Čekejte, prosím...
A A A
62/1868 Ř. z. znění účinné od 1. 7. 1868 do 31. 12. 1950

62

 

Zákon z 14. června 1868,

kterým se zrušují zákony proti lichvě

 

Se souhlasem obou komor Říšské rady shledávám nařídíti následující:

§ 1.

Dosud existující zákonná omezení smluvních úrokových sazeb a výši smluvní pokuty při zápůjčce a úvěrových pohledávkách se zrušují.

§ 2.

Když byly úroky smluveny bez určité míry nebo příslušejí podle zákona, platí šest procent za rok.

§ 3.

Úroky z úroků mohou být požadovány:

a)

když tyto byly výslovně sjednány;

b)

když splatné úroky byly žalovány těchto ode dne podání žaloby.

O výši úroků z úroků rozhoduje ponejprv dohody; nebylo-li ale nic sjednáno, platí úroky zákonné (§ 2.).

§ 4.

O lhůtě k placení úroků rozhoduje dohoda. Nebylo-li o tom nic ujednáno, mají se úroky odvésti při splacení kapitálu nebo ročně, když byla smlouva uzavřena na více let.

Úroky mohou být předem bez všech omezení sraženy nebo požadovány.

§ 5.

Je možné sjednat zápůjčku tak, že bude vrácena vetší částka nebo množství, nebo věc s lepšími vlastnostmi než předaná; ovšem vrácené musí býti stejného druhu jako předané.

§ 6.

Všechna předcházející ustanovení civilního a trestního práva pozbývají tímto účinnosti; tak zejména patent z 2. prosince 1803, č. 640 Sbírky zákonů soudních, nařízení z 14. prosince 1866, č. 160 říšského zákoníku, § 485 trestního zákoníku, potom §§ 993, 994, 995, 996, 997, 998, 1000 a 1196 obecného zákoníku občanského. Práva kreditních ústavů a spořitelen založená jejich statuty, předpisy obchodního zákoníku, jakož i patent z 2. června 1848, č. 1157 Sbírky zákonů soudních, a císařské nařízení z 7. února 1856, č. 21 říšského zákoníku, o nuceném oběhu papírových peněz nejsou tímto zákonem dotčeny.

§ 7.

Tento zákon nabývá účinnosti prvním červencem 1868; ovšem dnem jeho vyhlášení nemohou být kvůli jednání označenému jako lichva žádná trestní řízení zahájena nebo pokračovat, ani vykonány již uložené tresty.

Naproti tomu se tento zákon nepoužije na právní jednání uzavřená před jeho účinností nebo nabytá práva třetích osob, jakož i na kdykoli zahájená konkursní nebo vyrovnací řízení.

§ 8.

Provedením tohoto zákona se pověřuje můj ministr spravedlnosti.

 

Vídeň, 14. června 1868

František Josef m. p.

Auersperg m. p.

Herbst m. p.