Čekejte, prosím...
A A A
69/1974 Sb. znění účinné od 1. 9. 1974 do 31. 12. 1987

69

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 17. června 1974,

jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení zákona o veterinární péči

 

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 18 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči:

Čl. I

Vyhláška č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči, se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 1 č. 2 zní:

2.

„hospodářská zvířata“ - skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, jednokopytníci, králíci, kožešinová zvířata, včely a ryby;

 

2.

§ 1 č. 4 zní:

 

4.

„velmi nebezpečná nákaza zvířat“ - slintavka a kulhavka, mor skotu, plicní nákaza skotu, vesikulární choroba prasat, africký mor prasat, neštovice ovcí, mor koní, klasický mor drůbeže;

„nebezpečná nákaza zvířat“ - sněť šelestivá, tuberkulóza, brucelóza, sněť slezinná, vzteklina, Aujeszkyho choroba, salmonelóza, Q horečka, prašivina skotu, ovcí a koní, opar lysivý (trichofytóza), puchýřovitý zánět dutiny ústní, vibrióza skotu, trichomonádová nákaza skotu, leukóza skotu, infekční rinotracheitida skotu, mor prasat, červenka prasat, sípavka prasat, nakažlivá obrna prasat, virový zánět žaludku a střev prasat, puchýřovitá vyrážka prasat, pseudomor drůbeže, cholera drůbeže, ornitóza, neštovice drůbeže, nakažlivý zánět jater kachen, vozhřivka, hřebčí nákaza, nakažlivá chudokrevnost jednokopytníků, tularemie, myxomatóza, furunkulóza lososovitých ryb, nakažlivá vodnatelnost ryb, mor včelího plodu, hniloba včelího plodu, roztočová nákaza včel;

„jiné hromadné onemocnění zvířat“ - onemocnění více zvířat za týchž nebo obdobných příznaků, způsobující hromadné hynutí zvířat nebo jiné hospodářsky významné ztráty (např․ záněty mléčné žlázy dojnic, hromadné poruchy plodnosti skotu a prasat, onemocnění dýchacích cest);

 

3.

V § 1 se připojuje č. 14 v tomto znění:

14.

“medikované krmné přípravky“ - léčivé přípravky, které obsahují farmakologicky učinné látky a které samy o sobě nebo po přimísení do krmiva mají léčebný nebo profylaktický účinek, popřípadě vyvolávají změny fyziologických funkcí u zvířat, a bez odborné veterinární kontroly mohou poškozovat zdraví zvířat nebo nepříznivě působit na zdraví lidí.

 

4.

V § 2 odst. 1 se na konci připojuje tato věta:

K tomuto účelu si investorské organizace vyžadují posudky veterinárních zařízení.

 

5.

§ 3 odst. 2 a 3 zní:

(2) Nově vyvíjená krmiva a krmné směsi je dovoleno vyrábět a uvádět do oběhu jen za podmínek stanovených ministerstvem zemědělství a výživy republiky; to platí i o zavádění nové krmné technologie.

(3) Medikované krmné přípravky, antibiotické doplňky, vitaminové a minerální přísady, jakož i neobvyklá krmiva a látky ovlivňující fyziologickou funkci nebo užitkovost zvířat, podávané v krmivu k léčbě a prevenci, mohou být vyráběny, ověřovány a uváděny do oběhu jen se souhlasem ministerstva zemědělství a výživy republiky, daným v dohodě s ministerstvem zdravotnictví republiky; jejich používání podléhá odborné veterinární kontrole.

 

6.

V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Není dovoleno vyrábět a uvádět do oběhu krmiva a krmné směsi obsahující estrogenní a tyreostatické látky, arsen a antimon.

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5, dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

7.

Za § 3 se vkládá § 3a, který zní:

§ 3a

 

Veterinární biopreparáty a léčiva mohou být vyráběny, ověřovány a uváděny do oběhu jen se souhlasem ministerstva zemědělství a výživy republiky, daným v dohodě s ministerstvem zdravotnictví republiky; jejich používání podléhá odborné veterinární kontrole.

 

8.

§ 5 zní:

§ 5

 

(1) Při posuzování zdravotní způsobilosti plemeníků a plemenic k inseminaci a přirozené plemenitbě hospodářských zvířat se z hlediska požadavků veterinární péče vychází zejména z toho, zda plemeníci a plemenice pocházejí od rodičů prostých závažných konstitučních a dědičných vad, ovlivňujících zdraví a užitkové vlastnosti, a dále, jde-li o plemeníky, zda jsou zdraví, bez závažných konstitučních a dědičných vad a vlastností, ovlivňujících zdraví a užitkové vlastnosti, jde-li o plemenice, zda jsou bez závažných poruch zdravotního stavu a nejeví trvale závažné tvarové nebo funkční úchylky na pohlavním ústrojí a mléčné žláze.

(2) K inseminaci se používá jen sperma mikrobiologicky nezávadné s předpokladem dobré oplozovací schopnosti.

(3) V pochybnostech o zdravotním stavu plemeníka nebo plemenice je chovatel povinen dát zvíře vyšetřit veterinářem okresního veterinárního zařízení (dále jen „veterinář“).

 

9.

§ 7 odst. 3 zní:

(3) Ve velkochovech hospodářských zvířat musí být jednotlivé druhy, popřípadě i věkové skupiny zvířat ustájeny odděleně a provoz v nich uspořádán tak, aby do zařízení velkochovu neměla volný přístup zvířata jiného druhu.

 

10.

§ 7 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

(5) V součinnosti s okresním veterinárním zařízením vypracovávají organizace, které chovají skot, prasata, ovce, koně, hrabavou a vodní drůbež, jakož i organizace, které zpracovávají potraviny a suroviny živočišného původu nebo průmyslově vyrábějí krmiva, vlastní pohotovostní plány pro případ vzniku velmi nebezpečné nákazy a dbají o jejich pravidelné prověřování a doplňování; předkládají je příslušným nákazovým komisím.

 

11.

V § 9 odst. 3 písm. d) se slova „nebezpečné nákazy“ nahrazují slovy „nebezpečné nebo velmi nebezpečné nákazy“).

 

12.

V § 10 odst. 6 se slova „nebezpečnou nákazou“ nahrazují slovy „nebezpečnou nebo velmi nebezpečnou nákazou“.

 

13.

§ 11 zní:

§ 11

 

(1) K dovozu, průvozu a vývozu zvířat, potravin a surovin živočišného původu a krmiv, popřípadě předmětů, které mohou obsahovat zárodky nákaz, jsou organizace zahraničního obchodu i ostatní dovozci, průvozci i vývozci povinni si včas vyžádat od ministerstva zemědělství a výživy republiky veterinární povolení. Při dovozu, průvozu a vývozu zvířat, potravin a surovin živočišného původu krmiv, popřípadě předmětů, které mohou obsahovat zárodky nákaz, musí být dodržovány veterinární podmínky stanovené federálním ministerstvem zemědělství a výživy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány, především pak ministerstvy zdravotnictví republik, popřípadě i doplňující (zvláštní) veterinární podmínky stanovené podle okolností případu ve veterinárním povolení, vydaném ministerstvem zemědělství a výživy republiky.

(2) Dovážená, provážená a vyvážená zvířata, potraviny a suroviny živočišného původu a krmiva, popřípadě předměty, které mohou obsahovat zárodky nákaz, podléhají veterinární kontrole v pohraničních vstupních (výstupních) místech; kontrolu provádí veterinář pohraniční veterinární stanice. Provádění veterinárních kontrol organizuje, řídí a usměrňuje ministerstvo zemědělství a výživy republiky, které také určí, kdy se provádí veterinární vyšetření při vývozu. Byla-li uzavřena dohoda o společném provádění pohraniční veterinární kontroly, mohou být tyto kontroly prováděny i v pohraničních vstupních (výstupních) místech na území sousedního státu.

(3) Dovezená zvířata, popřípadě i potraviny a suroviny živočišného původu a krmiva, jakož i předměty, které mohou obsahovat zárodky nákaz, se umísťují v karanténě po dobu a za podmínek stanovených federálním ministerstvem zemědělství a výživy, popřípadě po dobu a za podmínek stanovených v jednotlivých odůvodněných případech ministerstvem zemědělství a výživy republiky.

 

14.

V § 12 odst. 1 se slova „nebezpečné nákazy“ nahrazují slovy „nebezpečné nebo velmi nebezpečné nákazy“.

 

15.

V § 13 odst. 1 se slova „nebezpečných nákaz“ nahrazují slovy „nebezpečných nebo velmi nebezpečných nákaz“.

 

16.

§ 16 písm. d) zní:

d)

hlásit zmetání a uhynutí hospodářských zvířat ihned veterinárnímu středisku.

 

17.

V § 17 odst. 3 se slova „nebezpečných nákaz“ nahrazují slovy „nebezpečných nebo velmi nebezpečných nákaz“.

 

18.

V § 17 odst. 4 se slova „nebezpečných nákaz“ nahrazují slovy „nebezpečných nebo velmi nebezpečných nákaz“.

 

19.

V § 18 odst. 2 se slova „nebezpečným nákazám“ nahrazují slovy „nebezpečným nebo velmi nebezpečným nákazám“.

 

20.

V § 28 se slova „hygienické a protiepidemické péče“ nahrazují slovy „péče o hygienu potravin a surovin živočišného původu a ochrany proti nemocem přenosným ze zvířat na lidi“.

 

21.

V § 28 se na konci připojuje tato věta:

K tomu účelu si investorské organizace vyžadují posudky veterinárních zařízení.

 

22.

§ 30 odst. 4 zní:

(4) Veškeré mléko převzaté mlékárnou musí být pasterováno. Pasterace se provádí zahřátím:

1.

mléka na teplotu nejméně 85 _C;

2.

mléka na teplotu 71 _C až 74 _C po dobu 20 až 30 vteřin, rozhodne-li tak okresní národní výbor na návrh okresního veterinárního zařízení, podaný v dohodě s orgány hygienické služby;

3.

smetany na teplotu nejméně 90 _C.

O případném zvýšení pasterační teploty nebo úpravě pasteračního režimu z důvodů protiepidemických nebo protiepizootických rozhoduje okresní národní výbor na návrh okresního veterinárního zařízení nebo orgánu hygienické služby, podaný ve vzájemné dohodě.

 

23.

V § 30 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Jiný způsob ošetření mléka nebo smetany nahrazující pasteraci povoluje ministerstvo zemědělství a výživy republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví republiky.

 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

 

24.

§ 31 zní:

§ 31

 

Je zakázáno porážet zvířata nemocná snětí slezinnou, snětí šelestivou, vozhřivkou, morem skotu, vzteklinou, maligním edémem, brucelózou ovcí a koz, nakažlivou chudokrevností jednokopytníků, tularemií a myxomatózou. Rovněž se zakazuje porážení zdravých březích plemenic (nestanoví-li jinak ministerstvo zemědělství a výživy republiky v souvislosti s opatřeními k dalšímu rozvoji a zkvalitnění chovů) a porážení nemocných zvířat v agónii.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1974.

Ministr:

Dr. Večeřa v. r