Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

28/1975 Sb. znění účinné od 1. 4. 1975 do 31. 12. 2001

s výjimkou části druhé - 1.1.1976

28

 

VYHLÁŠKA

ministerstva lesního a vodního hospodářství

České socialistické republiky

ze dne 28. března 1975,

kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví

seznam vodohospodářsky významných vodních toků

 

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky po projednání s dotčenými orgány státní správy a krajskými národními výbory stanoví podle § 20 odst. 2 a § 32 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):

Č Á S T P R V N Í

Vodárenské toky a jejich povodí (§ 1-3)

§ 1

Vodárenskými toky jsou úseky vodních toků určené jako zdroj vody k hromadnému zásobování obyvatelstva vodou, uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky. Počátek vodárenského toku je určen pramenem vodního toku. Pokud však na témže vodním toku je určen další jeho úsek za vodárenský tok, je jeho počátek vyznačen lokalitou uvedenou v příloze č. 1 této vyhlášky. Konec vodárenského toku tvoří příčný profil vodního toku v místě odběru vody pro hromadné zásobování obyvatelstva vodou a odebírá-li se voda vzdutá, tvoří konec vodárenského toku profil hráze nebo jezu, jímž se odebíraná voda vzdouvá; poloha těchto profilů je vyznačena v přílože č. 1 této vyhlášky názvem přilehlé lokality.

§ 2

Povodím vodárenského toku je území, ze kterého povrchové vody přirozeně stékají do vodního toku, k profilu vymezujícímu ukončení vodárenského toku, jakož i území, ze kterého jsou povrchové vody do povodí vodárenského toku uměle převáděny.

§ 3

Kromě staveb, zařízení, popřípadě činností uvedených již v § 13 vodního zákona, je třeba v povodí vodárenského toku souhlasu příslušného vodohospodářského orgánu pro tyto stavby, zařízení nebo činnosti:

a)

velkokapacitní stavby pro živočišnou výrobu, za které se považují 1. stavby pro chov skotu, a to stavby pro dojnice o celkové kapacitě od 400 kusů, stavby pro telata od 800 kusů, odchovny mladého skotu od 500 kusů, stájové objekty pro chov dobytka na žír od 500 kusů, 2. stavby pro chov prasat, a to stavby pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu od 5000 kusů a porodny prasnic a odchovny prasat v předvýkrmu o celkové kapacitě od 700 kusů,

b)

zemní sila a objekty silážních zařízení,

c)

stavby nemocnic, léčebny a jiná zařízení a provozy, s nimiž souvisí možnost vzniku nebezpečí infekčních onemocnění,

d)

těžbu, úpravu a použití radioaktivních látek, popřípadě jedů, 1

e)

leteckou aplikaci hnojiv a chemických látek pro ochranu rostlin,

f)

objekty pro skladování a manipulaci s ropnými látkami a objekty pro skladování umělých hnojiv a postřikových ochranných látek.

Č Á S T D R U H Á

Vodohospodářsky významné vodní toky (§ 4-5)

§ 4

Vodními toky vodohospodářsky významnými jsou vodní toky, popřípadě jejich vodohospodářsky ucelené úseky uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 5

Ustanoveními této části nejou dotčeny předpisy upravující výkon státní správy na úseku vodního hospodářství ve vyhrazených prostorách Československé lidové armády a ozbrojených bezpečnostních sborů. 2

Č Á S T T Ř E T Í

Ustanovení závěrečná (§ 6)

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti fdnem f1. dubna 1975 s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.

Ministr:

Ing. Hruzík v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 28/1975 Sb.

Seznam vodárenských toků

 

Poř. č. toku

Název toku (lokalita určující počátek)

Číslo hydrologického

pořadí 3)

Ukončující profil

(název lokality)

1

2

3

4

1.

Labe

1-01-01-005

Labská

2.

Úpa

1-01-02-008

Lata

3.

Metuje

1-01-03-013

Petrovice

4.

Divoká Orlice

1-02-01-009

Klášterec nad Ohří

5.

Zdobnice

1-02-01-045

Pěčín

6.

Chrudimka

1-03-03-031

Práčov

7.

Klejnárka

1-04-01-008

Březí

8.

Vrchlice

1-04-01-031

Vrchlice

9.

Kamenice

1-05-01-060

Josefův Důl

10.

Černá Desná

1-05-01-065

Souš

11.

Jizera

1-05-02-023

Příšovice

12.

Jizera (od Benátek Jizerou)

1-05-03-013 až 15

Sojovice

13.

Malše

1-06-02-039

Římov

14.

Blanice

1-06-03-027

Husinec

15.

Hamerský potok

1-07-03-048

Jindřiš

16.

Ostružná

1-08-01-069

Čachrov

17.

Brzina

1-08-05-036

Hrachov

18.

Strž

1-09-01-004

Žďár nad Sázavou

19.

Staviště

1-09-01-006

Staviště

20.

Borovský potok

1-09-01-032

Stříbrné Hory

21.

Želivka

1-09-02-109

Želivka

22.

Mže

1-10-01-012

Lučina

23.

Radbuza

1-10-02-015

Štítary

24.

Úhlava

1-10-03-088

Plzeň

25.

Střela

1-11-02-019

Žlutice

26.

Klíčava

1-11-03-049

Klíčava

27.

Stroupínský potok

1-11-04-043

Hředle

28.

Lomnický potok

1-13-01-030

Stanovice

29.

Libocký potok

1-13-01-080

Horka

30.

Libava

1-13-01-084

Libavské údolí

31.

Rolava

1-13-01-157

Chaloupky

32.

Teplá

1-13-02-001

Podhora

33.

Pramenský Potok

1-13-02-008

Mnichov

34.

Křímovský potok

1-13-03-111

Křímov

35.

Bílina

1-14-01-003

Jirkov

36.

Loupnice

1-14-01-017

Janov

37.

Bílý potok

1-14-01-020

Šumná

38.

Chřibská Kamenice

1-14-05-014

Chřibská

39.

Rybný potok (Gottleuba)

1-15-02-020

Státní hranice

40.

Přísečnice

1-15-03-017

Krištofovy Hamry

41.

Černá Voda

1-15-03-021

Černý Potok

42.

Flájský potok

1-15-03-029

Fláje

43.

Černá

1-15-04-004

Mysliny

44.

Moravice

2-02-02-002

Kružberk

45.

Ostravice

2-03-01-015

Šance

46.

Morávka

2-03-01-042

Morávka

47.

Lomná

2-03-03-008

Horní Lomná

48.

Černý potok

2-04-04-056

Velký Kraš

49.

Černá Nisa

2-04-07-016

Bedřichov

50.

Kouba

4-02-01-010

Státní hranice

51.

Morava

4-10-01-027

Hanušovice

52.

Desná

4-10-01-065

Pod Hučivou Desnou

53.

Nemilka

4-10-02-047

Nemilka

54.

Oslava

4-10-03-051

Dlouhá Loučka

55.

Stanovnica

4-11-01-018

Karolinka

56.

Juhyně

4-11-02-010

Rajnochovice

57.

Velička

4-11-02-042

Olšovce

58.

Velká Haná

4-12-02-003

Hamiltony

59.

Malá Haná

4-12-02-008

Opatovice

60.

Fryštácký potok

4-13-01-008

Fryšták

61.

Dřevnice

4-13-01-015

Slušovice

62.

Kolelač

4-13-01-087

Bojkovice

63.

Ludkovický potok

4-13-01-106

Ludkovice

64.

Velička

4-13-02-031

Javorník

65.

Ochoz

4-14-01-030

Nová Říše

66.

Pstruhový potok

4-14-01-065

Landštejn

67.

Svratka

4-15-01-037

Vír

68.

Bělá

4-15-02-050

Boskovice

69.

Maršovský potok

4-16-01-028

Hubenov

70.

Brtnice

4-16-01-072

Střížov

71.

Oslava

4-16-02-093

Čučice

72.

Kyjovka

4-17-01-065

Koryčany

73.

Vlára

4-21-08-028

Vlachovice

 

3) Číslo hydrologického pořadí detailní plošky povodí podle publikace "Hydrologické poměry ČSSR" Hydrometeorologického ústavu, Praha 1965, ve kterém je situován vodárenský odběr, hráz vodárenské nádrže nebo převod vody určený k vodárenskému využití.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 28/1975 Sb.

Seznam vodohospodářsky významných vodních toků

 

Poř. č.

Název toku

Číslo hydrologického pořadí 4)

v úseku 5)

1.

Labe

1-01-01-001

 

3.

Malé Labe

1-01-01-014

1

4.

Čistá

1-01-01-026

 

5.

Luční potok

1-01-01-029

 

6.

Pilníkovský potok

1-01-01-034

1

7.

Kalenský potok

1-01-01-052

 

8.

Netřeba

1-01-01-068

 

9.

Hartský potok

1-01-01-070

 

10.

Běluňka

1-01-01-082

 

11.

Úpa

1-01-02-001

 

12.

Zelený potok

1-01-02-002

 

13.

Malá Úpa

1-01-02-006

 

14.

Babský potok

1-01-02-022

 

15.

Ličná

1-01-02-024

14 km

16.

Sněžný potok

1-01-02-029

 

17.

Chvalečský potok

1-01-02-034

 

18.

Petříkovický potok

1-01-02-033

 

19.

Rtyňka

1-01-02-044

 

20.

Olešnice

1-01-02-052

 

21.

Špinka

1-01-02-053

 

22.

Metuje

1-01-03-001

 

23.

Adršpašský potok

1-01-03-002

 

24.

Zdoňovský potok

1-01-03-004

 

25.

Ledhujka

1-01-03-018

 

26.

Židovka

1-01-03-020

 

27.

Dřevíč

1-01-03-026

 

28.

Jívka

1-01-03-027

 

29.

Střela (Slánský potok)

1-01-03-038

 

30.

Radechovka

1-01-03-040

 

31.

Olešenka

1-01-03-042

 

32.

Rozkoš

1-01-03-054

 

33.

Trotina

1-01-04-013

Výústní trať

34.

Piletický potok

1-01-04-034

 

35.

Divoká Orlice

1-02-01-001

 

36.

Rokytenka

1-02-01-017

 

37.

Zdobnice

1-02-01-037

 

38.

Bělá

1-02-01-053

 

39.

Kněžná

1-02-01-067

 

40.

Javornický potok

1-02-01-074

 

41.

Náhon

1-02-01-083

 

42.

Tichá Orlice

1-02-02-001

 

43.

Lipkovský potok (Lipka)

1-02-02-008

 

44.

Orličský potok

1-02-02-014

 

45.

Lukavický potok

1-02-02-024

Nad obec Lukavice

46.

Libchavský potok

1-02-02-034

 

47.

Třebovka

1-02-02-036

 

48.

Velinský potok

1-02-02-080

 

49.

Orlice

1-02-03-001

 

50.

Dědina

1-02-03-008

 

51.

Brtevský potok

1-02-03-018

 

52.

Zlatý potok

1-02-03-032

 

53.

Ještětický potok

1-02-03-032

 

54.

Dlouhá strouha

1-02-03-032

 

55.

Jalový potok

1-02-03-038

 

56.

Bělečský potok

1-02-03-058

 

57.

Stříbrný potok

1-02-03-066

 

58.

Labský náhon

1-03-01-002

 

59.

Melounka

1-03-01-003

 

60.

Biřička

1-03-01-010

 

61.

Ředický potok

1-03-01-029

 

62.

Loučná

1-03-02-001

 

63.

Desná

1-03-02-022

1

64.

Končinský potok

1-03-02-034

 

65.

Labuťka

1-03-02-042

 

66.

Sloupnický potok (pod Labuťkou)

1-03-02-043

 

67.

Zminka

1-03-02-081

 

68.

Chrudimka

1-03-03-001

1

69.

Novohradka

1-03-03-040

 

70.

Krounka

1-03-03-051

 

71.

Anenský potok

1-03-03-061

Po přítok od Skutíčka

72.

Žejbro

1-03-03-069

1

73.

Ležák

1-03-03-082

1

74.

Halda

1-03-03-110

 

75.

Bylanka

1-03-04-004

 

76.

Podolský potok

1-03-04-018

 

77.

Velká strouha

1-03-04-029

 

78.

Rajská strouha

1-03-04-037

1

79.

Opatovický kanál

1-03-04-062

 

80.

Doubrava

1-03-05-001

 

81.

Zlatý potok

1-03-05-024

 

82.

Hostačovka

1-03-05-032

 

83.

Doubravka

1-03-05-043

 

84.

(Čáslavka) Brslenka

1-03-05-050

 

85.

Klejnárka

1-04-01-004

 

86.

Vranidolský potok

1-04-01-007

 

87.

Paběnický potok

1-04-01-009

/-010

88.

Vrchlice

1-04-01-021

 

89.

Cidlina

1-04-02-001

 

90.

Porák

1-04-02-006

Až -008

91.

Javorka

1-04-02-024

 

92.

Heřmanka

1-04-02-033

 

93.

Chotečský potok

1-04-02-037

Po silnici Choteč-Lužany

94.

Bystřice

1-04-03-001

 

95.

Bašnický potok

1-04-03-012

 

96.

Třesický potok

1-04-03-024

 

97.

Sánský kanál

1-04-04-015

 

98.

Mrlina

1-04-05-001

Po soutok s Libáňským potokem

99.

Hasinský potok

1-04-05-008

 

100.

Libáňský potok

1-04-05-019

 

101.

Štítarský potok

1-04-05-031

1

102.

Jeptiška

1-04-05-040

 

103.

Smíchovský potok

1-04-05-044

 

104.

Výrovka

1-04-06-001

1

105.

Bečvárka

1-04-06-020

 

106.

Šembera

1-04-06-034

 

107.

Vlkava

1-04-07-008

 

108.

Mlynařice

1-04-07-042

 

109.

Výmola

1-04-07-048

 

110.

Jirenský potok

1-04-07-057

 

111.

Jizera

1-05-01-001

 

112.

Mumlava

1-05-01-006

 

113.

Roudnický potok

1-05-01-018

 

114.

Jizerka

1-05-01-020

 

115.

Jilemka

1-05-01-025

 

116.

Oleška

1-05-01-035

 

117.

Rokytka

1-05-01-036

 

118.

Popelka

1-05-01-038

 

119.

Kamenice

1-05-01-058

 

120.

Černá Desná

1-05-01-065

 

121.

Bílá Desná

1-05-01-068

 

122.

Desná

1-05-01-069

 

123.

Vošmenda

1-05-01-077

 

124.

Žernovník

1-05-02-002

 

125.

Libuňka

1-05-02-010

 

126.

Žehrovka

1-05-02-024

 

127.

Ještědka

1-05-02-041

 

128.

Mohelka

1-05-02-034

 

129.

Zábrdka

1-05-02-052

 

130.

Bělá

1-05-02-061

2

131.

Rokytka

1-05-02-068

 

132.

Kněžmostka

1-05-02-073

 

133.

Klenice

1-05-02-081

1

134.

Strenický potok

1-05-03-004

 

135.

Vinořský potok

1-05-04-006

 

136.

Mratínský potok

1-05-04-022

 

137.

Kojetický potok

1-05-04-035

 

138.

Košátecký potok

1-05-04-037

 

139.

Černavka

1-05-04-057

 

140.

Vltava

1-06-01-001

 

141.

Řasnice

1-06-01-024

8 km

142.

Volarský potok

1-06-01-040

 

143.

Studená Vltava

1-06-01-044

 

144.

Olšina

1-06-01-082

Pod hráz rybníka Olšina

145.

Větší Vltavice

1-06-01-127

 

146.

Polečnice (Kájovský potok)

1-06-01-159

2

147.

Chvalšinský potok

1-06-01-172

2

148.

Jílecký potok

1-06-01-187

1

149.

Křemžský potok

1-06-01-195

29 km

150.

Malše

1-06-02-001

 

151.

Černá

1-06-02-024

 

152.

Pohořský potok

1-06-02-029

 

153.

Stropnice

1-06-02-040

 

154.

Svinenský potok

1-06-02-059

 

155.

Mlýnská stoka

1-06-02-080

 

156.

Dobrovodská stoka

1-06-03-002

1

157.

Dehtářský potok

1-06-03-006

12 km

158.

Bezdrevský potok

1-06-03-017

 

159.

Kyselá voda

1-06-03-051

5 km

160.

Lužnice

1-07-01-001

1

161.

Dračice

1-07-02-011

17 km

162.

Koštěnický potok

1-07-02-018

12 km

163.

náhon

1-07-02-077

 

164.

Kamenice

1-07-03-001

17 km

165.

Žirovnice

1-07-03-018

 

166.

Nežárka

1-07-03-025

 

167.

Hamerský potok

1-07-03-032

24 km

168.

Studenský potok

1-07-03-035

14 km

169.

Nová řeka

1-07-03-058

 

170.

Řečice

1-07-03-072

9 km

171.

Bechyňský potok

1-07-04-002

3 km

172.

Černovický potok

1-07-04-027

12 km

173.

Chotovinský potok

1-07-04-051

5 km

174.

Košínský potok

1-07-04-067

10 km

175.

Smutná

1-07-04-093

 

176.

Milevský potok

1-07-04-102

 

177.

Židova strouha

1-07-04-113

10 km

178.

Vydra

1-08-01-001

1

179.

Křemelná

1-08-01-019

1, 2

180.

Otava

1-08-01-038

 

181.

Losenice

1-08-01-041

1

182.

Volšovka

1-08-01-057

1

183.

Ostružná

1-08-01-065

1

184.

Volyňka

1-08-02-001

1

185.

Spůlka

1-08-02-010

 

186.

Peklov

1-08-02-032

8 km

187.

Blanice

1-08-03-001

1, 2

188.

Živnýpotok ( Prachatický potok)

1-08-03-030

1

189.

Zlatý potok

1-08-03-052

 

190.

Lomnice

1-08-04-001

1

191.

Skalice

1-08-04-034

1

192.

Brzina

1-08-05-026

 

193.

Mastník

1-08-05-047

 

194.

Kocába

1-08-05-084

1

195.

Sychrovský potok

1-08-05-095

 

196.

Sázava

1-09-01-001

 

197.

Stržský potok

1-09-01-002

 

198.

Staviště

1-09-01-006

 

199.

Borovský potok

1-09-01-024

 

200.

Břevnický potok

1-09-01-040

 

201.

Šlapanka

1-09-01-044

 

202.

Zlatý potok

1-09-01-053

 

203.

Žabinec

1-09-01-074

 

204.

Rozkošský potok

1-09-01-078

 

205.

Úsobský potok

1-09-01-080

 

206.

Perlový potok

1-09-01-084

 

207.

Sázavka

1-09-01-102

 

208.

Pstružný potok

1-09-01-114

 

209.

Ostrovský potok

1-09-01-134

 

210.

(Hejlovka) Želivka

1-09-02-001

 

211.

Bělá

1-09-02-010

 

212.

Jankovský potok

1-09-02-022

 

213.

Trnava

1-09-02-036

 

214.

Kejtovský potok

1-09-02-053

 

215.

Novodvorský potok

1-09-02-056

 

216.

Martinický potok

1-09-02-074

 

217.

Blažejovický potok

1-09-02-090

 

218.

Sedlický potok

1-09-02-104

 

219.

Štěpánovský potok

1-09-03-002

 

220.

Blanice

1-09-03-022

 

221.

Chotýšanka

1-09-03-077

 

222.

Propast

1-09-03-106

 

223.

Mnichovka

1-09-03-124

 

224.

Benešovský potok

1-09-03-136

 

225.

Konopišťský potok

1-09-03-144

(Bystrá)

226.

Janovický potok

1-09-03-160

 

227.

Bojovský potok

1-09-04-008

1

228.

Mže

1-10-01-002

 

229.

Sedlišťský potok

1-10-01-019

 

230.

Hamerský potok

1-10-01-029

 

231.

Kosový potok

1-10-01-053

1

232.

Úšovický potok

1-10-01-060

 

233.

Úhlavka

1-10-01-089

2

234.

Výrovský potok

1-10-01-110

/-111

235.

Úterský potok

1-10-01-135

1

236.

Hadovka

1-10-01-152

 

237.

Vejprnický potok

1-10-01-187

 

238.

Radbuza

1-10-02-001

 

239.

Černý potok (Čerchovka)

1-10-02-018

1

240.

Zubřina

1-10-02-044

 

241.

Merklínka

1-10-02-085

1

242.

Luční potok

1-10-02-103

 

243.

Úhlava

1-10-03-001

 

244.

Svinský potok

1-10-03-004

 

245.

Zelenský potok

1-10-03-006

 

246.

Jelenka

1-10-03-025

1

247.

Drnový potok

1-10-03-039

1

248.

Berounka

1-10-04-002

 

249.

Úslava

1-10-05-001

66 km

250.

Myslívský potok

1-10-05-014

8 km

251.

Bradava

1-10-05-046

7 km

252.

Klabava

1-11-01-006

1, 2

253.

Holoubkovský potok

1-11-01-023

1

254.

Třemošná

1-11-01-047

 

255.

Bělá

1-11-01-052

 

256.

Střela

1-11-02-001

 

257.

Manětínský potok

1-11-02-036

 

258.

Mladotický potok

1-11-02-056

 

259.

Kaznějovský potok

1-11-02-070

 

260.

Kralovický potok

1-11-02-078

 

261.

Javornice

1-11-02-101

 

262.

Zbirožský potok

-11-02-1231

 

263.

Rakovnický potok

1-11-03-001

 

264.

Klíčava

1-11-03-045

 

265.

Habrový potok

1-11-03-057

 

266.

Litavka

1-11-04-001

1, 2

267.

Pilský potok

1-11-04-002

1, 2

268.

Obecnický potok

1-11-04-004

1, 2

269.

Příbramský potok

1-11-04-008

1

270.

Červený potok

1-11-04-026

1, 2

271.

Stroupínský potok

1-11-04-033

24 km

272.

Suchomastský potok

1-11-04-054

 

273.

Loděnice

1-11-05-001

1

274.

Radotínský potok

1-11-05-049

3 km

275.

Botič

1-12-01-014

1

276.

Rokytka

1-12-01-026

1

277.

Říčanský potok

1-12-01-029

 

278.

Litovický potok

1-12-02-002

 

279.

Zákolanský potok

1-12-02-022

1

280.

Dřetovický potok

1-12-02-031

 

281.

Knovízský potok

1-12-02-041

 

282.

Bakovský potok

1-12-02-049

1

283.

Zlonický potok

1-12-02-056

 

284.

Červený potok

1-12-02-072

2

285.

Vranský potok

1-12-02-082

 

286.

laterální kanál

1-12-02-097

 

287.

Pšovka

1-12-03-004

 

288.

Liběchovka

1-12-03-020

 

289.

Úštěcký potok

1-12-03-044

 

290.

Ohře

1-13-01-001

 

291.

Libský potok

1-13-01-002

 

292.

Slatinný potok

1-13-01-015

 

293.

Sázek

1-13-01-023

 

294.

Lubinka

1-13-01-046

 

295.

Odrava

1-13-01-053

 

296.

Mohelský potok

1-13-01-059

 

297.

Libocký potok

1-13-01-074

24 km

298.

Zadní Liboc

1-13-01-077

 

299.

Libava

1-13-01-082

 

300.

Malá Libava

1-13-01-083

 

301.

Habartovský potok

1-13-01-086

 

302.

Tisová

1-13-01-090

 

303.

Svatava

1-13-01-094

 

304.

Rotava

1-13-01-106

9 km

305.

Bystřina

1-13-01-107

4 km

306.

Skřiváň

1-13-01-109

 

307.

Lomnický potok

1-13-01-124

 

308.

Lobezský potok

1-13-01-127

 

309.

Dlouhá stoka

1-13-01-137

 

310.

Chodovský potok

1-13-01-143

 

311.

Černý potok

1-13-01-148

 

312.

Vlčí potok

1-13-01-149

 

313.

Rolava

1-13-01-153

 

314.

Černá voda(Slatinný potok)

1-13-01-156

 

315.

Limnice

1-13-01-164

 

316.

Teplá

1-13-02-001

 

317.

Pramenský potok

1-13-02-006

 

318.

Mnichovský potok

1-13-02-007

 

319.

Otročínský potok(Debrný potok)

1-13-02-010

6 km

320.

Dolský potok

1-13-02-018

 

321.

Lomnický potok

1-13-02-022

 

322.

Žalmanovský potok(Mlýnský potok)

1-13-02-025

2

323.

Javorná

1-13-02-027

 

324.

Dražovský potok

1-13-02-029

1

325.

Vitický potok

1-13-02-035

 

326.

Lužický potok

1-13-02-036

 

327.

Rybniční potok (R potok)

1-13-02-038

 

328.

Lučinský potok

1-13-02-043

2

 

 

 

 

329.

Dubinský potok (Hadovka)

1-13-02-044

 

330.

Lomnice

1-13-02-047

2

331.

Petrovský potok

1-13-02-055

2

 

 

 

 

332.

Bystřice

1-13-02-057

 

333.

Bublava

1-13-02-093

2

334.

Široký

1-13-02-097

 

335.

Podmilecký potok

1-13-02-099

 

336.

Klášterecký potok

1-13-02-100

 

337.

Hradišťský potok

1-13-02-105

 

338.

Donínský potok(Brodecký potok)

1-13-02-107

2

339.

Prunéřovský potok

1-13-02-111

 

340.

Úhošťanský potok(Lužný potok)

1-13-02-118

2

341.

Liboc

1-13-03-001

2

342.

Dubá

1-13-03-004

2

343.

Dolánecký potok

1-13-03-021

 

344.

Hutná

1-13-03-029

 

345.

Blšanka

1-13-03-043

1, 2

 

 

 

 

346.

Sádecký potok

1-13-03-053

 

347.

Podvinecký potok

1-13-03-060

8 km

348.

Vlkovský potok

1-13-03-079

 

349.

Sádecký potok

1-13-03-085

 

350.

Chomutovka

1-13-03-106

 

351.

Kamenička

1-13-03-107

 

352.

Křimovský potok

1-13-03-111

 

353.

Hačka

1-13-03-115

 

354.

Rosovka

1-13-04-042

1

355.

Čepel

1-13-04-057

1

356.

Bílina

1-14-01-001

 

357.

Malá voda

1-14-01-002

 

358.

Lužec(Nivský potok)

1-14-01-006

 

359.

Kundratický potok

1-14-01-008

 

360.

Šramnický potok

1-14-01-008

 

361.

Jiřetínský potok

1-14-01-016

 

362.

Loupnice

1-14-01-017

 

363.

Bílý potok

1-14-01-020

 

364.

Divoký potok

1-14-01-021

 

365.

Otvický potok(Hutná, potok) Hutní

1-14-01-024

 

366.

Srpina

1-14-01-026

 

367.

Počeradský potok

1-14-01-035

5 km

368.

Lukovský potok

1-14-01-050

 

369.

Lomský potok

1-14-01-053

 

370.

Bouřlivec

1-14-01-056

 

371.

Loučenský potok

1-14-01-061

 

372.

Osecký potok

1-14-01-063

 

373.

Bystřice

(Teplický potok)

1-14-01-073

 

374.

Zalužanský potok

1-14-01-087

 

375.

Modlanský potok

1-14-01-090

 

376.

Ždírnický potok

1-14-01-093

1

377.

Telnický potok

1-14-01-094

1

378.

Podhořský potok (Novoveský potok)

1-14-01-100

 

379.

Klíšský potok

1-14-01-103

 

380.

Jílovský potok

1-14-02-026

 

381.

Ploučnice

1-14-03-001

2

382.

Ještědský potok

1-14-03-003

 

383.

Panenský potok

1-14-03-015

 

384.

Svitavka

1-14-03-039

 

385.

Sporka

1-14-03-055

 

386.

Robečský potok

1-14-03-063

2

387.

Bystrá

1-14-03-097

 

388.

Kamenice

1-14-05-001

 

389.

Pryský potok

1-14-05-004

 

390.

Šenovský potok

1-14-05-005

 

391.

Chřibská Kamenice

1-14-05-014

 

392.

Vilémovský potok (Poustevenský potok)

1-15-01-020

 

393.

Šenovský potok

1-15-01-021

 

394.

Liščí potok

1-15-01-023

 

395.

Mikulášovický potok

1-15-01-025

 

396.

Luční potok

1-15-01-027

 

397.

Jiříkovský potok

1-15-01-038

 

398.

Rožanský potok

1-15-01-046

 

399.

Lesní potok

1-15-01-047

 

400.

Rybný potok

1-15-02-020

(Gottleuba)

401.

Přísečnice

1-15-03-011

 

402.

Hamerský potok

1-15-03-012

 

403.

Černá voda(Černý potok)

1-15-03-019

 

404.

Flájský potok

1-15-03-023

 

405.

Svídnice

1-15-03-034

 

406.

Telčský potok(Rudolický potok)

1-15-03-046

 

407.

Černá

1-15-04-004

 

408.

Rokytnice

1-15-05-005

 

409.

Bílý Halštrov

1-15-05-012

 

410.

Odra

2-01-01-001

2

411.

Libavský potok

2-01-01-006

2

412.

Budišovka

2-01-01-025

 

413.

Luha

2-01-01-051

výústní trať

414.

Jičínka

2-01-01-069

1

415.

Husí potok

2-01-01-081

 

416.

Sedlnice

2-01-01-109

 

417.

Bílovka

2-01-01-115

 

418.

Sezina

2-01-01-118

 

419.

Lubina

2-01-01-125

23 km

420.

Kopřivnička

2-01-01-138

 

421.

Ondřejnice

2-01-01-147

20 km

422.

Porubka

2-01-01-157

1

423.

Černá Opava

2-02-01-001

1

424.

Střední Opava

2-02-01-004

1

425.

Opava

2-02-01-011

 

426.

Opavice

2-02-01-038

1

427.

Čižina

2-02-01-067

 

428.

Moravice

2-02-02-001

1

429.

Podolský potok

2-02-02-012

1

430.

Lomnický potok

2-02-02-026

 

431.

Důlní potok(Kočovský potok)

2-02-02-028

 

432.

Černý potok

2-02-02-036

 

433.

Razovský potok

2-02-02-054

 

434.

Lomnice(Lobník)

2-02-02-060

 

435.

Hvozdnice

2-02-02-078

 

436.

Černý příkop

2-02-04-002

 

437.

Bílá(Bílá Ostravice)

2-03-01-001

 

438.

Černá(Černá Ostravice)

2-03-01-006

 

439.

Ostravice

2-03-01-007

 

440.

Řečice

2-03-01-012

 

441.

Baštice

2-03-01-032

 

442.

Morávka

2-03-01-034

 

443.

Skalka(Nytrová)

2-03-01-038/-039

 

444.

Slavíč

2-03-01-041

6 km

445.

Mohelnice

2-03-01-047

 

446.

Olešná

2-03-01-058

 

447.

Lučina

2-03-01-062

 

448.

přiváděč Morávka/Žermanice

2-03-01-063

 

449.

Sušanka

2-03-01-071

 

450.

Petřvaldská Stružka

2-03-02-004

1

451.

Orlovská Stružka

2-03-02-005

1

452.

Doubravská Stružka

2-03-02-005

 

453.

Bohumínská Stružka

2-03-02-012

 

454.

Olše

2-03-03-001

1

455.

Lomná

2-03-03-008

 

456.

Tyrka

2-03-03-032

 

457.

Ropičanka

2-03-03-040

9

km

 

 

 

458.

Stonávka

2-03-03-052

 

459.

Černý potok

2-03-03-055

 

4

km

 

 

460.

Karvinský potok

2-03-03-067

 

461.

Petrůvka

2-03-03-068

 

462.

Oldřišovský potok

2-04-01-007

 

463.

Osoblaha

2-04-02-001

 

464.

Zlatý potok

2-04-02-020

 

1

 

 

 

465.

Prudník

2-04-02-024

 

466.

Stěnava

2-04-03-001

 

467.

Vidnavka

2-04-04-035

1

468.

Černý potok

2-04-04-048

 

469.

Bělá

2-04-04-063

 

470.

Stařič

2-04-04-082

1

471.

Bílá Nisa

2-04-07-001

(Lužická Nisa)

472.

Lučanská

Nisa

2-04-07-002

473.

Novoveský

potok

2-04-07-003

474.

Mšenský

potok

2-04-07-005

475.

Lužická

Nisa

2-04-07-007

476.

Doubský

potok

2-04-07-010

477.

Slunný

potok

2-04-07-012

478.

Spojovací

potok

2-04-07-012

479.

Harcovský

potok

2-04-07-014

480.

Janovodolský

potok

2-04-07-015

481.

Františkovský

potok

2-04-07-015

482.

Černá

Nisa

2-04-07-016

483.

Jeřice

2-04-07-024

1

484.

Malá Jeřice (Chrastavský potok)

2-04-07-025

 

485.

Fojtka

2-04-07-027

 

486.

Včelí potok

2-04-07-028

 

487.

Albrechtický potok

2-04-07-029

1

488.

Václavický potok

2-04-07-036

 

489.

Mandava

2-04-08-001

 

490.

Oleška

2-04-09-002

 

491.

Smědá

2-04-10-001

 

492.

Libverdský potok

2-04-10-006

 

493.

Malý Sloupský potok

2-04-10-008

(Bílý Štolpich)

494.

Sloupský potok

2-04-10-009

(Černý Štolpich)

495.

Lomnice

2-04-10-016

 

496.

Řasnice

2-04-10-020

 

497.

Višňovský potok

2-04-10-022

 

498.

Bulovský potok

2-04-10-024

 

499.

Řezný potok ( Kouba)

4-02-01-001

 

500.

Morava

4-10-01-001

 

501.

Krupá

4-10-01-012

 

502.

Branná

4-10-01-028

 

503.

Desná

4-10-01-059

 

504.

Hučivá Desná

4-10-01-062

 

505.

Merta

4-10-01-070

 

506.

MoravskáSázava

4-10-02-001

 

507.

Březná

4-10-02-035

 

508.

Nemilka

4-10-02-047

 

509.

Mírovka

4-10-02-054

 

510.

Třebůvka

4-10-02-066

1

511.

Jevíčka

4-10-02-083

 

512.

Úsobrnský potok

4-10-02-086

1

513.

Malonínský potok

4-10-02-092

 

514.

Mlýnský potok

4-10-03-008

 

515.

Písečná

4-10-03-016

1

516.

Cholinka

4-10-03-020

1

517.

Oskava

4-10-03-022

1

518.

Oslava

4-10-03-037

9 km

519.

Sitka

4-10-03-071

 

520.

Trusovický potok

4-10-03-086

 

521.

Bystřice

4-10-03-092

 

522.

Mlýnský potok

4-10-03-114

 

523.

Morávka

4-10-03-118

 

524.

Olešnice

4-10-03-123

1, 2

525.

Vsetínská Bečva

4-11-01-001

 

526.

Stanovnice

4-11-01-018

 

527.

Senice

4-11-01-042

 

528.

Bystřice

4-11-01-082

 

529.

Rožnovská Bečva

4-11-01-094

 

530.

Bečva

4-11-02-001

 

531.

Juhyně

4-11-02-008

 

532.

Velička

4-11-02-037

2

533.

Jezernice

4-11-02-051

K obci Podhoří

534.

Blata

4-12-01-002

1

535.

Šumice

4-12-01-005

Výústní trať

536.

(Jeseňka) Romže

4-12-01-026

1

537.

Hloučela

4-12-01-039

2

538.

Valová

4-12-01-052

 

539.

Český potok (Vyklička)

4-12-01-053

 

540.

Vřesůvka

4-12-01-059

Výústní trať

541.

Velká Haná

4-12-02-001

2

542.

Malá Haná

4-12-02-004

1, 2

543.

Haná

4-12-02-018

 

544.

(Drahanský potok) Brodečka

4-12-02-043

 

545.

Moštěnka

4-12-02-072

 

546.

Dolnonětčický

potok

4-12-02-081

547.

Bystřička

4-12-02-085

 

548.

Malá

Bečva

4-12-02-098

549.

Rusava

4-12-02-122

1

550.

Dřevnice

4-13-01-001

 

551.

Trnávka

4-13-01-008

 

552.

Bratřejovka

4-13-01-017

 

553.

Fryštácký potok

4-13-01-026

 

554.

Březnice

4-13-01-065

 

555.

Olšava

4-13-01-086

38 km

556.

Kolelač (Vasilsko)

4-13-01-087

 

557.

Kladenka

4-13-01-093

 

558.

Luhačovický potok

4-13-01-101

 

559.

Ludkovický potok

4-13-01-106

 

560.

Nivnička

4-13-01-117

 

561.

Dlouhá řeka

4-13-02-004

1

562.

Okluky

4-13-02-009

 

563.

Syrovinka

4-13-02-022

1

564.

Velička

4-13-02-027

 

565.

Radějovka

4-13-02-045

1

566.

Morávka

4-13-02-054

 

567.

Moravská Dyje

4-14-01-001

 

568.

Myslůvka

4-14-01-010

 

569.

Vápovka

4-14-01-025

Po soutok s Řečicí

570.

(Olšanský potok) Řečice

4-14-01-030

 

571.

Pstruhový potok

4-14-01-046

 

572.

Pstruhovec

4-14-01-065

 

573.

Dyje

4-14-02-001

 

574.

Želetavka

4-14-02-010

 

575.

Mlýnská strouha

4-14-02-079

 

576.

Daníž

4-14-02-080

1

577.

Jevišovka

4-14-03-001

 

578.

Skalička

4-14-03-038

 

579.

Baštýnský potok

4-14-03-051

 

580.

Svratka

4-15-01-001

 

581.

Bílý potok

4-15-01-010

 

582.

Fryšávka (Vršava)

4-15-01-022

 

583.

Bystřice

4-15-01-038

 

584.

Nedvědička

4-15-01-060

 

585.

Bobrůvka

4-15-01-076

 

586.

Bílý potok

4-15-01-132

 

587.

Kuřimka

4-15-01-142

1

588.

Svitava

4-15-02-001

 

589.

Křetínka

4-15-02-020

 

590.

Bělá

4-15-02-048

 

591.

Punkva

4-15-02-074

 

592.

Křtinský potok

4-15-02-098

2 km

593.

Bobrava

4-15-03-002

 

594.

Litava

4-15-03-028

 

595.

Rakovec

4-15-03-067

1

596.

Říčka

4-15-03-092

31 km

597.

Jihlava

4-16-01-001

 

598.

Třešťský potok

4-16-01-020

 

599.

Jedlovský potok

4-16-01-026

 

600.

Maršovský potok

4-16-01-028

1

601.

Jiřínský potok

4-16-01-030

 

602.

Jihlávka

4-16-01-036

 

603.

Brtnice

4-16-01-060

 

604.

Stařečský potok

4-16-01-088

1

605.

Lubi

4-16-01-092

 

606.

Oslava

4-16-02-001

 

607.

Bohdalovský potok

4-16-02-008

1

608.

Balinka

4-16-02-026

 

609.

Rokytná

4-16-03-001

1

610.

Rouchovanka

4-16-03-034

 

611.

Mlýnský náhon

4-16-04-010

 

612.

Šatava

4-16-04-026

 

613.

Štinkovka

4-17-01-004

1

614.

Trkmanka

4-17-01-012

 

615.

Spálený potok

4-17-01-021

 

616.

Včelínek

4-17-01-047

 

617.

Kyjovka (Stupava)

4-17-01-065

 

618.

Vlára

4-21-08-021

 

619.

Zelenský potok

4-21-08-039

 

620.

(Kloboucký potok)

4-21-08-041

Brumovka

 

 

 

Vysvětlivky pro označení v třetím sloupci:

 

1 - v úseku, který ke dni 31. 3. 1975 byl v péči organizace řízené MLHV ČSR a jehož konec bude vyznačen mezníkem.

 

2 - s přihlédnutím k dohodě mezi FMNO a MLVH ČSR na podkladě zákona č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.

 

4) Pomocné číselné označení vodního toku namísto evidenčního čísla toku slouží zejména k rozlišení toků stejných názvů a k orientaci, neboť určuje, s výjimkou toků s plochou povodí pod 5 km2, místo toku v hydrologické soustavě. Je určeno číslem hydrologického pořadí první detailní plošky povodí, v níž tok pramení nebo začíná (náhony apod.) podle publikace "Hydrologické poměry Československé socialistické republiky" - díl I. (Hydrometeorologický ústav, Praha 1965), které je přiřazeno celému toku. Tokům s plochou povodí pod 5 km2 je přiřazeno číslo hydrologického pořadí detailní plošky povodí toku vyššího řádu, v níž se takový tok nalézá.

 

5) Není-li uvedeno, je vodohospodářsky významný celý tok. Počátkem úseku je ústí vodního toku, popř. místo, v němž vodní tok opouští území ČSR. Délka udává přibližně oblast, kde je tok významný; přesné hranice pro účely správy se určí při komisionálním řízení a vyznačí mezníkem.Poznámky pod čarou:

Vládní nařízení č. 56/1967 Sb․, o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví.

Např. zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.

Poznámky pod čarou:
1

Vládní nařízení č. 56/1967 Sb․, o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví.

2

Např. zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.