Čekejte, prosím...
A A A
20/1977 Sb. znění účinné od 5. 9. 1976

20

 

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 23. prosince 1976

o Dohodě o společném užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě

Dne 29. června 1974 byla v Karl-Marx-Stadtu podepsána Dohoda o společném užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VII dnem 5. září 1976.

Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o společném užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě (čl. 1-12)

Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Kubánské republiky, Mongolské lidové republiky, Polské lidové republiky, Rumunské socialistické republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky,

řídíce se ustanoveními Komplexního programu dalšího prohlubování a zdokonalování spolupráce a rozvoje socialistické ekonomické integrace členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci,

vycházejíce z Dohody ze dne 3. prosince 1971 o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému,

přihlížejíce k výhodám použití transkontejnerů v mezinárodní přepravě zboží,

a sledujíce co nejlepší využití transkontejnerů se dohodly takto:

Článek I

1.

Smluvní strany budou v rámci jednotného kontejnerového dopravního systému společně užívat pro přepravu zboží v mezinárodní dopravě univerzální transkontejnery série I Mezinárodní normalizační společnosti (ISO), typu C (o hrubé hmotě 20 t).

2.

Univerzální kontejnery série I ISO typů A, B a D (o hrubé hmotě 30, 25 a 10 t) a speciální kontejnery budou v mezinárodní dopravě obíhat na základě dvoustranných a mnohostranných dohod uzavíraných mezi příslušnými orgány a organizacemi smluvních stran.

3.

Kromě transkontejnerů lze rovněž používat univerzální kontejnery série 3 ISO (o hrubé váze 2,5—5 t), obíhající zvlášť podle článku VI této Dohody.

4.

Otázky vyplývající z provádění této Dohody budou upravovány Pravidly společného užívání kontejnerů (zvanými dále Pravidla SUK) schvalovanými způsobem stanoveným v článku IV této Dohody.

Článek II

1.

Transkontejnery série I ISO se mezi zeměmi smluvních stran budou předávat zvláštními kontejnerovými vlaky, soupravami silničních vozidel a loděmi podle stanovených jízdních řádů.

2.

Podle ujednání mezi příslušnými orgány a organizacemi zúčastněných smluvních stran lze kontejnery předávat na železničních plošinových vozech spojených v jednotlivé skupiny a rovněž na jednotlivých plošinových vozech.

3.

Speciální železniční plošinové vozy používané pro dodávku transkontejnerů musí zpravidla obíhat po železnicích stejného rozchodu tak jako v mezinárodní osobní dopravě.

4.

Zboží v kontejnerech se bude v mezinárodní dopravě přepravovat s určením do stanic, přístavů a jiných míst otevřených pro manipulaci s kontejnery, a to zpravidla až do skladu příjemce zboží v atrakčním obvodu zmíněných míst.

5.

Seznam míst otevřených pro manipulaci s kontejnery v mezinárodní dopravě určuje příslušný orgán nebo organizace každé smluvní strany pro své území; tento orgán nebo organizace jej oznámí příslušným orgánům nebo organizacím ostatních smluvních stran. V těchto seznamech, sestavovaných pro každou sérii kontejnerů zvlášť, musí být uvedena hrubá váha kontejnerů připuštěných k oběhu za daných podmínek technického vybavení stanic, přístavů a terminálů. Příslušné orgány nebo organizace smluvních stran se navzájem informují o změnách v uvedených seznamech.

6.

Kontejnery se v mezinárodní dopravě předávají:

a)

ložené – pouze v řádném stavu;

b)

prázdné – v řádném stavu: k vyrovnání dluhu v kontejnerech při nestejně velkých proudech kontejnerů; podle dohody mezi příslušnými orgány nebo organizacemi zúčastněných smluvních stran;

c)

prázdné – ve vadném stavu: podle dohody mezi příslušnými orgány nebo organizacemi zúčastněných smluvních stran;

d)

prázdné – v řádném nebo vadném stavu: za účelem provedení plánované prohlídky podle podmínek příslušného orgánu nebo organizace smluvní strany, které kontejnery patří.

Článek III

1.

Společné užívání transkontejnerů spočívá na těchto zásadách:

a)

smluvní strany si ponechávají vlastnické právo ke svému kontejnerovému parku;

b)

výměna kontejnerů typ I ISO typu C (o hrubé váze 20 t) se provádí podle zásady rovného počtu. Vyměňované kontejnery musí mít technické osvědčení a být rovnocenné, pokud jde o konstrukci, ložný prostor a nosnost, jakož i vyhovovat podmínkám Mezinárodní úmluvy o bezpečných kontejnerech (ÚBK) a Celní úmluvy o kontejnerech, které byly přijaty na konferenci OSN/IMCO o mezinárodní kontejnerové dopravě v Ženevě v prosinci 1972, a doporučením ISO. Každá smluvní strana může užívat kontejnery patřící kterékoli jiné smluvní straně, a to jak v domácí dopravě, tak i v dopravě do terminálů ležících na území jiných smluvních stran.

2.

Při zaoceánské námořní dopravě lze odesílání kontejnerů, neodpovídající zásadě rovného počtu, uskutečňovat za souhlasu příslušných orgánů a organizací zúčastněných smluvních stran.

3.

Kontejnery, které jsou vlastnictvím jiných smluvních stran, může kterákoli smluvní strana použít k přepravě do třetích zemí, jestliže s tím souhlasí příslušné orgány nebo organizace strany, která je vlastníkem kontejnerů.

4.

Kontejnery odesílané do třetích zemí se nezahrnují do bilance výměny stejného počtu.

5.

Každá smluvní strana určí dopravní organizace, jejichž kontejnery mohou obíhat mezi zeměmi smluvních stran za podmínek této Dohody.

6.

V případě dluhu z předávky kontejnerů se odvádí poplatek vypočtený podle počtu dlužných kontejnerových dnů. Dluh se vyúčtuje podle Pravidel SUK.

7.

Nutnou provozní a běžnou údržbu kontejnerů budou provádět příslušné organizace smluvních stran užívající tyto kontejnery, a to nezávisle na tom, komu kontejnery patří.

8.

Plánované prohlídky kontejnerů a při těchto prohlídkách nutné jejich opravy zajišťují příslušné orgány nebo organizace smluvních stran, které jsou vlastníky dotyčných kontejnerů.

9.

Za ztrátu, za těžké poškození vyžadující opravy nebo za poškození, v jehož důsledku je nutno kontejner vyloučit z inventárního parku, odpovídají podle Pravidel SUK příslušné orgány nebo organizace smluvních stran, na jejichž území se kontejner ztratil nebo poškodil.

10.

Kontejnery vrácené vlastnické smluvní straně k provedení plánované prohlídky se do výměny stejného počtu započítávají.

Článek IV

1.

Za účelem zajištění prací souvisejících s prováděním této Dohody, zejména pokud jde o evidenci, rozbor, vyúčtování, informace a jiné otázky přepravy transkontejnerů v mezinárodní železniční, silniční, námořní, říční a kombinované dopravě, zřizují smluvní strany Radu společného užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě, zvanou dále Rada SUK. Rada má výkonný pracovní orgán – byro společného užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě, zvané dále byro SUK.

2.

Rada SUK je příslušná projednávat otázky související s touto Dohodou a usnášet se o nich. Přitom je třeba jednomyslného souhlasu k přijetí usnesení k následujícím otázkám:

schválení Pravidel SUK, jakož i jejich změn a doplňků;

schválení Statutu byra SUK, jakož i jeho změn a doplňků;

schválení Pracovního řádu pracovníků byra SUK, jakož i jeho změn a doplňků;

schválení organizační struktury a systematizace byra SUK, jakož i jejich změn a doplňků;

schválení Jednacího řádu Rady SUK, jakož i jeho změn a doplňků;

schválení rozpočtu byra SUK;

ustavení revizní komise ke kontrole finanční činnosti byra SUK a schválení Statutu této komise, jakož i jeho změn a doplňků;

stanovení rozsahu a způsobu předávání informací poskytovaných byru SUK příslušnými orgány a organizacemi smluvních stran;

spolupráce Rady a byra SUK s mezinárodními organizacemi.

Při přijetí usnesení v jiných otázkách je Rada SUK rovněž povinna se snažit dosáhnout jednomyslnosti. Nebude-li jí však dosaženo, považují se usnesení Rady za přijatá, jestliže pro ně hlasovaly nejméně dvě třetiny všech členů Rady. Takto přijatá usnesení Rady nejsou závazná pro členy Rady, kteří pro ně nehlasovali a učinili k nim výhradu do protokolu schůze Rady. Později však se tito členové Rady mohou k takovým usnesením připojit.

3.

Konkrétní funkce, plné moci, pracovní řád a jiné otázky činnosti Rady SUK jsou upraveny Statutem Rady SUK, který je přiložen k této Dohodě a tvoří její nedílnou součást.

4.

Rada SUK se schází podle potřeby, avšak nejméně jednou za rok.

5.

Funkce, plné moci, organizační struktura, osobní stavy, rozpočet a jiné otázky související s činností byra SUK jsou upraveny Statutem Rady SUK, jakož i Statutem tohoto orgánu.

6.

Sídlem byra SUK je Bukurešť (RSR).

Článek V

Mongolská lidová republika se bude na této Dohodě účastnit s přihlédnutím ke svým možnostem.

Článek VI

1.

Pokud jde o užívání kontejnerů série 3 ISO (o hrubé hmotě 2,5—5 t), budou se smluvní strany strany řídit ustanoveními Dohody o mezinárodní železniční dopravě zboží (SMGS) a Pravidel užívání železničních vozů v mezinárodní osobní a železniční nákladní dopravě (PPV), nebude-li to upraveno jinak na dvoustranném nebo mnohostranném základě.

2.

Při zaoceánské námořní přepravě je užívání kontejnerů série 3 ISO upraveno na základě dvoustranných nebo mnohostranných ujednání mezi smluvními stranami nebo mezi jejich příslušnými orgány nebo organizacemi.

Článek VII

1.

Tato Dohoda je uzavřena na dobu do roku 1980. Po uplynutí této doby se platnost Dohody automaticky prodlouží na dalších 10 let a takto pokaždé v budoucnu, jestliže se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.

Tato Dohoda podléhá schválení podle zákonných předpisů zemí, které ji podepsaly, a vstoupí v platnost po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy poslední z těchto zemí uvědomí depozitáře Dohody o jejím schválení. Pokud však jde o článek IV této Dohody, vstoupí tento prozatímně v platnost dnem jejího podpisu.

Článek VIII

Za účelem provádění této Dohody mohou zúčastněné smluvní strany a jejich příslušné orgány a organizace uzavírat mezi sebou dvoustranné nebo mnohostranné dohody o zvláštních otázkách vyplývajících z této Dohody.

Článek IX

1.

Tato Dohoda může být změněna nebo doplněna za souhlasu všech smluvních stran.

2.

Návrhy na dodatky a změny oznamují smluvní strany depozitáři této Dohody, který je ihned zašle ostatním smluvním stranám ke schválení.

3.

Smluvní strany oznámí depozitáři svůj názor na navržené dodatky a změny do 90 dnů ode dne jejich obdržení. Depozitář vyrozumí smluvní strany o názoru každé smluvní strany do 15 dnů ode dne, kdy obdrží poslední takový názor.

4.

Schválené dodatky a změny vstoupí v platnost po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy depozitář obdrží poslední oznámení o souhlasu smluvních stran s takovým doplňkem nebo změnou, nebude-li při jejich přijetí dohodnuto něco jiného.

Článek X

1.

K této Dohodě mohou se souhlasem všech smluvních stran přistoupit jiné státy, a to oznámením takového přístupu depozitáři; ten o tom ihned vyrozumí všechny smluvní strany.

2.

Podmínky přístupu jiných států stanoví smluvní strany v dohodě s každým takovým státem, který oznámil svůj přístup.

3.

Přístup kteréhokoli státu vstoupí v platnost ihned, jakmile k němu dojde souhlas od všech smluvních stran; o tom depozitář informuje smluvní strany.

Článek XI

1.

Každá smluvní strana může tuto Dohodu vypovědět tím, že to oznámí depozitáři.

Taková výpověď nabude účinnosti po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy depozitář zmíněné oznámení obdrží, přičemž ve shora uvedené lhůtě musí být splněny veškeré vzájemné závazky související s touto výpovědí.

2.

Výpověď této Dohody se nedotýká závazků smluvních stran a jejich příslušných orgánů a organizací vyplývajících z dohod jimi uzavřených podle článku VIII této Dohody.

Článek XII

Tato Dohoda se ukládá v sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který bude plnit funkce depozitáře této Dohody. Ověřené opisy Dohody rozešle depozitář všem smluvním stranám.

 

Sepsáno v Karl-Marx-Stadtu (NDR) dne 29. června 1974 v jednom vyhotovení v ruském jazyce.

Příloha k Dohodě o společném užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě ze dne 29. června 1974

STATUT

Rady společného užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě

(Rada SUK)

Obecná ustanovení

 

1. Rada společného užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě (Rada SUK) je zřízena podle Dohody o společném užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě ze dne 29. června 1974, zvané dále Dohoda.

2. Rada SUK je zřízena za účelem zajištění prací souvisejících s prováděním Dohody, zejména pokud jde o evidenci, rozbor, analýzu, vyúčtování, informace a jiné otázky přepravy transkontejnerů v mezinárodní železniční, silniční, námořní, říční a kombinované dopravě.

3. Rada SUK má pro plnění svých funkcí výkonný pracovní orgán – byro společného užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě (byro SUK) se sídlem v Bukurešti (RSR).

4. Rada SUK jedná podle Dohody a podle tohoto Statutu, který je nedílnou součástí Dohody.

5. Rada SUK má způsobilost k právům v rozsahu nutném k plnění svých funkcí a k dosažení svých cílů.

 

Členství

 

6. Členy Rady SUK jsou prostřednictvím svých zmocněných zástupců dopravní ministerstva účastnických zemí Dohody, přičemž každá země má jednoho zástupce.

 

Funkce a plné moci

 

7. Za účelem realizace společného užívání transkontejnerů v rámci Dohody plní Rada SUK tyto funkce:

a)

zjišťuje na základě údajů členů Rady SUK objemy kontejnerové přepravy v mezinárodní dopravě podle druhů dopravy a napomáhá jejich pravidelnému odsouhlasení;

b)

vypracovává návrhy na změny a doplňky stanovených tras mezinárodních kontejnerových vlaků a pravidelných silničních, námořních a říčních linek, včetně četnosti provozu na jednotlivých spojích;

c)

stanoví rozsah informací a zúčtovacích údajů nutných k provádění Dohody, jakož i lhůty, ve kterých je členové Rady SUK mají předpokládat;

d)

v případě potřeby provedení současného sčítání transkontejnerů společně užívaných v mezinárodní dopravě na území účastnických zemí Dohody dohoduje způsob a lhůty takového sčítání;

e)

vypracovává návrhy týkající se vyrovnávání proudů a bilance kontejnerů, jakož i racionálního směrování prázdných kontejnerů; otázek souvisejících s poskytnutím vzájemné pomoci kontejnery mezi členy Rady SUK; zlepšování technických podmínek provozní přípustnosti kontejnerů společně užívaných v mezinárodní dopravě; zlepšení práce předávkových terminálů, přes které se koná mezinárodní doprava při použití transkontejnerů;

f)

napomáhá využívat výsledků vědeckého výzkumu v oboru kontejnerového dopravního systému;

g)

koná jiné činnosti vyplývající z Dohody.

8. Rada SUK:

a)

schvaluje Pravidla společného užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě (Pravidla SUK), jakož i jejich doplňky a změny;

b)

schvaluje: Statut byra SUK, pracovní řád pracovníků byra SUK, organizační strukturu a systemizaci byra SUK, jakož i změny a doplňky těchto dokumentů; rozpočet byra SUK; Statut revizní komise pro kontrolu finanční činnosti byra SUK, jakož i jeho změny a doplňky;

c)

stanoví svůj jednací řád;

d)

projednává a řeší otázky týkající se spolupráce s mezinárodními organizacemi;

e)

může v případě potřeby ustavovat pracovní orgány pro přípravu a koordinaci jednotlivých otázek projednávaných Radou; určuje složení a úkoly těchto orgánů, jakož i jejich pracovní řád;

f)

schvaluje plán své práce zpravidla na dobu jednoho roku;

g)

zkoumá výsledky činnosti revizní komise o prověrce finanční činnosti byra SUK;

h)

zkoumá a řeší jiné otázky, které mohou vzniknout při provádění Dohody.

 

Schůze Rady SUK

 

9. Každý člen Rady SUK má jeden hlas.

10. Rada SUK se schází podle potřeby, avšak nejméně jednou za rok.

11. Schůzím Rady SUK předsedají střídavě zástupci členů Rady SUK v pořadí názvů jejich zemí v ruské abecedě.

12. Předseda může kdykoli na schůzi Rady SUK vystupovat jako zástupce člena Rady SUK své země.

13. Rada SUK je příslušná projednávat otázky související s Dohodou SUK a usnášet se o nich.

14. Rada SUK se usnáší způsobem stanoveným v bodě 2 článku IV Dohody.

15. Schůzí Rady SUK se na její pozvání mohou zúčastnit zástupci jiných mezinárodních organizací.

 

Byro SUK

 

16. Technickoorganizační a běžnou práci související s činností Rady SUK vykonává byro SUK, které je podřízeno a odpovědno Radě SUK. Byro se skládá z ředitele, z jeho náměstků, z odborných pracovníků a z potřebného technického a pomocného personálu.

17. Ředitel byra SUK, jeho náměstkové a jiní odborní pracovníci byra SUK se ustanovují na doporučení účastnických zemí Dohody na dohodnutou dobu, přičemž ředitele byra SUK a jeho náměstky ustanovuje a propouští Rada SUK, kdežto ostatní pracovníky byra SUK ustanovuje a propouští ředitel byra SUK nebo jím zmocněný náměstek ředitele. Stav odborných pracovníků byra SUK se doplňuje pokud možná stejným počtem občanů účastnických zemí Dohody. Technický a pomocný personál se doplňuje občany země, ve které sídlí byro SUK.

18. Ředitel byra SUK, jeho náměstkové a jiní odborní pracovníci byra SUK jednají při výkonu svých služebních povinností jako mezinárodní úředníci nezávislí na organizacích a na úředních osobách zemí, jejichž jsou občany.

19. Ředitel byra SUK, jeho náměstkové a jimi zmocnění jiní pracovníci byra SUK se mohou účastnit schůzí Rady SUK.

20. Ředitel byra SUK jedná v mezích působnosti, která je mu vymezena Statutem Rady SUK, Statutem byra SUK a jednotlivými usneseními Rady SUK.

Na základě zmocnění daného Radou SUK ředitel byra SUK zastupuje Radu SUK před organizacemi a úředními osobami účastnických zemí Dohody a jiných zemí, jakož i před mezinárodními organizacemi.

21. Ředitel byra SUK může na základě usnesení Rady SUK udržovat styky s jinými mezinárodními organizacemi.

22. Konkrétní funkce, plné moci, způsob doplňování zaměstnanců Rady SUK a jiné otázky související s činností byra SUK jsou upraveny Statutem byra SUK.

 

Finanční otázky

 

23. Financování činnosti byra SUK se provádí v souladu s rozpočtem byra SUK sestavovaným na každý kalendářní rok.

Účastnické země Dohody přispívají na tento rozpočet rovným dílem.

24. Náklady spojené s vysláním účastníků na schůze Rady SUK a rovněž na jiné porady konané v rámci činnosti Rady SUK a byra SUK nese každá země vysílající své zástupce na takové schůze a porady. Náklady spojené s poskytnutím místností a technických prostředků pro uvedené schůze a porady nese země, ve které se tyto schůze a porady konají, kromě případů, kdy se schůze nebo porady konají v místnostech byra SUK.

25. Kontrolu finanční činnosti byra SUK provádí revizní komise ustavená Radou SUK. Revizní komise je podřízena a odpovědna Radě SUK. Jedná v souhlase se svým Statutem. Členové revizní komise nesmějí zastávat žádnou funkci v byru SUK.

 

Právní postavení

 

26. Právní postavení Rady a byra SUK a jejich výhody, jakož i výsady a imunity zástupců členů Rady SUK a funkcionářů byra SUK, jsou upraveny Dohodou o právním postavení a o výhodách mezinárodních odvětvových organizací pro ekonomickou spolupráci, přijatou ve Varšavě dne 9. září 1966.

 

Jazyky

 

27. Úředními jazyky Rady a byra SUK jsou jazyky účastnických zemí Dohody, pracovním jazykem Rady a byra SUK je ruština.

28. Veškeré dokumenty související se schůzí Rady SUK a s poradami konanými v rámci její činnosti se spisují v pracovním jazyce. Členové Rady SUK se starají o překlad svých projevů a dokumentů z jazyka své země do pracovního jazyka a z pracovního jazyka do jazyka své země.

29. Ve stycích byra SUK s orgány, organizacemi a úředními osobami země, kde byro sídlí, lze rovněž užívat jazyka této země.

 

Změny a dodatky Statutu

 

30. Tento Statut může být změněn nebo doplněn způsobem uvedeným v článku IX Dohody.

 

Vstup v platnost

 

31. Tento Statut vstupuje v platnost způsobem uvedeným v článku VII Dohody.