Čekejte, prosím...
A A A
10/1977 Sb. znění účinné od 21. 2. 1977 do 31. 5. 2002

10

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 20. januára 1977,

ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov

 

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s príslušnými krajskými národnými výbormi ustanovuje podľa § 20 ods. 2 a § 32 ods. 1 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):

Prvá časť

Vodárenské toky a ich povodia (§ 1-3)

§ 1

Vodárenskými tokmi sú úseky vodných tokov určené za zdroj vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva vodou, uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky (ďalej len "príloha"). Začiatok vodárenského toku je určený prameňom vodného toku. Ak však na tom istom vodnom toku je určený ďalší úsek za vodárenský tok, je jeho začiatok vyznačený lokalitou uvedenou v prílohe. Koniec vodárenského toku tvorí priečny profil vodného toku v mieste odberu vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva vodou, a ak sa odoberá vzdutá voda, tvorí koniec vodárenského toku profil hrádze alebo hate, ktorou sa odoberaná voda vzdúva; poloha týchto profilov je vyznačená v prílohe názvom priľahlej lokality.

§ 2

Povodím vodárenského toku je územie, z ktorého povrchové vody prirodzene stekajú do vodného toku k profilu vymedzujúcemu ukončenie vodárenského toku, ako aj územie, z ktorého sa povrchové vody do povodia vodárenského toku umele prevádzajú.

§ 3

Okrem stavieb, zariadení, prípadne činností uvedených už v § 13 vodného zákona treba v povodí vodárenského toku súhlas príslušného vodohospodárskeho orgánu na tieto stavby, zariadenia alebo činnosti:

a)

veľkokapacitné stavby pre živočíšnu výrobu, za ktoré sa považujú

1.

stavby na chov hovädzieho dobytka, a to stavby pre dojnice s celkovou kapacitou od 400 kusov vyššie, stavby pre teľce od 800 kusov, odchovne mladého hovädzieho dobytka od 500 kusov, maštaľné objekty na chov dobytka na výkrm od 500 kusov,

2.

stavby na chov ošípaných, a to stavby na výkrm ošípaných s celkovou kapacitou od 5000 kusov a pôrodnice prasníc a odchovne ošípaných v predvýkrmni s celkovou kapacitou od 700 kusov,

b)

zemné silá a objekty silážových zariadení,

c)

stavby nemocníc, liečebne a iné zariadenia a prevádzky, s ktorými súvisí možnosť vzniku nebezpečenstva infekčných ochorení,

d)

ťažbu, úpravu a použitie rádioaktívnych látok, prípadne jedov,1

e)

leteckú aplikáciu hnojív a chemických látok na ochranu rastlín,

f)

objekty na skladovanie a manipuláciu s ropnými látkami a objekty na skladovanie umelých hnojív a postrekových ochranných látok.

Druhá časť

Vodohospodársky významné vodné toky (§ 4-5)

§ 4

Vodohospodársky významnými vodnými tokmi sú vodné toky, prípadne ich vodohospodársky ucelené úseky uvedené v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

§ 5

Ustanoveniami tejto časti nie sú dotknuté predpisy upravujúce výkon štátnej správy na úseku vodného hospodárstva vo vyhradených priestoroch Československej ľudovej armády a ozbrojených bezpečnostných zborov.2

Tretia časť

Spoločné a záverečné ustanovenie (§ 6-7)

§ 6

Vodohospodárske orgány vydávajú opatrenia vo vyhradených priestoroch Československej ľudovej armády v spolupráci s vojenskou správou.3 Ochrana vôd na tomto území sa zabezpečuje podľa dohody medzi Federálnym ministerstvom národnej obrany a Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.

§ 7

Podle ustanovení čl. 1 ústavního zákona č. 4/1993 Sb. byla tato vyhláška od 1. ledna 1993 na území České republiky nepoužitelná.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Minister:

Ing. Margetin v.r.

