Čekejte, prosím...
A A A
95/1976 Sb. znění účinné od 1. 1. 1977 do 14. 6. 1995

95

 

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 26. května 1976

o jednotném třídění základních prostředků

 

Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:

§ 1

(1)

Socialistické organizace (dále jen "organizace") sledují základní prostředky 1

a)

na prvních dvou třídících stupních (třída a obor) podle kódů a názvů obsažených v příloze 1 této vyhlášky,

b)

na dalších třídících stupních v rozsahu a podle kódů a názvů jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a oborových číselníků průmyslových výrobků 2 a jednotné klasifikace stavebních objektů.3

(2)

Ústřední orgány 4 mohou v dohodě s Federálním statistickým úřadem stanovit pro podřízené organizace jiný způsob třídění, než je stanoveno v odstavci 1 písm. b).

§ 2

Odběratelé použijí k označení dodaných základních prostředků kódů uvedených v dokumentaci dodavatele (zejména na faktuře, dodacím listě). Budou-li z jednotlivých dodaných samostatných předmětů odběratelem vytvořeny kombinované technologické nebo stavební celky, 5 určí kódy těchto celků odběratel podle jejich funkčního určení.

§ 3

(1)

Energetické a hnací stroje a zařízení (třída 3) a pracovní stroje a zařízení (třída 4) pořízené po 1. lednu 1976 sledují organizace ještě podle stupňů technické úrovně vyjádřených kódem podle přílohy 2 této vyhlášky; tento doplňující kód uvádějí organizace odděleně za kódem jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a oborového číselníku průmyslových výrobků.

(2)

Organizace s převažující průmyslovou činností a organizace s převažující stavební činností 6 sledují stroje a zařízení uvedené v odstavci 1 podle stupňů technické úrovně, i pokud byly pořízeny před 1. lednem 1976.

(3)

Federální statistický úřad může povolit výjimky z ustanovení odstavce 1 a 2 na návrh příslušného ústředního orgánu.

§ 4

Dodavatelé základních prostředků uvedených v § 3 odst. 1 jsou povinni vyznačovat v dodacích listech, na fakturách a v ostatní dokumentaci používané v dodavatelsko-odběratelských vztazích vedle kódů jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 7 i další kódy stanovené touto vyhláškou, včetně doplňujícího kódu, vyjadřujícího stupeň technické úrovně základních prostředků.

§ 5

Vyskytne-li se ve správě (vlastnictví) organizace předmět mající znaky základního prostředku a nepatřící do žádného z oborů jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků uvedených v příloze 1, sdělí tuto skutečnost nadřízený ústřední orgán spolu se stanoviskem příslušného ministerstva financí Federálnímu statistickému úřadu k dodatečnému zatřídění.

§ 6

Způsob využití třídění uvedeného v této vyhlášce pro statistická zjišťování a povinnosti jednotlivých organizací s tím související stanoví Federální statistický úřad ve zvláštních předpisech 8 pro příslušná statistická zjišťování.

§ 7

(1)

Zrušuje se vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci ve znění článku 1 vyhlášky Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí č. 103/1970 Sb., kterou se doplňují a upravují přílohy k vyhláškám č. 73/1966 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci, a č. 76/1966 Sb., o odpisování základních prostředků.

(2)

Pokud byly podle § 1 odst. 2 zrušováané vyhlášky Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 73/1966 Sb․ povoleny výjimky nebo odchylky ze stanoveného třídění základních prostředků, pozbývají platnosti ke dni účinnosti této vyhlášky.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1977.

Místopředseda:

Dr. Ing. Balogh v. r.

Příloha 1 k vyhlášce č. 95/1976 Sb.

JEDNOTNÉ TŘÍDĚNÍ ZÁKLADNÍCH PROSTŘEDKŮ

(Přehled kódů tříd a oborů)

 

Budovy (včetně příslušenství)

 

Kódy třídy oboru Název oboru

1 801 Budovy občanské výstavby

1 802 Objekty halové občanské výstavby

1 803 Budovy pro bydlení

1 811 Objekty halové pozemní

1 812 Budovy pro výrobu a služby (mimo haly)

 

Stavby (včetně staveb rozvodných)

 

Kódy třídy oboru Název oboru

2 813 Věže a stožáry

2 814 Čistírny odpadních vod (mimo budovy), vodojemy, zásobníky

2 815 Objekty pozemní zvláštní

2 816 Objekty žárotechnické

2 821 Mosty

2 822 Komunikace pozemní a letiště

2 823 Plochy a úpravy územní

2 824 Železnice

2 825 Objekty podzemní (mimo důlní)

2 826 Objekty podzemní důlní

2 827 Vedení podzemní (inženýrské sítě)

2 828 Vedení nadzemní

2 831 Meliorace

2 832 Hráze a objekty na tocích

2 833 Úpravy ve zdrži, úpravy toků a kanály

 

Energetické a hnací stroje a zařízení

 

Kódy třídy oboru Název oboru

3 346 Zdroje proudu elektrochemické

3 354 Kondenzátory silové, součásti montážní rozvodů a hromosvodů z tohoto oboru se zatřiďují pouze kondenzátory ze skupiny

354 1, pokud jsou samostatnými základními prostředky ve smyslu ustanovení § 2 vyhl. č. 152/1975 Sb.

3 356 Měniče (usměrňovače) výkonové nad 0,1 kW

3 357 Rozvaděče

3 359 Elektromotory

3 361 Zdroje proudu rotační

3 362 Transformátory a tlumivky výkonové

3 364 Jednotky měnírenské

3 365 Transformovny blokové a stožárové a rozvodny blokové

3 366 Soustrojí zdrojová a soustavy pohonné elektrické

3 426 Čerpadla

3 427 Kompresory a vývěvy objemové

3 428 Turbokompresory

3 429 Výrobky vzduchotechnické kromě jednoúčelových zařízení pro pneumatickou dopravu, zatříděných ve skupině 429 6, jež patří do třídy 6 - Dopravní prostředky

3 432 Zařízení chladicí a mrazicí

3 436 Zařízení pro úpravu vody

3 482 Motory pístové

3 483 Kotle průmyslové a lodní

3 384 Zařízení pro ústřední vytápění

3 485 Turbiny parní

3 486 Turbiny plynové a turbosoustrojí

3 487 Turbiny vodní

3 488 Reaktory jaderné a zařízení pro elektrárny jaderné

 

Pracovní stroje a zařízení

 

Kódy třídy oboru Název oboru

4 363 Zařízení elektrotepelná průmyslová

4 414 Nářadí ruční mechanizované

4 431 Sušárny

4 433 Stroje plnicí a balicí a stroje na úpravu obalů

4 434 Pece palivové průmyslové (bez keramických)

4 435 Zařízení pro čerpání a měření kapalných paliv

4 463 Lodě říční a jezerní a zařízení plovoucí (bez lodí sportovních) z tohoto oboru se do třídy 4 zatřiďují pouze podskupiny

436 31 sací bagry a 463 32 korečkové a jiné bagry; ostatní náplň tohoto oboru patří do třídy 6 - Dopravní prostředky

4 492 Stroje a zařízení pro hlubinné dobývání

4 493 Zařízení těžná hlubinných dolů

4 494 Stroje a zařízení pro úpravu uhlí a rud

4 495 Rypadla kolesová a zakladače

4 496 Stroje a zařízení pro geologický průzkum

4 497 Zařízení pro těžbu a zpracování rašeliny

4 498 Stroje a zařízení pro přípravu vysokopecní vsázky a pro výrobu surového železa

4 499 Stroje a zařízení koksoven

4 501 Stroje a zařízení oceláren

4 502 Zařízení válcovací

4 503 Stroje a zařízení sléváren

4 506 Zařízení společná převážně pro chemický a potravinářský průmysl

4 507 Stroje a zařízení pro chemický průmysl

4 508 Stroje a zařízení na výrobu a zpracování celulózy, papíru a lepenky

4 509 Stroje a zařízení pro zpracování pryže a plastických hmot

4 512 Stroje obráběcí (vyjma strojů dřevoobráběcích)

4 513 Stroje tvářecí na kovy a na plastické hmoty

4 514 Stroje a zařízení pro svařování, pájení a řezání kovů

4 515 Zařízení pro povrchovou úpravu

4 516 Stroje a zařízení zvláštní pro strojírenskou výrobu a hutní druhovýrobu

4 519 Stroje a zařízení pro dřevozpracující průmysl

4 521 Stroje a zařízení pro sklářský průmysl

4 522 Stroje a zařízení pro textilní a konfekční průmysl

4 524 Stroje a zařízení pro kožedělný průmysl

4 525 Stroje a zařízení pro polygrafický a knihařský průmysl

4 526 Stroje a zařízení pro cukrovary, pivovary, sladovny, lihovary, pálenice, likérny, zpracování vína, výrobu kvasnic, plísní, kyselin, octa, enzymů, tuků, škrobárny a sušárny brambor

4 527 Stroje na zpracování mléka, vajec, obilí a krmiv, mouky, masa, ryb, tabáku, výrobu čokolády, cukrovinek a konzervování potravin

4 533 Stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

4 534 Rypadla lopatová a korečková

4 535 Stroje a zařízení pro zpracování nerostných hmot

4 536 Stroje a zařízení zemědělské

4 538 Stroje a zařízení pro veřejné stravování a prodej

4 539 Zařízení a přístroje čisticí, prací, žehlicí, úklidová, holičská a kadeřnická

4 541 Zařízení topná a varná

4 544 Stroje šicí a pletací pro domácnost

 

Přístroje a zvláštní technická zařízení

 

Kódy třídy oboru Název oboru

5 348 Svítidla z tohoto oboru se zatřiďují pouze mobilní osvětlovací zařízení, např. pro filmování v exteriérech, záchranné práce apod.

5 382 Zařízení pro drátovou telekomunikaci

5 383 Výrobky pro radiokomunikace a televizi

5 388 Přístroje měřicí mechanické (kromě vah a přístrojů časoměrných)

5 389 Přístroje měřicí elektrické (kromě přístrojů časoměrných)

5 391 Přístroje měřicí elektronické a mikroskopy elektronové

5 392 Přístroje opticko-mechanické (včetně zařízení pro zpracování filmového a fotografického materiálu)

5 393 Váhy (bez vah laboratorních a vah pro domácnost)

5 394 Přístroje časoměrné

5 395 Stroje a přístroje pro zjišťování vlastností a vad materiálu

5 396 Přístroje vědecké a laboratorní a zařízení vakuová

5 397 Výrobky zdravotnické techniky (včetně přístrojů)

5 401 Zařízení reprografická

5 402 Stroje, přístroje a zařízení kancelářské

5 403 Stroje na zpracování dat

5 404 Výrobky pro návěstní a zabezpečovací zařízení

5 405 Přístroje pro automatickou regulaci a řízení

5 409 Měřidla a zařízení pro měření geometrických veličin

5 425 Zařízení mazací průmyslová

 

Dopravní prostředky

 

Kódy třídy oboru Název oboru

6 429 Výroby vzduchotechnické z tohoto oboru se do třídy 6 zatřiďují pouze jednoúčelová zařízení pro pneumatickou dopravu - zatříděná ve skupině 429 6; ostatní náplň tohoto oboru patří do třídy 3 - Energetické a hnací stroje a zařízení

6 444 Automobily osobní a dodávkové

6 445 Automobily nákladní a jejich účelové modifikace

6 446 Přívěsy a návěsy

6 447 Autobusy

6 448 Trolejbusy a elektrobusy

6 449 Automobily protipožární a zařízení hasicí (prostředky požární ochrany)

6 451 Vozidla motorová jednostopá, jejich užitkové modifikace a návěsy

6 454 Zařízení pro technickou obsluhu dopravních prostředků

6 456 Lokomotivy elektrické

6 457 Lokomotivy motorové a parní (mimo elektrické)

6 458 Vozidla kolejová pro osobní dopravu

6 459 Vozidla kolejová pro nákladní dopravu

6 463 Lodě říční a jezerní a zařízení plovoucí (bez lodí sportovních) mimo podskupiny 463 31 - sací bagry a 463 32 - korečkové a jiné bagry, které patří do třídy 4 - Pracovní stroje a zařízení

6 464 Lodě námořní a smíšené dopravy

6 465 Letadla

6 468 Jeřáby

6 469 Mechanismy zvedací

6 471 Výtahy

6 472 Zařízení transportní pro přepravu sypkých materiálů

6 473 Zařízení pro dopravu na laně

6 474 Zařízení pro ložné operace

6 475 Vozíky dopravní

6 476 Zařízení transportní pro přepravu kusových materiálů

6 477 Prostředky přepravní kovové pro paletizaci a kontejnerizaci

6 531 Traktory kolové a pásové

 

Inventář

 

Kódy třídy oboru Název oboru

7 384 Přijímače rozhlasové a televizní a přístroje reprodukční

7 478 Zařízení pro sklady kusového zboží

7 537 Prostředky technické hromadné zábavy

7 542 Spotřebiče elektrické a chladničky pro domácnost (bez topných zařízení, zdrojů světla a svítidel)

7 557 Nábytek kovový

7 615 Nábytek ze dřeva a z ostatních hmot (mimo kovový)

7 665 Výrobky lnářské a technické a konfekční z tohoto oboru se zatřiďují pouze nafukovací haly, skladovací, cirkusové ap. stany a vagónové, automobilové ap. plachty ze skupin 665 2 a 665 3

7 697 Textilie bytové

z tohoto oboru se nezatřiďují skupiny

697 1 – tkaniny potahové,

697 2 - tkaniny závěsové a přehozové,

697 3 - textilie netkané potahové a závěsové

7 738 Potřeby školní a kancelářské z tohoto oboru se zatřiďují pouze výukové pomůcky a zařízení

jako jsou vyučovací stroje, trenažéry ap. ze skupiny 738 8 - pomůcky učební

7 739 Zařízení jevištní a potřeby divadelní

7 742 Nástroje hudební

7 744 Potřeby sportovní

 

Pozemky a trvalé porosty 9)

 

Kódy třídy oboru Název oboru

9 091 Pozemky zemědělské

9 092 Pozemky a porosty lesní

9 093 Pozemky ostatní

9 094 Porosty trvalé (kromě lesních)

 

9) Obory v této třídě uvedené jsou vytvořeny a kódovány jen pro účely této vyhlášky. Pro sledování pozemků v účetnictví a v operativní evidenci platí zvláštní předpisy.

Příloha 2 k vyhlášce č. 95/1976 Sb.

Stupně technické úrovně

 

Kód

1 Stroje a zařízení, kde zdrojem činností je lidská síla

2 Stroje a zařízení mechanizované

3 Stroje a zařízení částečně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí řídicích mechanismů

4 Stroje a zařízení částečně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí programového řízení

5 Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí řídicích mechanismů

6 Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí programového řízení

7 Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí programového řízení se samočinnou optimalizací řídicího procesu -programu

9 Prostředky nezařaditelné

 

Vymezení náplně stupňů technické úrovně

 

1 Stroje a zařízení, kde zdrojem činnosti je lidská síla

Stroje a zařízení, při nichž všechny činnosti jsou prováděny obsluhou.

Rozumí se tím pohon, vedení, nakládání a vyprazdňování, jakož i všechny řídicí, kontrolní, seřizovací a jiné činnosti.

2 Stroje a zařízení mechanizované

 

Stroje a zařízení, které mají pohyby částečně nebo plně mechanizované.

 

Do tohoto stupně patří částečně mechanizované stroje, tj. stroje s mechanickým hlavním pohonem (elektrickou energií apod.), při nichž nástroj nebo obráběný předmět je veden rukou (soustruh na dřevo s ručně přikládaným a vedeným nástrojem, jednoduché brousicí a lešticí stroje apod.).

Plně mechanizovanými stroji se rozumějí stroje s mechanickým hlavním pohonem pomocí elektrické energie nebo jiných zdrojů energie a s mechanickým vedením pracovních nástrojů (nářadí), jakož i s částečně samočinným prováděním některé pracovní operace (univerzální obráběcí stroje, mechanické nebo hydraulické listy, elektrické šicí stroje apod.).

Dále do této skupiny patří také zařízení s částečně nebo plně mechanizovaným plněním (nakládáním) a vyprazdňováním, ale s ručním ovládáním.

3 Stroje a zařízení částečně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí řídicích mechanismů

Částečně automatizované stroje a zařízení s řízením pracovního cyklu pomocí mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických nebo jiných prvků jsou stroje a zařízení se samočinným řízením funkcí včetně jejich sledu u více pracovních činností od upnutí (naložení) až po vyjmutí pracovního předmětu (obrobku nebo materiálu). Vložení a vyjmutí pracovního předmětu nebo některé z těchto činností je však prováděno ručně, jakož i zapínání počátku cyklu. Pro tyto stroje a zařízení je charakteristické, že samočinné řídicí funkce pro postupné nebo současné provádění několika pracovních činností jsou řízeny ručně seřízenými mechanickými, hydraulickými, pneumatickými, elektrickými nebo jinými prvky.

