuce (§ 7a odst. 3 zákona o výkonu soudnictví a příslušnosti řádných soudů v občanskoprávních věcech). Přísedící se účastní i rozhodování v odvolacím řízení (§ 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 zákona o výkonu soudnictví a příslušnosti řádných soudů v občanskoprávních věcech). U přísedících v obchodních věcech se vyžaduje znalost obchodu a příslušných zákonů a zvyklostí. Odborní přísedící10 se podilejí také na rozhodování Spolkového finančního soudu. Spolkový finanční soud rozhoduje samosoudcem nebo senátem, který se skládá ze dvou soudců z povolání a dvou odborných přísedících (§ 12 odst. 1 a 2 zákona č. 14/2013 BGBl., o Spolkovém finančním soudu, ve znění pozdějších předpisů). Spolkové nebo zemské zákony mohou povolat přísedící také k účasti na rozhodování správních soudů (§ 7 odst. 2 zákona č. 10/2013 BGBl., o organizaci Spolkového správního soudu, ve znění pozdějších předpisů). Tak ve spolkové zemi Vídeň se přísedící účastní rozhodování o služebních a kárných věcech úředníků spolkového hlavního města.

Německý ústavní zákon o soudech počítá s účastí přísedících na rozhodování trestních věcí, ke kterým jsou věcně příslušné okresní soudy (§ 28 zákona o soudech, BGBl. I S. 1077). Senáty okresních soudů sestávají ze soudce z povolání a dvou přísedících (§ 29 ústavního zákona o soudech).11 U zemských soudů rozhodují velké trestníkomory, které se skládají ze tří soudců z povolání a dvou přísedících, nebo malé trestní komory složené ze soudce z povolání a dvou přísedících (§ 76 ústavního zákona o soudech). Obdobné uspořádání má i soudnictví v trestních věcech mládeže (§ 33 a 33a zákona soudech mládeže, BGBl. I S. 3427).

Přísedící se však v Německu účastní rozhodování i v širokém okruhu dalších věcí. V obchodních věcech u zemských soudů působí laičtí soudci12 v senátech složených ze soudce z povolání a dvou přísedících (§ 93 odst. 1 a § 105 odst. 1 zákona o soudech). Jde o podnikatele, členy představenstva, jednatele nebo prokuristy zapsané ve veřejném rejstříku (§ 109 odst. 1 bod 3 zákona o soudech). V zemědělských věcech se rozhodování účastní přísedící13 u okresních soudů v senátech složených ze soudce z povolání a dvou přísedících, u vrchních zemských soudů v senátech složených ze tří soudců z povolání a dvou přísedících a u Spolkového soudního dvora v senátech složených rovněž ze tří soudců z povolání a dvou přísedících (§ 2 odst. 2 zákona o soudním řízení v zemědělských věcech, BGBl. I S. 3295). Předpokladem pro výkon funkce přísedícího je v těchto případech okolnost, že jejich hlavním nebo vedlejším povoláním je zemědělství. Jako zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů se podílejí na rozhodování v pracovních věcech u soudů všech stupňů (§ 6 zákona o pracovních soudech, BGBl. I S. 853, 1036), dále v sociálních věcech (§ 12 odst. 1 zákona o sociálních soudech, BGBl. I S. 2535)14, ve věcech správního soudnictví (§ 5 odst. 3 soudního řádu správního, BGBl. I S. 2535), ve věcech finančního soudnictví (§ 5 odst. 3 finančního soudního řádu, BGBl. I S. 442, 2262; 2002 I S. 679), u vojenských soudů (§ 71 odst. 2 vojenského kárného řádu, BGBl. I S. 2093) a s výjimkou Bavorska, Šlesvicka – Holštýnska a Severního Porýní – Vestfálska i u zemských ústavních soudů15.

Organizace soudnictví je ve Švýcarsku v působnosti kantonálního zákonodárství. V jednotlivých kantonech se proto podmínky účasti laiků na rozhodování soudů liší.16 Ve většině kantonů však působí v trestním soudnictví a v mnoha kantonech i v civilních věcech. Rovněž v Polsku se přísedící podílejí na rozhodování civilních i trestních věcí.17

III. Nynější stav

Čl. 94 odst. 2 Úst připouští, aby se na rozhodování soudů podíleli laici. Rozsah a podmínky jejich účasti na rozhodovací činnosti soudů přenechává zákonné úpravě. Postavení přísedících upravuje zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů. Procesní předpisy pak stanovují rozsah účasti přísedících na rozhodování soudů.

