Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

123/1975 Sb. znění účinné od 1. 5. 1990 do 23. 6. 1991
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 229/1991 Sb.

24.6.1991

zrušeno

zákonem č. 114/1990 Sb.

1.5.1990

zákonem č. 95/1988 Sb.

1.7.1988

123

 

ZÁKON

ze dne 13. listopadu 1975

o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění

výroby

 

Zrovnoprávnění všech forem vlastnictví vyžaduje, aby vlastníci mohli v plném rozsahu užívat svou zemědělskou půdu a jiný zemědělský majetek a aby byly odstraněny veškeré překážky, které brání ve výkonu tohoto jejich práva.

K dosažení tohoto cíle, posílení vztahu vlastníků k jejich půdě a ochraně jejich vlastnictví se Federální shromáždění usneslo na tomto zákoně:

Právo užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby

§ 1

Zemědělské organizace, jakož i státní organizace, které plní vědeckovýzkumné úkoly a úkoly výuky pro odvětví zemědělství (dále jen „zemědělské organizace“), užívají půdu, kterou nemají v družstevním nebo náhradním užívání, jakož i jiný zemědělský majetek, které nejsou vlastnictvím státu, družstev nebo společenských organizací, na základě práva užívání k zajištění výroby (dále jen „právo užívání“), pokud toto právo nezanikne ( § 12, 12a).

§ 2

(1)

Právo užívání je bezúplatné ; opravňuje zemědělskou organizaci k tomu, aby hospodařila s půdou a jiným zemědělským majetkem ve stejném rozsahu, jako by byla vlastníkem, a využívala ji v souladu s právními předpisy pro plnění všech úkolů, které jsou předmětem její činnosti.

(2)

Jde-li o užívání pozemků, může zemědělská organizace

a)

provádět na nich úpravy, potřebné zajištění nebo zvýšení zemědělské výroby,

b)

měnit jejich podstatu a čerpat z ní,

c)

zřizovat na nich stavby, potřebné pro činnost zemědělské organizace.

(3)

Veškeré porosty na pozemcích, užívaných státní zemědělskou organizací, jsou ve vlastnictví státu. Veškeré porosty na pozemcích, užívaných družstevní zemědělskou organizaci, jsou v jejím vlastnictví.

(4)

Jde-li o užívání staveb, může zemědělská organizace zejména provádět na nich úpravy potřebné pro jejich účelné využití, a to pouze se souhlasem vlastníka․

§ 3

(1)

Zemědělská organizace je oprávněna i povinna chránit své právo užívání proti každému, kdo do něho neoprávněně zasahuje.

(2)

S půdou a jiným zemědělským majetkem, k nimž má právo užívání, je zemědělská organizace povinna řádně hospodařit ; zejména je povinna pečovat o soustavné zvyšování úrodnosti zemědělských pozemků.

§ 4

Stejná oprávnění a povinnosti, jaká vyplývají z práva užívání podle tohoto zákona, přísluší zemědělské organizaci i k pozemkům, které má v náhradním užívání.

§ 5

(1)

Právo užívání náleží zemědělské organizaci k majetku uvedenému v § 1, který užívá ke dni počátku účinnosti tohoto zákona.

(2)

Právo užívání náleží zemědělské organizaci i k obytným částem zemědělských usedlostí a stavebním pozemkům, na nichž jsou zřízeny, pokud převzala celou usedlost do užívání před 1. dubnem 1964 a užívá ji ke dni počátku účinnosti tohoto zákona.

(3)

V pochybnostech, zda zemědělské organizaci náleží podle odstavců 1 a 2 právo užívání, rozhodne okresní národní výbor.

Vznik práva užívání

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

Dočasné užívání

(1)

Pozemky může zemědělská organizace, které k nim náleží právo užívání a to se souhlasem vlastníka, přenechat do dočasného užívání :

a)

svým členům anebo svým pracovníkům k zemědělskému využití,

b)

státní nebo družstevní organizaci k zemědělskému a vyjímečně i k nezemědělskému využití,

c)

společenské organizaci k zemědělskému využití,

d)

jiným občanům k zemědělskému využití.

