Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

43/1976 Sb. znění účinné od 1. 1. 1977 do 31. 3. 1997

43

 

ZÁKON

ze dne 28. dubna 1976,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví

(letecký zákon)

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

 

1.

V § 2 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.

 

2.

§ 4 včetně nadpisu zní:

§ 4

Pojem letadla

 

Za letadla se považují zařízení, která jsou způsobilí létat v atmosféře nezávisle na zemském povrchu, nést na palubě osoby nebo náklad, jsou schopná bezpečného vzletu a přistání a jsou alespoň částečně řiditelná; za letadla se též považují upoutané balony.

 

3.

§ 5 odst. 2 zní:

(2) V Československém leteckém rejstříku musí být zapsána civilní letadla, která jsou ve správě, vlastnictví nebo užívání československých socialistických organizací nebo československých státních občanů.

 

4.

§ 6 včetně nadpisu zní:

§ 6

Správa, vlastnictví nebo užívání a provoz civilních letadel

 

(1) Civilní letadla, která jsou v socialistickém společenském vlastnictví, mohou spravovat, vlastnit nebo užívat a mohou je provozovat

a)

organizace pro provozování letecké dopravy a organizace vykonávající letecké práce, jakož i organizace pro správu a údržbu veřejných letišť a pro výkon státního odborného dozoru, řízené federálním ministerstvem dopravy,

b)

federální ministerstvu vnitra, dobrovolné společenské organizace pečující o brannou výchovu a letecký sport, státní organizace zabývající se výrobou a opravou letadel a leteckým zkušebnictvím a výzkumem.

(2) Organizace uvedené v odstavci 1 mohou užívat a provozovat i civilní letadla, která jsou ve vlastnictví zahraničních vlastníků.

(3) Jiné socialistické organizace, než které jsou uvedeny v odstavci 1 písm. a) a b), mohou civilní letadla spravovat, vlastnit nebo užívat a provozovat je při plnění svých úkolů jen se souhlasem federálního ministerstva dopravy, uděleným v dohodě s federálním ministerstvem vnitra.

(4) Českoslovenští státní občané mohou mít civilní letadlo v osobním vlastnictví. Létat s ním mohou pouze se souhlasem federálního ministerstva dopravy, uděleným v dohodě s federálním ministerstvem vnitra.

 

5.

§ 8 se vypouští.

 

6.

§ 11 odst. 1 zní:

(1) Civilní letadlo s československou poznávací značkou lze použít k létání, má-li osvědčení letové způsobilosti, které bylo vydáno Státní leteckou inspekcí, nebo má-li osvědčení letové způsobilosti vydané jiným státem, které bylo Státní leteckou inspekcí uznáno za platné.

 

7.

V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Civilní letadlo s poznávací značkou jiného státu lze použít k létání v československém vzdušném prostoru, má-li osvědčení letové způsobilosti, které bylo vydáno nebo uznáno za platné jiným státem za podmínek stanovených mezinárodními dohodami, kterými je Československá socialistické republika vázána․“,

dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4; na začátku nově označeného odstavce 3 se slova „ministerstvo dopravy“ nahrazují slovy „Státní letecká inspekce“ a slova „o způsobilosti civilního letadla k létání“ slovy „o letové způsobilosti“.

 

8.

§ 12 včetně nadpisu zní:

§ 12

Palubní doklady

 

Civilní letadlo musí mít za letu na palubě tyto doklady:

a)

osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku,

b)

osvědčení letové způsobilosti,

c)

palubní deník nebo doklad jej nahrazující,

d)

povolení ke zřízení a provozování vysílací radiové stanice, je-li na palubě.

 

9.

Nadpis Hlavy III zní:

H L A V A I I I

LETECKÝ PERSONÁL

 

10.

§ 14 včetně nadpisu zní:

§ 14

Složení a způsobilost leteckého personálu

 

(1) Letecký personál tvoří posádky civilních letadel a podzemní letecký personál.

(2) Členové leteckého personálu musí být pro výkon své činnosti zdravotně a odborně způsobilí. Svou činnost vykonávají na základě průkazu způsobilosti, který vydává Státní letecká inspekce. Tímto průkazem jsou členové leteckého personálu povinni se při výkonu služby prokázat orgánům federálního ministerstva dopravy a Státní letecké inspekce.

(3) Členové leteckého personálu se zapisují do československého leteckého rejstříku.

 

11.

§ 15 včetně nadpisu zní:

§ 15

Posádka civilního letadla

 

(1) Posádka civilního letadla se skládá z výkonných letců (velitel letadla, druhý pilot, navigátor, palubní radiotelegrafista, palubní technik inženýr) a z obsluhujícího personálu.

(2) Členy posádek československých civilních letadel mohou být jen českoslovenští státní občané; výjimky může povolit federální ministerstvo dopravy v dohodě s federálním ministerstvem vnitra.

(3) Nejnižší počet členů posádek civilního letadla je stanoven v typovém osvědčení způsobilosti k leteckému provozu a v palubních dokladech letadla.

(4) Veliteli československých civilních letadel mohou být jen výkonní letci s kvalifikací pilota, pokud federální ministerstvo dopravy nepovolí ve zvlášť odůvodněných případech výjimku; při pilotním výcviku může tuto funkci zastávat i pilotní žák.

 

12.

V § 16 odst. 3 se slova „československým občanům“ nahrazují slovy „československým státním občanům“.

 

13.

V § 17 se vypouští v závorkách odkaz na § 33.

 

14.

V § 18 se v odstavci 1 slovo „Mužstvem“ nahrazuje slovem „posádkou“ a v odstavci 4 slovo „mužstva“ slovem „posádky“.

 

15.

V § 19 odst. 1 se slova „velitel letadla a mužstvo“ nahrazují slovy „velitel a posádka letadla“.

 

16.

V § 19 odst. 2 se slova „správě (vlastnictví)“ nahrazují slovy „správě, vlastnictví nebo užívání“.

 

17.

§ 23 se vypouští.

 

18.

§ 24 včetně nadpisu zní:

§ 24

Ochranná pásma

 

(1) Bezpečnost leteckého provozu na civilních letištích a spolehlivou funkci ostatních pozemních leteckých zařízení, jakož i výhledové zabezpečení jejich dalšího stavebního rozvoje, zajišťují ochranná pásma.

(2) Ochranné pásmo stanoví rozhodnutím Státní letecká inspekce k návrhu provozovatele pozemního leteckého zařízení v dohodě se stavebním úřadem příslušným k vydání územního rozhodnutí a s dalšími příslušnými orgány. V rozhodnutí zakáže nebo omezí zřizovat určité stavby nebo zařízení, umisťovat světla, vysazovat porosty nebo ponechávat je růst nad stanovenou míru a vykonávat činnosti, které ohrožují bezpečnost leteckého provozu.

 

19.

Za § 24 se vkládá § 24a, který včetně nadpisu zní:

§ 24a

Stavby a zařízení mimo ochranná pásma

 

(1) Před umístěním staveb a zařízení nestavební povahy mimo ochranná pásma je nutno si vyžádat vyjádření, popř. souhlas Státní letecké inspekce z hlediska zájmů civilního letectví, jestliže jde o

a)

stavby nebo zařízení vysoké 100 m a více nad terénem,

b)

stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více na přirozených nebo umělých vyvýšeninách, které vyčnívají 100 m a výše nad okolní krajinu,

c)

zařízení, která mohou rušit funkci leteckých palubních přístrojů a pozemních leteckých zabezpečovacích zařízení, jako jsou zejména zařízení průmyslových závodů, vedeni vysokého napětí 110 kV a výše, energetická zařízení a vysílací stanice.

(2) Pro stavby si vyžádá vyjádření Státní letecké inspekce ve stadiu projednávání územního plánu zóny, nebo územního projektu zóny jeho pořizovatel, ve stadiu zpracování projektového úkolu stavby její investor. Pro zařízení nestavební povahy si vyžádá jeho správce, vlastník nebo uživatel souhlas Státní letecké inspekce, která jej udělí rozhodnutím.

(3) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahuje na stavby vojenské správy a zařízení pro vojenské účely.

 

20.

V § 26 odst. 1 se slova „náčelníkem letiště“ nahrazují slovy „ředitelem (náčelníkem) letiště“.

 

21.

V § 27 odst. 1 se na počátku věty slova „vlastníci (uživatelé)“ nahrazují slovy „Správci, vlastníci nebo uživatelé“ a odstavec 2 zní:

(2) Na základě rozhodnutí Státní letecké inspekce jsou správci, vlastnici nebo uživatelé objektů ohrožujících bezpečnost leteckého provozu povinnosti na svůj náklad označit tyto objekty leteckým překážkovým značením a toto značení udržovat a provozovat.

 

22.

Za § 29 se vkládají § 29a, 29b, 29c, které včetně nadpisů a označení nové hlavy znějí:

H L A V A I V a

OCHRANA POZEMNÍCH LETECKÝCH ZAŘÍZENÍ

 

§ 29a

Sbor ozbrojené ochrany letišť

 

(1) Zřizuje se Sbor ozbrojené ochrany letišť (dále jen „sbor“), který působí na veřejných letištích a na území ostatních pozemních leteckých zařízení. Základním úkolem sboru je zajištění pořádku a bezpečnosti v obvodu objektů jim chráněných.

(2) Federální ministerstvo dopravy v dohodě s federálním ministerstvem vnitra a federálním ministerstvem národní obrany zřizuje jednotlivé složky (útvary) sboru, určuje jeho početní stavy, výzbroj a výstroj a stanoví zásady organizace, výcviku a výkonu služby příslušníků sboru.

 

§ 29b

Práva a povinnosti příslušníků sboru

 

(1) Při provádění služebních úkonů, zákroků, jakož i při ostatní služební činnosti jsou příslušníci sboru povinni být cti, vážnosti a důstojnosti občanů i své vlastní a usilovat o to, aby občanům v souvislosti s touto činností nevznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu prováděného opatření.

(2) Příslušníci sboru jsou oprávněni

a)

požadovat na místě vysvětlení od osoby, od níž lze očekávat, že může příspěvek k objasnění závažných skutečností, týkajících se narušení nebo ohrožení bezpečnosti leteckého provozu, veřejného pořádku nebo bezpečnosti života a zdraví, jakož i majetku, pokud není podezření, že jde o trestný čin nebo přečin. Vysvětlení nesmí být požadováno od toho, kdo by jím porušil zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn. Vysvětlení může odepřít ten, kdo by jim sobě nebo osobě blízké způsobil nebezpečí trestního stíhání,

b)

zjišťovat v místech, která nejsou veřejnosti přístupná, totožnost osob a jejich oprávnění se v těchto místech zdržovat,

c)

zjišťovat totožnost osoby, která narušuje nebo ohrožuje bezpečnost leteckého provozu, veřejný pořádek nebo bezpečnost života a zdraví, jakož i majetku, a popř. i osoby, která byla takovému jednání přítomna,

d)

převést osobu, která nechce nebo nemůže v místech, která nejsou pro veřejnost přístupná, hodnověrně prokázat svou totožnost, nebo která narušuje nebo ohrožuje bezpečnost leteckého provozu, veřejný pořádek, bezpečnost života a zdraví, jakož i majetku, a odevzdat ji ihned příslušníku Sboru národní bezpečnosti anebo ji propustit, jakmile pominuly důvody k předvedení,

e)

přesvědčit se, zda ten, jehož předvádějí, není ozbrojen a podle povahy případu zbraň až do dalšího opatření příslušných orgánů odebrat,

f)

po předchozí marné výzvě k jejímu vydání odejmout předběžně věc, která by mohla být prohlášena za propadlou nebo zabranou, a ihned ji odevzdat příslušným orgánem,

g)

ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky.

(3) Zakročuje-li příslušník sboru, užije - pokud to povaha zákroku vyžaduje a okolnosti dovolují - slov „Jménem zákona“.

(4) Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího příslušníka sboru.

(5) O předvedení podle odstavce 2 písm. d) se sepíše u příslušného útvaru sboru záznam.

(6) O předběžném odejmutí věci vydá příslušný útvar sboru potvrzení osobě, které byla věc odňata.

 

§ 29c

Práva a povinnosti příslušníků sboru při provádění zákroku

 

(1) Příslušníci sboru jsou oprávněni na veřejných letištích a na území ostatních pozemních leteckých zařízení v zájmu jejich ochrany a veřejného pořádku, zejména k odvrácení útoku na sebe nebo na jinou osobu, při služebních zákrocích proti výtržníkům a jiným nebezpečným osobám nebo k překonání odporu, který směřuje ke zmaření jejich služebního zákroku, úkonu či výzvy, jakož i k zabránění útěku předváděné osoby, použít hmatů a chvatů sebeobrany, kapesního slzotvorného prostředku, obušku, pout, služebního psa, úderu zbraní, výstrahy a varovného výstřelu do vzduchu.

(2) Příslušník sboru je oprávněn použít střelné zbraně jen v těchto případech;

a)

aby v případě nutné obrany odvrátil útok vedený proti jeho osobě nebo mu bezprostředně hrozící anebo útok na život jiné osoby,

b)

aby odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje střežený objekt nebo stanoviště, po marné výzvě, aby bylo upuštěno od útoku,

c)

aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet,

d)

je-li třeba zneškodnit zvíře ohrožující život nebo zdraví osob.

Při použití střelné zbraně jsou příslušníci sboru povinni dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných osob, a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž služební zákrok směřuje. Pokud to okolnosti služebního zákroku dovolují, je příslušník sboru povinen před použitím zbraně použít prostředků uvedených v odstavci 1.

(3) Jestliže je to s ohledem na okolnosti případu možné, jsou příslušníci sboru před použitím prostředků podle odstavců 1 a 2 povinni užít domluvy, napomenutí a výzvy.

(4) Příslušníci sboru jsou povinni použít toho z prostředků uvedených v odstavcích 1 a 2, který umožňuje řádné splnění jejich služebních povinností a přitom co nejméně poškozuje osobu, proti níž zakročují. Zároveň dbají, aby tohoto prostředku bylo použito jen způsobem přiměřeným a aby případná škoda nebyla ve zřejmém nepoměru k významu chráněného zájmu.

(5) Při služebním zákroku proti jednotlivé osobě nesmí být použito zbraně, slzotvorného prostředku, obušku, pout a služebního psa proti těhotné ženě, osobě vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo nemocí a dítěti vyjma případy, kdy to povaha útoku vedeného těmito osobami proti chráněným zájmům nebo mimořádnost vzniklé situace nezbytně vyžaduje.

(6) O služebních zákrocích podle odstavců 1 a 2 se sepíše u příslušného útvaru sboru záznam.

 

23.

§ 30 odst. 1 zní:

(1) Civilní letecký provoz na území Československé socialistické republiky organizuje, řídí a zabezpečuje federální ministerstvo dopravy leteckou dispečerskou službou; plněním úkolů vyplývajících z této činnosti může pověřit orgán jemu podřízené organizace pro provozování letecké dopravy.

 

24.

za § 30 se vkládá § 30a, který včetně nadpisu zní:

§ 30a

Kontrola za letu

 

Federální ministerstvo dopravy a Stání letecká inspekce jsou oprávněny během letu kontrolovat činnost posádky a technické vybavení československých civilních letadel, jejich nouzová zařízení, jakož i zabezpečení leteckého provoz.

 

25.

V § 33 se vypouštějí odstavce 2 a 3 a označení odstavce 1.

 

26.

§ 34 odst. 1 zní:

(1) Let smí být proveden jen na základě letového úkolu nebo letového plánu a v souladu s vydaným letovým povolením.

 

27.

V § 38 se slova „osvědčení o způsobilosti k létání“ nahrazují slovy „osvědčení letové způsobilosti“.

 

28.

V nadpisu § 45 a v § 45 odst. 1 se nahrazují slova „administrativní šetření o leteckých nehodách“ a slova „administrativní šetření o příčinách leteckých nehod“ slovy „odborné šetření příčin leteckých nehod“.

 

29.

V § 51 se pod písm. a) slova „v § 11 odst. 1“ nahrazují slovy „v § 11 odst. 2“.

 

30.

§ 53 včetně nadpisu zní:

§ 53

Letecká doprava vnitrostátní

 

Leteckou dopravu cestujících, zavazadel, zásilek a pošty a letecké práce za úplatu mohou provozovat pouze organizace pro provozování letecké dopravy a organizace vykonávající letecké práce, řízené federálním ministerstvem dopravy [ § 6 odst. 1 písm. a)]“.

 

31.

V § 61 odst. 1 se slova „podle předpisů uvedených v § 58 až 60“ nahrazují slovy „podle obecně závazných právních předpisů“ a slova „se Státní pojišťovnou“ slovy „s Českou státní pojišťovnou nebo Slovenskou státní pojišťovnou“.

 

32.

V § 61 odst. 2 se slovo „pojistník“ nahrazuje slovem „Pojištěný“.

 

33.

V § 62 odst. 1 písm. b) se slova „výkonní letci ( § 15 odst. 3)“ nahrazují slovy „členové leteckého personálu ( § 14 odst. 3)“.

 

34.

Název Hlavy X zní: „Zvláštní ustanovení o letecké činnosti dobrovolných společenských organizací pečujících o brannou výchovu a letecký sport“.

 

35.

V § 63 odst. 1 uvozovací věta zní: „Na leteckou činnost, kterou provádějí pro účely branné výchovy a leteckého sportu dobrovolné společenské organizace určené vládou Československé socialistické republiky (dále jen „organizace“), se vztahují ustanovení tohoto zákona s těmito odchylkami:“.

 

36.

V § 63 odst. 1 písm. a) se na začátku věty nahrazuje odkaz na „( § 15 odst. 1)“ odkazem na „( § 14 odst. 2)“ v písm. b) téhož ustanovení na začátku věty se odkaz na „ § 14 odst. 6“ nahrazuje odkazem na „ 15 odst. 2“. V § 63 odst. 1 písm. d) se slova „Administrativní šetření o příčinách“ nahrazují slovy „Odborné šetření příčin“.

 

37.

V § 63 odst. 3 se za slovo „Vláda“ vkládají slova „Československé socialistické republiky“.

 

38.

V § 67 odst. 1

 

bod 3 zní:

3.

podmínky pro udělení a odvolání souhlasu ke správě, vlastnictví nebo užívání a k provozu civilního letadla ( § 6 odst. 2 a 3),“,

 

v bodě 6 se slova „o způsobilosti letadel k létání“ nahrazují slovy „letové způsobilosti.“,

 

bod 7 zní:

7.

vzory palubních dokladů, další povinné palubní doklady a provádění zápisu do těchto dokladů ( § 12),“,

 

bod 8 zní:

8.

další funkce, jejichž nositelé se zařazují do leteckého personálu ( § 14, jakož i podmínky, za kterých může řídit letadlo pilotní žák ( § 15 odst. 4,“,

 

bod 11 zní:

11.

stanovení ochranných pásem ( § 24) a bližší vymezení staveb a zařízení umisťovaných i mimo ochranná pásma ( § 24a odst. 1),“,

 

za bod 16 se vkládá bod 16a, který zní:

16a

povinnosti velitele civilního letadla, ředitele veřejného letiště, provozovatele civilního letadla, jakož i jiných dalších orgánů odpovědných za přípravu letu ( § 33),“,

 

bod 18 zní:

18.

odborné šetření příčin leteckých nehod ( § 45),“.

 

39.

Pokud zákon používá v jednotlivých ustanoveních názvu „Československé aerolinie“ nahrazuje se toto označení termínem „organizace pro provozování letecké dopravy“.

 

40.

Pokud se v jednotlivých ustanoveních zákona používá názvů „Československá republika, ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra, ministerstvo národní obrany, ministerstvo zahraničních věcí a ministerstvo spojů: nahrazují se tato označení názvy „Československá socialistická republika, federální ministerstvo dopravy, federální ministerstvo vnitra, federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo zahraničních věcí a federální ministerstvo spojů“.

Čl. II

Zrušuje se vyhláška č. 144/1957 Ú. l., o udělování souhlasu ke správě (vlastnictví) civilních letadel a k jejich provozu.

Čl. III

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění leteckého zákona, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Čl. IV

Tento zákona nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.