V trestním řízení rozhodují u okresních i krajských soudů v první instanci senáty složené ze soudce z povolání a dvou přísedících (§ 31 odst. 2 písm. a) a § 35 odst. 2 SSZ), pokud zákon k rozhodnutí nepovolává samosoudce (§ 2 odst. 9 a § 314a odst. 1 a 2 TrŘ). V občanském soudním řízení se přísedící podílejí pouze na rozhodování pracovních věcí v první instanci, ke kterým jsou věcně příslušné okresní soudy (§ 36a odst. 1 písm. a) OSŘ). I v tomto případě se senát skládá ze soudce z povolání a dvou přísedících (§ 35 odst. 2 SSZ).

IV. Význam účasti laiků na výkonu soudnictví

Účast jiných osob než soudců z povolání na rozhodování soudů je projevem demokratizace soudní moci, který prohlubuje veřejnou kontrolu nad jejím výkonem, navazuje na základní zásady, na kterých řízení před soudem spočívá, především zásadu veřejnosti, a ztěžuje libovůli při rozhodování soudců. Je výrazem vlastní účasti lidu jako svrchovaného nositele moci na soudním rozhodování.18 Myšlenka účasti lidu jako adresáta výkonu moci stojí také v pozadí počátků zapojení laiků do výkonu soudní moci. Po opuštění výkonu soudnictví laiky v důsledku osvícenských reforem se soudní moc byrokratizovala a vykonávali ji pouze soudci z povolání. Jako se však později zákonodárná moc přesouvala do rukou volených zástupců lidu a výkonná moc se otevírala stále širším vrstvám obyvatel připuštěným do státní služby, neměla se ani moderní soudní moc pouze byrokratizovat, nýbrž i soudnictví se v různých podobách otevřelo osobám, které nebyly soudci z povolání.19

Stejně jako veškerá moc ve státě vyžaduje i výkon soudní moci důvěru a uznání pravomoci jeho adresáty. Účast lidu v podobě podílu osob, které nejsou soudci z povolání, na rozhodování soudů proto zvyšuje legitimitu soudnictví. Demokratizace soudní moci jejím otevřením osobám, které nejsou soudci z povolání, se prostupuje s legitimizací výkonu této moci.20 Veřejnost se prostřednictvím laiků podílí na výkonu soudnictví, účastní se výkonu soudní moci zevnitř, a tím současně vykonává veřejnou kontrolu nad rozhodováním soudců z povolání a předchází možnému zneužití soudní moci. V moderní době provázené dělbou moci, systémem brzd a protivah a pro výkon soudnictví zvláště zárukami nezávislosti soudů a soudců a spravedlivého procesu na ústavní úrovni, jakož i složitou soustavou opravných řízení sice ustupuje ochrana před zneužitím soudní moci do pozadí, avšak účast laiků na rozhodování soudů bezesporu zůstává prostředkem, který se staví v cestu bezduchému formalismu, úsilí zbavit se věci nejsnazším způsobem, a činnost soudců z povolání naopak konfrontuje s pohledem zvnějšku, a to jak v případě, kdy je přísedícím osoba bez právního vzdělání, tak i v případě, že jím je právník.

Právě působení účasti laiků proti uzavřenosti soudnictví lze považovat v současnosti za nejvýznamnější přínos přísedících pro výkon soudní moci.21 Jejich podíl na rozhodování soudů totiž vyvažuje sklon k rutině, předsudkům a stereotypu.22 Laičtí přísedící mohou významně ovlivnitjiž hodnocení důkazů, zvláště pocházejí-li ze stejného společenského prostředí jako vyslýchaná osoba. Důkazy pak hodnotí společně se soudcem z povolání lidé různé socializace, a tím předcházejí jednostrannému pohledu na věc.23 Zvolená podoba účasti laiků na výkonu soudní moci, která – na rozdíl od porotního soudnictví – spočívá na smíšeném rozhodovacím tělese složeném ze soudce z povolání a přísedících, přitom podporuje výměnu zkušeností a odlišných pohledů na projednávanou věc mezi soudcem z povolání a osobou, která se na rozhodování soudu podílí jako laik.

Účasti přísedících na rozhodovací činnosti se dosud často vytýkaly spíše zdánlivé než skutečné nevýhody, které se s ní pojí. Zpravidla mají původ ve vnějším dojmu, jakým přísedící působí při soudním roku a vyvolávají u stran přesvědčení, že jsou jen nečinnou součástí rozhodovacího tělesa.24 Ve skutečnosti však jde o následek rozhodování v senátu vůbec. Vždyť stejně nečinným dojmem často působí i ostatní soudci z povolání v případech, kdy rozhoduje senát složený výlučně ze soudců z povolání. V souvislosti se senátem složeným ze soudců z povolání přitom neuvažujeme o jeho nahrazení rozhodováním samosoudce, jen protože část soudců přítomných soudnímu roku může působit dojmem nečinnosti.

Považujeme-li za hlavní přínos přítomnosti laického prvku v soudnictví jeho otevření veřejnosti tak, aby mohl plnit úlohu demokratizace a legitimizace výkonu soudní moci, pak lze nedostatek znalosti práva sotva považovat za nevýhodu přísedících. Jejich úkolem totiž není dohled nad správností rozhodnutí soudu, jeho souladem s objektivním právem, nýbrž konfrontace soudce z povolání s vnější skutečností, která působí k tomu, aby soudce zvažoval nejen soulad rozhodnutí soudu s právem, ale i jeho srozumitelnost a přesvědčivost pro osoby, které nemají právní vzdělání.25 To ostatně platí pro srozumitelnost vedení celého řízení. Požadavek na právní vzdělání přísedících je tedy se zřetelem na důvody a význam účasti laiků na výkonu soudní moci protismyslný.26

Na tom nic nemění ani okolnost, že v určitých dílčích oblastech se může účast jiných osob než soudců z povolání na rozhodování soudů naopak pojit s požadavkem na jejich právní vzdělání. Takovou oblastí je nyní kárná odpovědnost soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, v níž se k účasti na rozhodování v kárných věcech rovněž povolávají osoby, které nejsou soudci z povolání, avšak současně jde výlučně o osoby s právním vzděláním.27

Soudnictví čelí nebezpečí, že se stále více bude jevit jako byrokratický aparát, jemuž záleží především na tom, aby s co možná nejnižšími náklady vydal co nejrychleji co možná nejvíce rozhodnutí, jako kdyby šlo spíše o příznivá provozní čísla než o dosažení spravedlnosti.28 Laický podíl na výkonu soudní moci působí rovněž proti tomuto sklouzávání soudnictví k odosobněné rutině, která je vzdaluje jeho skutečným úkolům.

V. Závěr

Již přehled dlouhého vývoje podmínek účasti osob, které nejsou soudci z povolání, na rozhodovací činnosti soudů a připomenutí rozsahu a významu jejich podílu na výkonu soudní moci v některých zemích naší právní oblasti ukazuje, že nejde o samoúčelné ani přežilé zařízení.

Soudce z povolání, který jedná a rozhoduje za účasti přísedících, bude vždy – třeba bezděčně a podvědomě – postupovat s vyšší mírou sebekontroly a jeho postup bude vzdálenější pokusům o libovůli. K tomu vede sama přítomnost přísedících, a to bezpochyby i za současného, z mnoha hledisek zanedbaného stavu, který beze změny trvá od roku 1991.

Přesto se opakovaně objevují pokusy o zrušení nebo alespoň omezení účasti laiků na výkonu soudní moci, namísto snahy o jeho podporu a zdokonalení. Vždyť v pracovních věcech se přímo nabízí návrat k povolávání přísedících k podílu na rozhodování pracovních věcí jako zástupců zaměstnavatelů, které by například mohly navrhovat svazy zaměstnavatelů, popřípadě Hospodářská komora a Agrární komora České republiky, a zástupců zaměstnanců, k jejichž návrhu by bylo možné povolat odborové svazy.29

Aniž bychom věděli, jaký význam má laický prvek v soudnictví, čemu slouží a co od něj máme očekávat, ba dokonce bez toho, abychom si takové otázky vůbec kladli, jej však výkonná moc hodlá z našeho soudnictví téměř odstranit, nadto v mimořádně krátké době. Od předložení návrhu vládě do jeho účinnosti navrhované již k 1. 1. 2024 má totiž uplynout doba jen o málo delší než tři měsíce. Důvody, které k tomu mají vést, jsou přitom natolik povrchní a obecné, že nedostatkem přesvědčivosti předčí i prvý návrh na zrušení přísedících z roku 2010. Má jimi být související administrativní zátěž soudů, obtíže spojené se sestavováním soudního senátu tvořeného soudcem a přísedícími pro celé řízení před soudem i nepřiměřená délka soudních řízení za účasti přísedících, a to vedle výtky nedostatečné participace přísedících na projednání a rozhodování.

U některých soudů snad účast přísedících na výkonu soudní moci vyvolává potíže, které v obecné rovině bez bližších údajů popisuje předkládací i důvodová zpráva k návrhu změny SSZ a procesních předpisů. Nemohou však převážit nad významem této účasti pro demokratizaci, legitimitu a otevřenost soudnictví. Jejich domnělé řešení polovičatým omezením laického prvku v rozhodování soudů může sotva vyústit dříve nebo později v něco jiného než v úplné odstranění přísedících ze soudnictví, které se vymyká nejen celým moderním dějinám soudnictví u nás, nýbrž i naprosto převažujícímu pojetí soudnictví přinejmenším v naší právní oblasti.

Domnívá se snad vláda, že ztroskotání dosavadních pokusů zrušit účast přísedících na rozhodování soudů je jen výsledkem nepříznivé shody okolností? Vždyť i proti poslednímu pokusu v tom směru vyjádřil Nejvyšší soud přesvědčení, že přísedící mají při hledání práva a spravedlnosti v českém justičním systému své místo a že se účast laických přísedících osvědčila.30 Uvedené přesvědčení Nejvyššího soudu jistě nevycházelo z pouhých emocionálních pozic.Poznámky pod čarou:

Autor je soudcem Okresního soudu v Kolíně

Usnesení vlády ze dne 14. 6. 2023, č. 410, o antibyrokratickém balíčku II.

Předkládací zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Bod 22 přílohy usnesení vlády ze dne 14. 6. 2023, č. 410.

Ze soudce z povolání a dvou soudců z lidu, popřípadě ze soudce z povolání a čtyř soudců z lidu sestávaly senáty mimořádných lidových soudů podle § 22 odst. 1 dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, ve znění pozdějších předpisů.

Výčet výjimek podávají D. Prouza a M. Hájek In: Prouza, D., Hájek, M. Laický prvek při soudním rozhodování v trestních věcech aneb přísedící ano či ne? Trestněprávní revue, 2010, č. 7, s. 207, pozn. č. 16.

Fachkundige Laienricher.

Graf, P. J. Die Laienricher. Öffentliche Sicherheit, 2007, č. 11–12, s. 126.

Fachmännische Laienrichter.

Fachkundige Laienricher.

Schöffen.

Handelsrichter (§ 45a německého zákona o soudech, BGBl. I S. 713).

Ehrenamtliche Richter

Například k rozhodování ve věcech práva sociálního odškodňování a zdravotně postižených jsou povoláni přísedící, z nichž jeden musí být seznámen s příslušným oborem práva a druhý zastupuje příjemce dávek sociálního zabezpečení, zdravotně postižené nebo pojištěnce.

Reutter, W. Verfassungsgerichtsbarkeit in Bundesländern: Theoretische Perspektiven, methodische Überlegungen und empirische Befunde. 1. vydání. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2020, s. 221.

Marijke, M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. 3. vydání. New York: Taylor & Francis, 2016, s. 53.

Parlak, D. Social-Psychological Implications of the Mixed Jury in Poland. In Kaplan, M. F., Martín, A. N. (ed.) Understanding World Jury Systems Through Social Psychological Research. 1. vydání. New York: Psychology Press, 2006, s. 160.

Prouza, D., Hájek, M. op. cit. v pozn. 6, s. 207.

Boháček, M. Výhody a nevýhody laické participace v soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi, 2014, č. 2, s. 159–160.

Odehnalová, J. Laický prvek v soudním procesu a některé ústavněprávní aspekty. Právní rozhledy, 2011, č. 14, s. 516.

Vedle rozšiřování právního vědomí a znalostí o funkci soudnictví, podpory účasti občanů na správě veřejných věcí a působení obecných společenských norem na rozhodování soudů (k tomu Boháček, M. op. cit. v pozn. 19, s. 161–162).

Prouza, D., Hájek, M. op. cit. v pozn. 6, s. 207.

Esser, A. Laičtí přísedící v trestním řízení. Právní rozhledy, 1995, č. 4, s. 138.

Např. Prouza, D., Hájek, M. op. cit. v pozn. 6, s. 206.

Opačně Marek, T. K otázce laického prvku v justici. Trestněprávní revue, 2012, č. 7–8, s. 169. Přísedící právě pro nedostatek odborných znalostí nemůže být podle autora partnerem soudci z povolání.

Shodně Nejvyšší soud: „Zelená kniha“ justice, 2016–2017, s. 64, dostupná na internetových stránkách Nejvyššího soudu.

§ 5 odst. 2 písm. c) KárSŘ.

Podle Dölling, D. Zur Beteiligung von Laienrichtern an der Strafrechtspflege. In Schöch, H., Helgerth, L., Dölling, D., König, P. Recht gestalten – Dem Recht dienen. Festschrift für Reinhard Böttcher zum 70. Geburtstag. 1. vydání. Berlin: De Gruyter Recht, 2007, s. 51.

K významu přísedících jako zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců v německém pracovním soudnictví P. Bader In: Bader, P., Hohmann, R., Klein, H. Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in der Arbeits – und Sozialgerichtsbarkeit. 12. vydání. Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 2006, s. 2.

Poznámky pod čarou:
1

Autor je soudcem Okresního soudu v Kolíně

2

Usnesení vlády ze dne 14. 6. 2023, č. 410, o antibyrokratickém balíčku II.

3

Předkládací zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

4

Bod 22 přílohy usnesení vlády ze dne 14. 6. 2023, č. 410.

5

Ze soudce z povolání a dvou soudců z lidu, popřípadě ze soudce z povolání a čtyř soudců z lidu sestávaly senáty mimořádných lidových soudů podle § 22 odst. 1 dekretu prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, ve znění pozdějších předpisů.

6

Výčet výjimek podávají D. Prouza a M. Hájek In: Prouza, D., Hájek, M. Laický prvek při soudním rozhodování v trestních věcech aneb přísedící ano či ne? Trestněprávní revue, 2010, č. 7, s. 207, pozn. č. 16.

7

Fachkundige Laienricher.

8

Graf, P. J. Die Laienricher. Öffentliche Sicherheit, 2007, č. 11–12, s. 126.

9

Fachmännische Laienrichter.

10

Fachkundige Laienricher.

11

Schöffen.

12

Handelsrichter (§ 45a německého zákona o soudech, BGBl. I S. 713).

13

Ehrenamtliche Richter

14

Například k rozhodování ve věcech práva sociálního odškodňování a zdravotně postižených jsou povoláni přísedící, z nichž jeden musí být seznámen s příslušným oborem práva a druhý zastupuje příjemce dávek sociálního zabezpečení, zdravotně postižené nebo pojištěnce.

15

Reutter, W. Verfassungsgerichtsbarkeit in Bundesländern: Theoretische Perspektiven, methodische Überlegungen und empirische Befunde. 1. vydání. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2020, s. 221.

16

Marijke, M. Democracy in the Courts: Lay Participation in European Criminal Justice Systems. 3. vydání. New York: Taylor & Francis, 2016, s. 53.

17

Parlak, D. Social-Psychological Implications of the Mixed Jury in Poland. In Kaplan, M. F., Martín, A. N. (ed.) Understanding World Jury Systems Through Social Psychological Research. 1. vydání. New York: Psychology Press, 2006, s. 160.

18

Prouza, D., Hájek, M. op. cit. v pozn. 6, s. 207.

19

Boháček, M. Výhody a nevýhody laické participace v soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi, 2014, č. 2, s. 159–160.

20

Odehnalová, J. Laický prvek v soudním procesu a některé ústavněprávní aspekty. Právní rozhledy, 2011, č. 14, s. 516.

21

Vedle rozšiřování právního vědomí a znalostí o funkci soudnictví, podpory účasti občanů na správě veřejných věcí a působení obecných společenských norem na rozhodování soudů (k tomu Boháček, M. op. cit. v pozn. 19, s. 161–162).

22

Prouza, D., Hájek, M. op. cit. v pozn. 6, s. 207.

23

Esser, A. Laičtí přísedící v trestním řízení. Právní rozhledy, 1995, č. 4, s. 138.

24

Např. Prouza, D., Hájek, M. op. cit. v pozn. 6, s. 206.

25

Opačně Marek, T. K otázce laického prvku v justici. Trestněprávní revue, 2012, č. 7–8, s. 169. Přísedící právě pro nedostatek odborných znalostí nemůže být podle autora partnerem soudci z povolání.

26

Shodně Nejvyšší soud: „Zelená kniha“ justice, 2016–2017, s. 64, dostupná na internetových stránkách Nejvyššího soudu.

27

§ 5 odst. 2 písm. c) KárSŘ.

28

Podle Dölling, D. Zur Beteiligung von Laienrichtern an der Strafrechtspflege. In Schöch, H., Helgerth, L., Dölling, D., König, P. Recht gestalten – Dem Recht dienen. Festschrift für Reinhard Böttcher zum 70. Geburtstag. 1. vydání. Berlin: De Gruyter Recht, 2007, s. 51.

29

K významu přísedících jako zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců v německém pracovním soudnictví P. Bader In: Bader, P., Hohmann, R., Klein, H. Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter in der Arbeits – und Sozialgerichtsbarkeit. 12. vydání. Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 2006, s. 2.

30