(2)

Zemědělská organizace může přenechat do dočasného užívání i stavby, k nimž jí náleží právo užívání, popřípadě jejich části, a pozemky, na nichž jsou tyto stavby zřízeny.

(3)

Dočasné užívání vzniká písemnou smlouvou. Ve smlouvě o přenechání pozemku k dočasnému užívání může být dohodnuta a přiměřená úplata a způsob majetkového vypořádání po skončení dočasného užívání.

(4)

Uživatel, jemuž byly přenechány pozemky do dočasného užívání k zemědělskému využití, může na nich s předchozím souhlasem vlastníka a zemědělské organizace provádět úpravy a zřizovat dočasné stavby potřebné z hlediska zemědělského využití. To platí i pro stavby přenechané zemědělskou organizací do dočasného užívání, pokud jde o stavební úpravy. Souhlas vlastníka a zemědělské organizace je podkladem, bez něhož nemůže stavební úřad vydat územní rozhodnutí, stavební povolení nebo sdělení, že proti provedení stavby nemá námitek.1

(5)

Všechny porosty, které na pozemku vzešly v době dočasného užívání, jsou majetku dočasného uživatele.

(6)

Dočasné užívání skončí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Není-li doba sjednána, skončí uplynutím doby, v níž bylo anebo mohlo být dosaženo účelu, ke kterému byl pozemek do užívání přenechán.Užívání může skončit výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou ke dni 31. prosince běžného roku, pokud obecně závazný právní předpis nebo dohoda účastníků nestanoví jinak.

(7)

Ke dni skončení dočasného užívání je uživatel povinen uvést pozemek do původního stavu, nevyplývá-li ze smlouvy o přenechání pozemku do dočasného užívání nebo z pozdějšího ujednání něco jiného; přitom je třeba dbát, aby nedocházelo k neodůvodněným hospodářským ztrátám.

Převod práva užívání

§ 10

(1)

Právo užívání může zemědělská organizace převést na jinou zemědělskou organizaci písemnou smlouvou, a to se souhlasem vlastníka.

(2)

Právo užívání se převádí vždy bezúplatně. Jestliže však zemědělská organizace, jejíž právo užívání se převádí, vynaložila z vlastních prostředků náklady na investice do užívané nemovitosti, může požadovat od zemědělské organizace, na kterou má právo užívání převádí, náhradu těchto nákladů; jejich výše se zjišťuje oceněním hodnoty investic ke dni převodu práva užívání.

§ 11

zrušen

§ 11a

zrušen

Zánik práva užívání

§ 12

[Zánik práva užívání]

(1)

Právo užívání zaniká přechodem nebo převodem užívaného majetku do vlastnictví zemědělského družstva nebo státu; jinou změnou vlastnictví není právo užívání dotčeno.

(2)

Právo užívání zaniká jeho zrušením ( § 12a odst. 1 a 3 ).

(3)

Právo užívání zaniká uzavřením dohody o dočasném užívání pozemku zemědělskou organizací 12a odst. 2 ).

§ 12a

(1)

Okresní národní výbor zruší právo užívání pozemku na návrh jeho vlastníka. Zemědělské pozemky lze vrátit jen k zemědělskému využití; doba skončení práva užívání zemědělského pozemku se stanoví až po sklizni, pokud se vlastník nedohodne se zemědělskou organizací jinak. Vrací se celá výměra pozemku, pokud se vlastník nedohodne se zemědělskou organizací jinak.

(2)