Príloha č.1

Zoznam vodárenských tokov (SSR)

Por. č. toku

Názov toku

Číslo hydrolog . poradia 4

Ukončujúci profil(názov lokality)

1.

Mlynica

3-01-02-014

Štrbské Pleso

2.

Červený potok

3-01-02-043

Nový Smokovec

3.

Biela voda

3-01-03-004

Kežmarok

4.

Jakubianka

3-01-03-083

Jakubany

5.

Čierny Váh

4-21-01-020

Chmelinec

6.

Hybica

4-21-01-058

Hybe

7.

Belá

4-21-01-072

Podbanské

8.

Demänovka

4-21-02-060

Demänová

9.

Revúca

4-21-02-112

Liptovská Osada

10.

Ľubochnianka

4-21-02-138

Ľubochňa

11.

Biela Orava

4-21-03-010

Lomná

12.

Polhoranka

4-21-03-062

Oravská Polhora

13.

Oravica

4-21-04-016

Tvrdošín

14.

Zázrivka

4-21-04-077

Párnica

15.

Turiec

4-21-05-022

Turček

16.

Kysuca

4-21-06-044

Čadca

17.

Oščadnica

4-21-06-069

Oščadnica

18.

Bystrica

4-21-06-077

Nová Bystrica

19.

Soľka

4-22-01-008

Soľka

20.

Tužina

4-22-01-012

Tužina

21.

Osliansky potok

4-22-01-078

Horná Ves

22.

Nitrica

4-22-01-094

Liešťany

23.

Žitava

4-22-03-007

Obyce

24.

Kamenistý potok

4-23-01-104

Hronček

25.

Osrblianka

4-23-01-106

Osrblie

26.

Vajskovský potok

4-23-02-019

Dolná Lehota

27.

Jaseniansky potok

4-23-02-033

Jasenie

28.

Slatina

4-23-03-009

Hriňová

29.

Hučava

4-23-03-070

Očová

30.

Ipeľ

4-24-01-007

Málinec

31.

Litava

4-24-03-068

Drienovo

32.

Vydranka

4-30-03-022

Vydraň

33.

Udava

4-30-03-085

Adidovce

34.

Cirocha

4-30-03-105

Starina

35.

Čierny potok

4-30-03-128

Zemplínske Hámre

36.

Kamenica

4-30-03-141

Kamienka

37.

Okna

4-30-06-030

Remetské Hámre

38.

Surový potok

4-30-06-049

Koňuš

39.

Breznický potok

4-30-06-053

Priekopa

40.

Vojtovec

4-30-08-061

Vojtovce

41.

Ondava

4-30-08-116

Hencovce

42.

Topľa

4-30-09-039

Bardejov

43.

Slaná

4-31-01-003

Rejdová

44.

Súľovský potok

4-31-01-029

Gemerská Poloma

45.

Čučmiansky potok

4-31-01-038

Čučma

46.

Klenovská Rimava

4-31-03-026

Klenovec

47.

Bodva

4-31-04-005

Nižný Medzev

48.

Zábava

4-31-04-016

Poproč

49.

Ida

4-31-04-031

Bukovec

50.

Hornád

4-32-01-030

Smižany

51.

Levočský potok

4-32-01-049

Levoča

52.

Zimná

4-32-01-060

Rudňany

53.

Slovinský potok

4-32-01-101

Slovinky

54.

Herlíkov potok

4-32-02-057

Prakovce

55.

Tokáreň

4-32-02-063

Perlová dolina

56.

Svinka

4-32-03-056

Obišovce

57.

Torysa

4-32-04-013

Tichý Potok

58.

Lutinka

4-32-04-053

Olejníkov

Príloha č.2

Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov

 

Por. č.

Názov toku

Číslo hydrolog. poradia 5

v úseku 6

1.

Biela voda

3-01-01-001

v hraničnom úseku

2.

Javorinka

3-01-01-007

v hraničnom úseku

3.

Suchý potok

3-01-01-014

v hraničnom úseku

4.

Osturniansky potok

3-01-01-015

 

5.

Záhorský potok

3-01-01-024

v hraničnom úseku

6.

Zubrovský potok

3-01-01-024

v hraničnom úseku

7.

Dunajec

3-01-01-025

 

8.

Starovinský potok

3-01-01-025

 

9.

Faltinovský potok

3-01-01-025

 

10.

Poprad

3-01-02-005

 

11.

Mlynica

3-01-02-014

 

12.

Červený potok

3-01-02-043

 

13.

Ľubica

3-01-02-075

2

14.

Biela voda

3-01-03-002

 

15.

Holumnický potok

3-01-03-043

2

16.

Jakubianka

3-01-03-077

2

17.

Smrečiansky potok

3-01-03-119

 

18.

Morava

4-13-02-055

 

19.

Chvojnica

4-13-02-060

 

20.

Výtržina

4-13-02-076

 

21.

Kopčiansky kanál

4-13-02-076

 

22.

Myjava

4-13-03-001

 

23.

Teplica

4-13-03-034

 

24.

Malolevársky kanál

4-13-03-078

 

25.

Rudava

4-17-02-010

2

26.

Rudavka

4-17-02-023

1

27.

Lakšársky potok

4-17-02-037

1

28.

Zohorský kanál

4-17-02-054

 

29.

Malina

4-17-02-058

2

30.

Močiarka

4-17-02-073

2

31.

Stupavský potok

4-17-02-092

1

32.

Mláka

4-17-02-099

 

33.

Dunaj

4-20-01-001

 

34.

kanál Čalovo - Kosihy

4-20-01-015

 

35.

Kľúčovský kanál

4-20-01-015

 

36.

kanál Vrbina - Holiare

4-20-01-015

 

37.

kanál Holiare - Lipové

4-20-01-015

po nádrž Limbach

38.

Šúrsky kanál

4-20-01-023

 

39.

Klátovský kanál

4-20-01-031

 

40.

kanál Gabčíkovo- Topoľníky

4-20-01-035

 

41.

Chotárny kanál

4-20-01-035

 

42.

kanál Jurová - Čalovo

4-20-01-035

 

43.

kanál Gabčíkovo - Topolovec

4-20-01-035

 

44. kanál Topolovec - Vrbina

4-20-01-035

 

45.

Komárňanský kanál

4-20-01-040

 

46.

kanál Asód - Čergov

4-20-01-040

 

47.

kanál Kolárovo - Kameničná

4-20-01-040

 

48.

Čierna voda

4-20-02-001

 

49.

Stoličný potok

4-20-02-003

 

50.

Dudváh

4-20-02-013

 

51.

Holeška

4-20-02-018

1 km nad koniec vzdutia v. d. Čerenec

52.

Blava

4-20-02-040

 

53.

odľahčovacie rameno Blavy

4-20-02-045

 

54.

Krupský potok

4-20-02-047

 

55.

Trnavka

4-20-02-062

 

56.

Parná

4-20-02-065

 

57.

Gidra

4-20-02-079

 

58.

Kraľovobrodský kanál

4-20-02-095

 

59.

Obidský kanál

4-20-03-011

 

60.

Čierny Váh

4-21-01-001

 

61.

Biely Váh

4-21-01-028

po hranicu TANAP-u

62.

Váh

4-21-01-038

 

63.

Hybica

4-21-01-056

 

64.

Tichý potok

4-21-01-061

 

65.

Belá

4-21-01-071

 

66.

Demänovka

4 21-02-058

 

67.

Revúca

4-21-02-094

 

68.

Ľubochnianka

4-21-02-129

 

69.

Biela Orava

4-21-03-001

 

70.

Polhoranka

4-21-03-057

 

71.

Jelešňa

4-21-03-104

v hraničnom úseku

72.

Orava

4-21-04-001

 

73.

Oravica

4-21-04-005

 

74.

Zázrivka

4-21-04-068

 

75.

Krpeliansky kanál

4-21-05-005

 

76.

Turiec

4-21-05-018

 

77.

Javorovec

4-21-05-021

 

78.

Turček

4-21-05-023

 

79.

Varínka

4-21-05-119

 

80.

Kysuca

4-21-06-012

 

81.

Čierňanka

4-21-06-051

 

82.

Oščadnica

4-21-06-063

 

83.

Bystrica

4-21-06-073

 

84.

Rajčianka

4-21-06-116

 

85.

Hričovský kanál

4-21-07-004

 

86.

Nosický kanál

4-21-07-078

 

87.

Biela voda

4-21-07-080

 

88.

Vlára

4-21-08-053

 

89.

Pružinka

4-21-08-069

1

90.

Kočkovský kanál

4-21-08-083

 

91.

Teplička

4-21-08-106

1

92.

Drietomica

4-21-09-004

1

93.

Biskupický kanál

4-21-09-011

 

94.

Bošáčka

4-21-09-014

1

95.

Drahovský kanál

4-21-09-059

 

96.

Jablonka

4-21-09-060

 

97.

Čachtický kanál

4-21-09-071

 

98.

Dubová

4-21-09-072

 

99.

Jarčie

4-21-10-006

1

100.

kanál Zajarčie

4-21-10-012

 

101.

Nitra

4-22-01-001

 

102.

Soľka

4-22-01-008

 

103.

Tužina

4-22-01-010

 

104.

Handlovka

4-22-01-036

 

105.

Osliansky potok

4-22-01-076

 

106.

Drahožica

4-22-01 080

1 km nad koniec vzdutia v. n. Veľké Uherce

107.

Nitrica

4-22-01-084

 

108.

Bebrava

4-22-01-129

 

109.

Radiša

4-22-01-163

1

110.

Chotina

4-22-02-006

1

111.

Radošinka

4-22-02-032

 

112.

Stará Nitra

4-22-02-063

 

113.

Dlhý kanál

4-22-02-069

 

114.

Komočský kanál

4-22-02-081

 

115.

preložka Nitry

4-22-02-082

 

116.

Lándorský kanál

4-22-02-082

 

117.

Martovský kanál

4-22-02-082

 

118.

Patinský kanál

4-22-02-083

 

119.

Žitava

4-22-03-001

 

120.

preložka Žitavy

4-22-03-061

 

121.

Hron

4-23-01-001

 

122.

Rohozná

4-23-01-065

 

123.

Čierny Hron

4-23-01-080

 

124.

Kamenistý potok

4-23-01-098

 

125.

Osrblianka

4-23-01-106

 

126.

Bystrianka

4-23-02-002

 

127.

Vajskovský potok

4-23-02-019

 

128.

Jaseniansky potok

4-23-02-031

 

129.

Driekyňa

4-23-02-072

1,0 km

130.

Bystrica

4-23-02-087

 

131.

Harmanec

4-23-02-088

 

132.

Starohorský potok

4-23-02-099

 

133.

Jelenský potok

4-23-02-105

 

134.

Slatina

4-23-03-001

 

135.

Zolna

4-23-03-054

 

136.

Hučava

4-23-03-068

 

137.

Neresnica

4-23-03-077

 

138.

Jasenica

4-23-04-014

 

139.

Rudnica

4-23-04-037

 

140.

Lutilský potok

4-23-04-046

 

141.

Kľak

4-23-04-085

1

142.

Podlužianka

4-23-05-005

 

143.

Sikenica

4-23-05-017

 

144.

Perec

4-23-05-051

 

145.

Paríž

4-23-05-062

 

146.

Ipeľ

4-24-01-001

 

147.

Suchá

4-24-01-029

 

148.

Belina

4-24-01-048

 

149.

Tuhársky potok

4-24-01-063

 

150.

Krivánsky potok

4-24-01-069

 

151.

Tisovník

4-24-02-025

 

152.

Stará rieka

4-24-02-047

2

153.

preložka Starej rieky

4-24-02-050

 

154.

Koprovnica

4-24-02-051

2

155.

Krtíš

4-24-02-077

2

156.

Plachtinský potok

4-24-02-082

2

157.

Kolársky kanál

4-24-03-015

 

158.

Krupinica

4-24-03-037

2

159.

Litava

4-24-03-060

 

160.

Štiavnica

4-24-03-078

 

161.

Tisa

4-30-01-001

 

162.

Latorica

4-30-02-002

 

163.

Udoč

4-30-02-004

 

164.

Laborec

4-30-03-001

 

165.

Vydranka

4-30-03-010

 

166.

Výrava

4-30-03-044

1

167.

Udava

4-30-03-068

 

168.

Cirocha

4-30-03-094

 

169.

Pčolinka

4-30-03-121

 

170.

Čierny potok

4-30-03-128

2

171.

Kamenica

4-30-03-137

2

172.

Uh

4-30-05-001

 

173.

Ulička

4-30-05-005

 

174.

Ublianka

4-30-05-022

 

175.

Šíravský kanál

4-30-06-005

 

176.

Čierna voda

4-30-06-013

 

177.

Okna (vrátane záchytného kanála)

4-30-06-027

 

178.

kanál Okna

4-30-06-034

 

179.

Surový potok

4-30-06-049

 

180.

Breznický potok

4-30-06-053

 

181.

Duša

4-30-07-003

 

182.

Sliepkovský kanál

4-30-07-005

 

183.

Moľviansky kanál

4-30-07-009

 

184.

Ondava

4-30-08-001

 

185.

Ladomirka

4-30-08-018

 

186.

Chotčianka

4-30-08-040

 

187.

Vojtovec

4-30-08-060

 

188.

Oľka

4-30-08-080

 

189.

Topľa

4-30-09-001

 

190.

Slatvinec

4-30-09-024

1

191.

Kamenec

4-30-09-055

1

192.

Hranský kanál

4-30-10-003

 

193.

Trnavka

4-30-10-005

 

194.

Chlmec

4-30-10-017

1

195.

Bodrog

4-30-11-001

 

196.

Leleský kanál

4-30-11-002

 

197.

Somotorský kanál

4-30-11-008

 

198.

Roňava

4-30-11-010

 

199.

Izra

4-30-11-020

1

200.

Byšta

4-30-11-022

 

201.

Slaná

4-31-01-001

 

202.

Dobšinský potok

4-31-01-008

1

203.

Vlčia

4-31-01-013

1

204.

Súľovský potok

4-31-01-025

 

205.

Čučmiansky potok

4-31-01-038

 

206.

Štítnik

4-31-01-063

 

207.

Muráň

4-31-02-007

 

208.

Turiec

4-31-02-053

 

209.

Východný Turiec

4-31-02-065

1

210.

Rimava

4-31-03-003

 

211.

Klenovská Rimava

4-31-03-016

 

212.

Rimavica

4-31-03-033

 

213.

Gortva

4-31-03-076

 

214.

Blh

4-31-03-111

 

215.

Bodva

4-31-04-001

 

216.

Zábava

4-31-04-016

 

217.

Ida

4-31-04-027

 

218.

Čečejovský potok

4-31-04-047

1

219.

Turňa

4-31-04-077

 

220.

Hornád

4-32-01-001

 

221.

Levočský potok

4-32-01-045

2

222.

Rudniansky potok

4-32-01-060

1

223.

Zimná

4-32-01-060

 

224.

Žehrica

4-32-01-082

1

225.

Slovinský potok

4-32-01-099

 

226.

Hnilec

4-32-02-001

 

227.

Smolník

4-32-02-042

1

228.

Hrelíkov potok

4-32-02-057

 

229.

Tokáreň

4-32-02-062

 

230.

Svinka

4-32-03-018

 

231.

Malá Svinka

4-32-03-038

1

232.

Myslavský potok

4-32-03-070

 

233.

Torysa

4-32-04-001

2

234.

Ľutinka

4-32-04-047

 

235.

Sekčov

4-32-04-078

 

236.

Delňa

4-32-04-125

1

237.

Olšava

4-32-05-002

 

238.

Sartoš

4-32-05-048

1

239.

Sokoliansky potok

4-32-05-053

1

Vysvetlivky pre označenia v treťom stĺpci:

1

- v úseku, ktorý k 31. decembru 1975 bol v starostlivosti Štátnej vodohospodárskej organizácie riadenej Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a ktorého koniec bude vyznačený medzníkom.

2

- s prihliadnutím na dohodu medzi FMNO a MLVH SSR na podklade zákona č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.Poznámky pod čarou:

Vládne nariadenie č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu.

Napr. zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.

§ 25 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.

Číslo hydrologického poradia detailnej plôšky povodia podľa publikácie "Hydrologické pomery ČSSR", ktorú vydal Hydrometeorologický ústav v Prahe r. 1965 a v ktorej je situovaný vodárenský odber, hrádza vodárenskej nádrže alebo prevod vody určený na vodárenské využitie.

Pomocné číselné označenie vodného toku namiesto evidenčného čísla toku slúži najmä na rozlíšenie tokov rovnakých názvov a na orientáciu, lebo určuje, s výnimkou tokov s plochou povodia pod 5 km2, miesto toku v hydrologickej sústave. Je to určené číslo hydrologického poradia prvej detailnej plôšky povodia, v ktorej tok pramení alebo sa začína (náhony a pod.) podľa publikácie "Hydrologické pomery ČSSR" - I. diel (Hydrometeorologický ústav, Praha 1965), a toto číslo je priradené celému toku. Tokom s plochou povodia pod 5 km2 je priradené číslo hydrologického poradia detailnej plôšky povodia toku vyššieho radu, v ktorej sa taký tok nachádza.

Ak nie je v stĺpci uvedené číslo alebo iná poznámka, je vodohospodársky významný celý tok. Začiatkom úseku je ústie vodného toku, prípadne miesto, v ktorom vodný tok opúšťa územie SSR. Dĺžka udáva približne oblasť, kde je tok významný; presné hranice na účely správy sa určia pri komisionálnom konaní a vyznačia sa medzníkom.

Poznámky pod čarou:
1

Vládne nariadenie č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu.

2

Napr. zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.

3

§ 25 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.

4

Číslo hydrologického poradia detailnej plôšky povodia podľa publikácie "Hydrologické pomery ČSSR", ktorú vydal Hydrometeorologický ústav v Prahe r. 1965 a v ktorej je situovaný vodárenský odber, hrádza vodárenskej nádrže alebo prevod vody určený na vodárenské využitie.

5

Pomocné číselné označenie vodného toku namiesto evidenčného čísla toku slúži najmä na rozlíšenie tokov rovnakých názvov a na orientáciu, lebo určuje, s výnimkou tokov s plochou povodia pod 5 km2, miesto toku v hydrologickej sústave. Je to určené číslo hydrologického poradia prvej detailnej plôšky povodia, v ktorej tok pramení alebo sa začína (náhony a pod.) podľa publikácie "Hydrologické pomery ČSSR" - I. diel (Hydrometeorologický ústav, Praha 1965), a toto číslo je priradené celému toku. Tokom s plochou povodia pod 5 km2 je priradené číslo hydrologického poradia detailnej plôšky povodia toku vyššieho radu, v ktorej sa taký tok nachádza.

6

Ak nie je v stĺpci uvedené číslo alebo iná poznámka, je vodohospodársky významný celý tok. Začiatkom úseku je ústie vodného toku, prípadne miesto, v ktorom vodný tok opúšťa územie SSR. Dĺžka udáva približne oblasť, kde je tok významný; presné hranice na účely správy sa určia pri komisionálnom konaní a vyznačia sa medzníkom.