Čekejte, prosím...
A A A
72/1974 Sb. znění účinné od 27. 7. 1974 do 31. 12. 1984

72

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. července 1974

k provedení některých ustanovení zákona o mateřském příspěvku

 

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ústřední radou odborů, federálním ministerstvem financí a s ministerstvy práce a sociálních, školství a zdravotnictví republik stanoví podle § 16 zákona č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku (dále jen "zákon"):

§ 1

Pro nárok na mateřský příspěvek je žena povinna se podrobovat v době těhotenství pravidelné péči o těhotné ženy ve zdravotnických zařízeních. K prvnímu vyšetření je žena povinna se dostavit nejpozději do konce 16. týdne těhotenství, pokud dodržení této lhůty nebránily vážné zdravotní důvody ženy, a dále se podrobovat odbornému vyšetření podle pokynů lékaře. Příslušnost zdravotnického zařízení se řídí zvláštními předpisy. 1

§ 2

(1)

Žena, která v době pobírání mateřského příspěvku přiznaného orgánem příslušným podle § 11 odst. 1 zákona porodí další dítě, popřípadě převezme dítě do trvalé péče nahrazující mateřskou péči, a není ke dni porodu tohoto dítěte (převzetí dítěte) již účastna nemocenského pojištění (zabezpečení v nemoci, nemocenské péče v ozbrojených silách), uplatňuje nárok na mateřský příspěvek v nové výši u okresního národního výboru příslušného podle § 10 odst. 1 písm. e) a § 11 odst. 2 zákona.

(2)

V žádosti o mateřský příspěvek je žena povinna uvést orgán, který rozhodl o dosavadním mateřském příspěvku. Okresní národní výbor vyrozumí tento orgán o svém rozhodnutí o mateřském příspěvku. došlo-li po dni, od něhož byl přiznán mateřský příspěvek v nové výši, k výplatě dosavadního mateřského příspěvku, zúčtuje okresní národní výbor vyplacené částky na nově přiznaném mateřském příspěvku.

(3)

Mezi orgány rozhodujícími o mateřském příspěvku podle § 11 odst. 1 a 2 zákona se částky vyplacené na mateřském příspěvku navzájem neuhrazují, i když mateřský příspěvek vyplatil nepříslušný orgán.

§ 3

(1)

Mateřský příspěvek se nezahrnuje do příjmu rozhodného pro poskytování

a)

služeb sociálního zabezpečení, s výjimkou příspěvků uvedených v § 4 odst. 1 a 2 zákona,

b)

příspěvku na výživu, 2

c)

sociálního stipendia studujícím na středních a vysokých školách,

d)

příplatku k podnikovému stipendiu na manželku, která nemůže být výdělečné činná,

e)

příspěvku vojákovi na úhradu za užívání bytu a služby s tím spojené,

f)

bezplatného stravování a ubytování učňů a mladistvým pracovníků,

g)

přídavků na děti, výchovného a sirotčího důchodu.

(2)

K mateřskému příspěvku se nepřihlíží při stanovení výše úhrady nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež 3 a výše příplatku za péči poskytovanou v jeslích, ani při stanovení výše poplatků za stravování poskytované v mateřských školách a ve školních jídelnách pro základní devítileté školy.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Štanceľ v. r.Poznámky pod čarou:

§ 45 vyhlášky č. 42/1966 Sb․, o poskytování léčebně preventivní péče.

§ 19 vládního nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 99/1971 Sb.

Vyhláška č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež.

Poznámky pod čarou:
1

§ 45 vyhlášky č. 42/1966 Sb․, o poskytování léčebně preventivní péče.

2

§ 19 vládního nařízení č. 59/1964 Sb., o úkolech národních výborů při péči o děti, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 99/1971 Sb.

3

Vyhláška č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež.