Čekejte, prosím...
A A A
94/1974 Sb. znění účinné od 19. 7. 1974

94

 

VYHLÁŠKA

ze dne 3. října 1974

o Smlouvě o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou

a Spolkovou republikou Německa

 

Dne 11. prosince 1973 byla v Praze podepsána Smlouva o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa.

 

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a president republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bonnu dne 19. července 1974. Podle svého článku VI Smlouva vstoupila v platnost dnem 19. července 1974.

 

Český text Smlouvy a dopisů k ní přináležejících se připojuje současně.

První náměstek ministra:

Krajčír v. r.

SMLOUVA

o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou

a Spolkovou republikou Německa (čl. 1-6)

Československá socialistická republika

a Spolková republika Německa

 

poučeny historií, že mír vyžaduje harmonické soužití národů Evropy,

 

v pevné vůli jednou provždy skoncovat s neblahou minulostí ve svých vztazích, především v souvislosti s druhou světovou válkou, která přinesla nezměrné útrapy evropským národům,

uznávajíce, že mnichovská dohoda z 29. září 1938 byla Československé republice vnucena nacistickým režimem pod hrozbou síly,

uvědomujíce si, že v obou zemích vyrostla nová generace, která má právo na zajistěnou mírovou budoucnost,

vedeny úmyslem vytvořit trvalé základy pro rozvoj dobrých sousedských vztahů,

ve snaze upevnit mír a bezpečnost v Evropě

přesvědčeny, že mírová spolupráce na základě cílů a zásad Charty Organizace spojených národů odpovídá tužbám národů a zájmům míru ve světě,

 

se dohodly takto:

Č l á n e k I

Československá socialistická republika a Spolková republika Německa považují mnichovskou dohodu z 29. září 1938 vzhledem ke svým vzájemným vztahům podle této Smlouvy za nulitní.

Č l á n e k I I

(1)

Tato Smlouva se nedotýká právních účinků, které vyplývají vůči fyzickým nebo právnickým osobám z práva použitého v době od 30. září 1938 do 9. května 1945.

Vyňaty z toho jsou účinky opatření, které obě smluvní strany považují pro jejich neslučitelnost se základními zásadami spravedlnosti za nulitní.

(2)

Tato Smlouva ponechává nedotčenu státní příslušnost žijících a zemřelých osob, která vyplývá z právního řádu každé z obou smluvních stran.

(3)

Tato Smlouva netvoří svými prohlášeními o mnichovské dohodě právní základnu pro materiální nároky Československé socialistické republiky a jejich fyzických a právnických osob.

Č l á n e k I I I

(1)

Československá socialistická republika a spolková republika Německa se řídí ve svých vzájemých vztazích i v otázkách zajištění bezpečnosti v Evropě a ve světě cíli a zásadami zakotvenými v Chartě Organizace spojených národů.

(2)

V souladu s tím budou podle článku 1 a 2 Charty Organizace spojených národů řešit všechny své spory výlučně mírovými prostředky a vystříhají se hrozby silou nebo použití síly v otázkách, které se týkají evropské a světové bezpečnosti, jakož i ve svých vzájemných vztazích.

Č l á n e k I V

(1)

Československá socialistická republika a Spolková republika Německa v souladu s výše uvedenými cíli a zásadami potvrzují neporušitelnost svých společných hranic nyní i v budoucnu a vzájemně se zavazují neomezeně respektovat svou územní celistvost.

(2)

Prohlašují, že nemají vůči sobě žádné územní nároky a neboudou takové nároky vznášet ani v budoucnu.

Č l á n e k V

(1)

Československá socialistická republika a Spolková republika Německa podniknou další kroky k širokému rozvoji svých vzájemných vztahů.

(2)

Jsou zajedno v tom, že rozšíření jejich sousedské spolupráce v oblasti hospodářství, vědy, vědeckotechnických styků, kultury, ochrany prostředí, sportu, dopravy a jiných styků je v zájmu obou stran.

Č l á n e k V I

Tato Smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin, která má být provedena v Bonnu.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran tuto Smlouvu podepsali.

Dáno v Praze dne 11. prosince 1973 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za

Československou socialistickou

republiku:

L. Štrougal v. r.

B. Chňoupek v. r.

 

Za

Spolkovou republiku

Německa:

W. Brandt v. r.

W. Scheel v. r.

Váženy pane ministře,

 

mám čest jménem vlády Spolkové republiky Německa potvrdit shodu dosaženou v jednáních, že platnost článku II dnes podepsané Smlouvy o vzájemných vztazích mezi Spolkovou republikou Německa a Československou socialistickou republikou bude rozšířena podle Čtyřstranné dohody z 3. září 1971 v souladu se stanovenými procedurami na Berlín (Západní).

 

Spolková republika Německa a Československá socialistická republika hodlají sjednávat v každém jednotlivém případě rozšíření smluv, které vyplynou z realizace článku V této Smlouvy, na Berlín (Západní) podle Čtyřstranné dohody z 3. září 1971 v souladu se stanovenými procedurami.

 

Prosím, abyste mi s tímto potvrdil Váš souhlas.

 

Přijměte, pane ministře, projev mé hluboké úcty.

 

Walter Scheel

 

Vážený pan

Ing. Bohuslav Chňoupek

ministr zahraničních věcí

Československé socialistické republiky

 

 

 

 

 

Vážený pane spolkový ministře,

 

mám čest potvrdit jménem vlády Československé socialistické republiky příjem Vašeho dopisu z dnešního dne, který má toto znění:

 

"Mám čest jménem vlády Spolkové republiky Německa potvrdit shodu dosaženou v jednáních, že platnost článku II dnes podepsané Smlouvy o vzájemných vztazích mezi Spolkovou republikou Německa a Československou socialistickou republikou bude rozšířena podle Čtyřstranné dohody z 3. září 1971 v souladu se stanovenými procedurami na Berlín (Západní).

 

Spolková republika Německa a Československá socialistická republika hodlají sjednávat v každém jednotlivém případě rozšíření smluv, které vyplynou z realizace článku V této Smlouvy, na Berlín (Západní) podle Čtyřstranné dohody z 3. září 1971 v souladu se stanovenými procedurami.

 

Prosím Vás, abyste mi s tímto potvrdil Váš souhlas."

 

Vláda Československé socialistické republiky s tím souhlasí.

 

Přijměte, pane spolkový ministře, projev mé hluboké úcty.

 

B. Chňoupek

 

Vážený pan

Walter Scheel

spolkový ministr zahraničí

Spolkové republiky Německa

 

 

 

 

 

Vážený pane ministře,

 

v souvislosti s dnešním podpisem Smlouvy o vzájemných vztazích mezi Spolkovou republikou Německa a Československou socialistickou republikou mám čest sdělit Vám s odvoláním na článek V této Smlouvy, že bylo dosaženo při smluvních jednáních shody v těchto otázkách:

 

1. V rámci svých snah o rozvoj vzájemných vztahů budou věnovat vláda Spolkové republiky Německa a vláda Československé socialistické republiky pozornost humanitním otázkám.

 

2. Československá strana prohlásila, že příslušná československá místa budou blahovolně posuzovat v souladu se zákony a právními předpisy, platnými v Československé socialistické republice, žádosti československých občanů, kteří si na základě své německé národnosti přejí vystěhovat se do Spolkové republiky Německa.

 

Německá strana prohlásila, že v souladu se zákony a právními předpisy, platnými ve Spolkové republice Německa, mohou osoby české či slovenské národnosti, které si to přejí, vystěhovat se do Československé socialistické republiky.

 

3. Ze strany obou vlád není námitek proti tomu, aby Německý červený kříž a Československý červený kříž napomáhaly řešení výše zmíněných otázek.

 

4. Obě vlády budou dále rozvíjet cestovní ruch mezi oběma zeměmi včetně návštěv příbuzných.

 

5. Obě vlády budou zkoumat možnosti technických zlepšení v cestovním ruchu, včetně plynulého odbavování na hraničních přechodech, jakož i otevření dalších hraničních přechodů.

 

6. Obsah těchto vyměněných dopisů bude dle svého smyslu aplikován podle Čtyřstranné dohody z 3. září 1971, v souladu se stanovenými procedurami též na Berlín (Západní).

 

Prosím Vás, abyste mi potvrdil obsah tohoto dopisu.

 

Přijměte, velevážený pane ministře, projev mé hluboké úcty.

 

Walter Scheel

 

Vážený pan

Ing. Bohuslav Chňoupek

ministr zahraničních věcí

Československé socialistické republiky

 

 

 

 

 

Vážený pane spolkový ministře,

 

mám čest potvrdit jménem vlády Československé socialistické republiky příjem Vašeho dopisu z dnešního dne, který má toto znění:

 

"V souvislosti s dnešním podpisem Smlouvy o vzájemných vztazích mezi Spolkovou republikou Německa a Československou socialistickou republikou mám čest sdělit Vám s odvoláním na článek V této Smlouvy, že bylo dosaženo při smluvních jednáních shody v těchto otázkách:

 

1. V rámci svých snah o rozvoj vzájemných vztahů budou věnovat vláda Spolkové republiky Německa a vláda Československé socialistické republiky pozornost humanitním otázkám.

 

2. Československá strana prohlásila, že příslušná československá místa budou blahovolně posuzovat v souladu se zákony a přávními předpisy, platnými v Československé socialistické republice, žádosti československých občanů, kteří si na základě své německé národnosti přejí vystěhovat se do Spolkové republiky Německa.

 

Německá strana prohlásila, že v souladu se zákony a právními předpisy, platnými ve Spolkové republice Německa, mohou osoby české či slovenské národnosti, které si to přejí, vystěhovat se do Československé socialistické republiky.

 

3. Ze strany obou vlád není námitek proti tomu, aby Německý červený kříž a Československý červený kříž napomáhaly řešení výše zmíněných otázek.

 

4. Obě vlády budou dále rozvíjet cestovní ruch mezi oběma zeměmi včetně návštěv příbuzných.

 

5. Obě vlády budou zkoumat možnosti technických zlepšení v cestovním ruchu, včetně plynulého odbavování na hraničních přechodech, jakož i otevření dalších hraničních přechodů.

 

6. Obsah těchto vyměněných dopisů bude dle svého smyslu aplikován podle Čtyřstranné dohody z 3. září 1971, v souladu se stanovenými procedurami též na Berlín (Západní).

 

Prosím Vás, abyste mi potvrdil obsah tohoto dopisu."

 

Vláda Československé socialistické republiky s tím souhlasí.

 

Přijměte, pane spolkový ministře, projev mé hluboké úcty.

 

B. Chňoupek

 

Vážený pan

Walter Scheel

spolkový ministr zahraničí

Spolkové republiky Německa

 

 

 

 

 

Vážený pane spolkový ministře,

 

při příležitosti dnešního podpisu Smlouvy o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa mám čwst oznámit Vám jménem vlády Československé socialistické republiky toto:

 

Podle platného československého práva mohou být z trestných činů spáchaných v letech 1938 až 1945 v současné době stíhány jen ty, které jsou trestné podle československého trestního zákona za které zákon předvídá trest smrti a které mají součastně znaky válečných zločinů nebo zločinů proti lidskosti ve smyslu článku 6 písmeno b) a c) statutu Mezinárodního vojenského soudu v Norimberku. Trestní stíhání pro takové trestné činy se nepromlčuje.

 

Ve všech jiných případech je trestní stíhání nejpozději v roce 1965 promlčeno. Na tomto stavu tato Smlouva nic nezmění.

 

Přijměte, pane spolkovýn ministře, projev mé hluboké úcty.

 

B. Chňoupek

 

Vážený pan

Walter Scheel

spolkový ministr zahraničí

Spolkové republiky Německa