Okresní národní výbor, pokud nedojde k dohodě, nezruší právo užívání pozemku, jde-li o pozemky zastavěné, pokud se nejedná o stavbu ve vlastnictví občana, o pozemky, na nichž jsou trvalé porosty vzešlé v době trvání práva užívání, nebo meliorace zřízené zemědělskou organizací, pokud nedojde k finančnímu vyrovnání, nebo jde-li o pozemky nepřístupné. V tomto případě je zemědělské družstvo povinno na žádost vlastníka vyměnit jeho pozemek za jiný vhodný pozemek 1 ve vlastnictví družstva a státní zemědělské organizace za jiný vhodný pozemek 1 ve vlastnictví státu. Jestliže zemědělská organizace takový pozemek nemá je povinna vlastníkovi přenechat jiný vhodný pozemek 1 k dočasnému bezplatnému užívání; pozemek se přenechává k 1. 1. běžného roku na žádost vlastníka podanou nejpozději 6 měsíců předem. Pokud zemědělská organizace nemůže přenechat vlastníkovi vhodný pozemek k dočasnému užívání, anebo vlastník s přenecháním takového pozemku nesouhlasí, je zemědělská organizace povinna s vlastníkem uzavřít dohodu o dočasném užívání jeho pozemku za úplatu; jednostranně lze takovou dohodu vypovědět k 31. 12. běžného roku s pětiletou výpovědní lhůtou. Proti rozhodnutí, kterým byl zamítnut návrh vlastníka na zrušení práva užívání pozemku, může vlastník do 15 dnů od jeho doručení podat opravný prostředek k soudu. Pro řízení platí obdobně ustanovení občanského soudního řádu o přezkoumávání rozhodnutí jiných orgánů soudem. 2

(3)

Právo užívání hospodářské budovy nebo jiné stavby (dále jen „hospodářská budova“) zruší okresní národní výbor na návrh vlastníka hospodářské budovy. Rozhodnutím o zrušení práva užívání hospodářské budovy musí být zrušeno i právo užívání zastavěné plochy s nádvořím, popřípadě s přilehlou zahradou.

(4)

Nedohodne-li se vlastník hospodářské budovy se zemědělskou organizací jinak, je zemědělská organizace povinna vlastníkovi vrátit hospodářskou budovu ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení; byla-li hospodářská budova na náklady zemědělské organizace zhodnocena, je vlastník povinen poskytnout zemědělské organizaci náhradu odpovídající účelnému a trvalému zhodnocení budovy podle stavu v době zrušení práva užívání.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 13

(1)

Právo užívání podle § 5 odst. 1 nevznikne, užívá-li zemědělská organizace zemědělský majetek na základě smlouvy podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.; to neplatí, jde-li o zemědělské pozemky.

(2)

Smluvní závazky zemědělských organizací z odkoupení živého inventáře a zásob podle § 4 vládního nařízení č. 50/1955 Sb., o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby, které vznikly před účinností tohoto zákona, zůstávají nedotčeny.

§ 14

Právo užívání k nemovitostem se zapisuje do evidence nemovitostí podle předpisů o evidenci nemovitostí 3 .

§ 15

Vládní nařízení č. 50/1955 Sb., o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby, se zrušuje.

§ 16

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.Poznámky pod čarou:

Při přenechávání pozemků zemědělská organizace postupuje přiměřeně podle zásad stanovených v § 17 a 18 vyhlášky ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 27/1958 Ú.l., kterou se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení o opatřeních v oboru hospodářskotechnických úprav pozemků.

Při přenechávání pozemků zemědělská organizace postupuje přiměřeně podle zásad stanovených v § 17 a 18 vyhlášky ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 27/1958 Ú.l., kterou se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení o opatřeních v oboru hospodářskotechnických úprav pozemků.

Při přenechávání pozemků zemědělská organizace postupuje přiměřeně podle zásad stanovených v § 17 a 18 vyhlášky ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 27/1958 Ú.l., kterou se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení o opatřeních v oboru hospodářskotechnických úprav pozemků.

Při přenechávání pozemků zemědělská organizace postupuje přiměřeně podle zásad stanovených v § 17 a 18 vyhlášky ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 27/1958 Ú.l., kterou se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení o opatřeních v oboru hospodářskotechnických úprav pozemků.

Zákon č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád , ve znění pozdějších předpisů ( § 244 až 250 ).

Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, a vyhláška ústřední správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964, o evidenci nemovitostí.

Poznámky pod čarou:
1

Při přenechávání pozemků zemědělská organizace postupuje přiměřeně podle zásad stanovených v § 17 a 18 vyhlášky ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 27/1958 Ú.l., kterou se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení o opatřeních v oboru hospodářskotechnických úprav pozemků.

2

Zákon č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád , ve znění pozdějších předpisů ( § 244 až 250 ).

3

Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, a vyhláška ústřední správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964, o evidenci nemovitostí.