4 Stroje a zařízení částečně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí programového řízení

Částečně automatizované stroje a zařízení s řízením pracovního cyklu pro postupné nebo současné provádění několika pracovních činností programovým řízením pomocí mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických nebo jiných prvků.

Programové řízení těchto strojů se provádí pomocí děrných karet, děrných pásek, magnetických pásků apod., které přejímají pracovní průběh několika činností. Vložení a vyjmutí předmětů nebo jednu z těchto funkcí, jakož i zapnutí pracovního cyklu se musí provádět ručně.

Do tohoto stupně nutno též zařadit stroje a zařízení řízené kombinací řídicích mechanismů a programového řízení.

5 Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí řídicích mechanismů

Plně automatizované stroje a zařízení, které analogicky se stroji a zařízeními částečně automatizovanými, mimo řízení pracovního cyklu pomocí mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických nebo jiných prvků pro provádění několika pracovních činností, provádějí také samočinně vložení a vyjmutí pracovního předmětu, resp. plnění a vyprazdňování, jakož i zapojování a vypínání průběhu práce.

 

Práce obsluhujícího personálu je omezena pouze na dozor a kontrolu.

 

6 Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí programového řízení

Plně automatizované stroje a zařízení s programovým řízením, které analogicky se stroji a zařízeními částečně automatizovanými s programovým řízením, provádějí postupně nebo současně několik pracovních činností programově pomocí mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických nebo jiných prvků, ale také provádějí samočinně vložení a vyjmutí pracovního předmětu, jakož i zapojování a vypínání průběhu práce. Programové řízení těchto strojů se provádí pomocí děrných karet, děrných písek, magnetických pásků apod.

Do tohoto stupně nutno též zařadit stroje a zařízení řízené kombinací řídicích mechanismů a programového řízení.

 

Práce obsluhujícího personálu je omezena pouze na dozor a kontrolu.

 

7 Stroje a zařízení plně automatizované s řízením pracovního cyklu pomocí programového řízení se samočinnou optimalizací řídicího procesu-programu

Plně automatizované stroje a zařízení, které mimo automatické řízení výrobního procesu v rozsahu 4. nebo 6. stupně úrovně, provádějí samočinně optimalizaci výrobního procesu pomocí programu, tj. samočinně vytvářejí nejpříznivější podmínky pro realizaci daného výrobního procesu prostřednictvím optimálního řídicího programu.

Programování řídicích funkcí těchto strojů a zařízení se provádí pomocí děrných karet, děrných pásek, magnetických pásků a jiných prostředků s elektronickým zpracováním s vybavením těchto strojů pro samočinné nastavení optimálního řídicího programu (např. řídicí - procesový - počítač - CNC systémy strojů).

Práce obsluhujícího personálu je omezena na dozor, případně kontrolu a manipulaci s pracovním předmětem (obrobkem, materiálem).

9 Prostředky nezařaditelné

Prostředky, jejichž technická úroveň nemůže být jednoznačně ohraničena a technická úroveň ohodnocena (nádoby, nádrže, vany, zařízení pro vysoušení a vyhřívání licích pánví, formovací stoly apod.).Poznámky pod čarou:

§ 2 vyhlášky federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 152/1975 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

Vyhláška ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

Vyhláška Státního statistického úřadu č. 89/1967 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace stavebních objektů.

§ 16 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

§ 22 vyhlášky č.

152/1975 Sb.

Podle odvětvové příslušnosti, vyjádřené kódem převažující činnosti v jednotném číselníku organizací v ČSSR (vyhláška č. 117/1972 Sb.).

§ 9 vyhlášky č. 71/1965 Sb.

Prováděcí předpisy vydávané podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 vyhlášky federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 152/1975 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

2

Vyhláška ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

3

Vyhláška Státního statistického úřadu č. 89/1967 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace stavebních objektů.

4

§ 16 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

5

§ 22 vyhlášky č.

152/1975 Sb.

6

Podle odvětvové příslušnosti, vyjádřené kódem převažující činnosti v jednotném číselníku organizací v ČSSR (vyhláška č. 117/1972 Sb.).

7

§ 9 vyhlášky č. 71/1965 Sb.

8

Prováděcí předpisy vydávané podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb.