Čekejte, prosím...
A A A
102/1976 Sb. znění účinné od 1. 10. 1976 do 30. 6. 1992

102

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 19. srpna 1976

o odstraňování ekonomické újmy socialistických zemědělských organizací

 

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 24 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (dále jen "zákon"):

§ 1

(1)

Ekonomickou újmou ( § 23 odst. 1 zákona) se rozumí snížení roční hrubé zemědělské produkce a zhoršení hospodářského výsledku, popřípadě jen snížení roční hrubé zemědělské produkce nebo jen zhoršení hospodářského výsledku socialistické zemědělské organizace (dále jen "zemědělská organizace"), k nimž došlo tím, že se v důsledku

a)

trvalého odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě nebo dočasného odnětí takové půdy zemědělské výrobě na dobu delší 5 let zmenšila její výrobní základna, popřípadě též ztížilo hospodaření na zbylé půdě;

b)

zřízení ochranných pásem k ochraně zdravotní nezávadnosti nádrží povrchových vodních zdrojů pitné vody pro hromadné zásobování obyvatelstva 1 nebo k ochraně přírodních léčivých zdrojů 2 její hospodaření omezilo nebo ztížilo,

jestliže odnětí půdy nebo zřízení ochranného pásma je podstatným zásahem do hospodaření zemědělské organizace.

(2)

Pro posouzení, zda jde o podstatný zásah do hospodaření zemědělské organizace, jsou rozhodná kritéria uvedená v příloze, která tvoří součást tohoto nařízení․

§ 2

(1)

Ekonomická újma se odstraňuje opatřeními, jimiž zemědělská organizace může zvýšit intenzitu zemědělské výroby, především rostlinné, tak, aby dosahovala v podstatě takové úrovně roční hrubé zemědělské produkce a hospodářského výsledku jako před zásahem do jejího hospodaření [ § 1 písm. a) a b)] a mohla se dále rozvíjet.

(2)

Opatření podle odstavce 1 záležejí:

a)

při odnětí zemědělské půdy, na které jsou chmelnice, vinice, intenzívně obhospodařované sady a zelinářské plochy, zejména ve výstavbě nebo založení nových kultur stejného druhu a ve stejném plošném rozsahu,

b)

při odnětí jiné zemědělské půdy, než je uvedeno pod písmenem a), nebo při odnětí luk a pastvin, zejména v odvodnění zamokřené půdy, vybudování závlahových zařízení, slínování a melioračním vápnění, melioračních úpravách písčitých a jílovitých půd, ve vybudování nové zemědělské cestní sítě, ve výstavbě kejdového hospodářství, kompostáren, sušáren, zpracoven krmných odpadů, skladů a jiných účelových staveb a zařízení pro intenzifikaci rostlinné a živočišné výroby.

(3)

Ustanovení odstavce 2 platí obdobně i o opatřeních k odstraňování ekonomické újmy, která vznikla zřízením ochranných pásem [ § 1 odst. 1 písm. b)].

(4)

Opatření podle předchozích odstavců lze provést i v rámci spolupráce v zemědělství. 3

§ 3

(1)

Finanční prostředky na opatření podle § 2 poskytuje organizace, v jejímž zájmu se zemědělská půda odnímá zemědělské výrobě nebo se hospodaření na takové půdě omezuje nebo ztěžuje, a to z vlastních investičních prostředků; tato úhrada nesmí přesáhnout 100 000 Kčs za 1 ha odňaté nebo zřízením ochranného pásma dotčené půdy. Záležejí-li opatření podle § 2 ve výstavbě nových objektů, je uvedená organizace povinna uhradit též případné odvody za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě.

(2)

V rámci dohody o odstranění ekonomické újmy podle § 14 zákona může být stanoveno, že organizace uvedená v předchozím odstavci, provede opatření podle § 2 sama.

(3)

Je-li povinno ekonomickou újmu odstranit několik organizací, rozvrhnou se finanční prostředky uvedené v odstavci 1 poměrně podle velikosti podílu na odnímané nebo zřízením ochranného pásma dotčené půdě.

§ 4

(1)

Při vyčíslení ekonomické újmy ( § 13a odst. 7 zákona) vychází orgán státního hospodářského řízení zemědělství z průměru roční hrubé zemědělské produkce a z průměru hospodářských výsledků za poslední tři kalendářní roky před podstatným zásahem do hospodaření zemědělské organizace; u organizace, která plánuje ztrátu, se vychází jen z průměru roční hrubé zemědělské produkce; došlo-li při zřízení ochranného pásma jen ke ztížení hospodaření, vychází se jen z průměru hospodářských výsledků. Ekonomická újma se pak vypočte podle toho, jaký díl zjištěného průměru připadá na odnímanou nebo zřízením ochranného pásma dotčenou půdu vzhledem k její výměře, bonitě a intenzitě výroby na ní dosahované.

(2)

Jestliže se odstranění ekonomické újmy zabezpečuje investiční výstavbou, je součástí návrhu opatření podle § 13a odst. 7 zákona též projektový úkol.

(3)

Jde-li o zemědělskou organizaci, která není řízena orgánem státního hospodářského řízení zemědělství, vyčíslí ekonomickou újmu a návrh opatření učiní orgán státního hospodářského řízení zemědělství, v jehož obvodu je zemědělská organizace; postupuje přitom v součinnosti s orgánem, který zemědělskou organizaci řídí.

§ 5

(1)

Finanční prostředky podle § 3 odst. 1 se platí na zvláštní účelový účet, zřízený u Státní banky československé pro orgán, který vyčíslil ekonomickou újmu a učinil návrh opatření. Tento orgán zajistí, aby opatření, pro která jsou tyto finanční prostředky určeny, byla provedena včas; jde-li o zemědělskou organizaci řízenou jiným orgánem, platí o součinnosti s tímto orgánem § 4 odst. 3 obdobně.

(2)

Finanční prostředky na zvláštním účelovém účtu uvedeném v odstavci 1 mohou být použity jen k provedení opatření, pro která byly určeny. Nastala-li po vydání rozhodnutí taková změna skutkového stavu, pro niž provedení těchto opatření už není hospodářsky dostatečně účelné, může orgán, který rozhodnutí vydal, rozhodnout, že finanční prostředky na zvláštním účelovém účtu budou použity k provedení opatření, jimiž bude sledovaného cíle ( § 2 odst. 1) dosaženo způsobem hospodářsky účelnějším.

§ 6

Pro účely tohoto nařízení se za užší ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů ve smyslu § 23 odst. 4 zákona považuje užší prozatímní ochranné pásmo a ochranné pásmo 1. stupně. 4

§ 7

Vládní nařízení č. 46/1967 Sb., o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě, zůstává nedotčeno.

§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1976.

Štrougal v. r.

Příloha k nařízení vlády ČSSR č. 102/1976 Sb.

KRITÉRIA

rozhodná pro posouzení zda odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě

nebo zřízení ochranného pásma na takové půdě, je podstatným

zásahem do hospodaření zemědělské organizace

 

Postup výpočtu:

1.

Výměra odnímané nebo zřízením ochranného pásma dotčené zemědělské půdy se podle svého zařazení přepočte přepočítacími koeficienty uvedenými v tabulce A.

Potom se určí podíl přepočtené půdy z celkové výměry zemědělské půdy zemědělské organizace podle tabulky B. U organizace s celkovou výměrou zemědělské půdy do 4000 ha je ukazatel stanoven v procentech; o podstatný zásah půjde, jestliže podíl přepočtené půdy z celkové výměry zemědělské půdy zemědělské organizace činí aspoň 0,5 %, nejméně však 10 ha při odnětí, nebo 2,5 %, nejméně však 50 ha při zřízení ochranného pásma. U organizace s celkovou výměrou půdy nad 4000 ha je ukazatel stanoven absolutně v přepočtených hektarech; o podstatný zásah půjde, jestliže přepočtená půda činí 20 ha a více při odnětí nebo 100 ha a více při zřízení ochranného pásma.

2.

Při výpočtu se vychází z celkového konečného rozsahu odnětí půdy nebo ochranného pásma pro jednotlivou investici nebo těžbu (nikoli pro jednotlivé časové etapy výstavby).

Tabulka A

Tabulka BPoznámky pod čarou:

§ 12 vyhl. č. 45/1966 Sb., § 19 zák. č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

§ 4749 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, § 23 až 29 vyhl. č. 26/1972 Sb., § 23 až 29 vyhl. č. 15/1972 Sb.

§ 90 zák. č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.

§ 30 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 26/1972 Sb., § 30 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 15/1972 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 12 vyhl. č. 45/1966 Sb., § 19 zák. č. , o vodách (vodní zákon).

2

§ 4749 zák. č. , o péči o zdraví lidu, § 23 až 29 vyhl. č. 26/1972 Sb., § 23 až 29 vyhl. č. 15/1972 Sb.

3

§ 90 zák. č. , o zemědělském družstevnictví.

4

§ 30 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 26/1972 Sb., § 30 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 15/1972 Sb.