Čekejte, prosím...
A A A
140/1975 Sb. znění účinné od 1. 1. 1976 do 31. 12. 1987

140

 

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

za dne 8. prosince 1975,

kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek

některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 89/1972 Sb.

 

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 15 odst. 1 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, a § 18 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči:

Článek I

Vyhláška č. 156/1968 Sb., ve znění vyhlášky č. 123/1970 Sb. a vyhlášky č. 89/1972 Sb., se mění takto:

V § 5 bodu 1 se slova »které platí do 31․ prosince 1975« nahrazují slovy »které platí do 31. prosince 1978«

Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.

Ministr:

Ing. Nágr CSc. v. r.